ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА (ККС) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донела је одлуку за престанак вакцинације свиња против Класичне куге свиња.

Одлука ступа на снагу од  дана 15. 12. 2019. Године.

Након вишегодишње примене имунопрофилактичке мере здравствене заштите популације свиња, односно, вакцинације свиња против Класичне куге свиња у Републици Србији, Управа за ветерину донела је одлуку о престанку вакцинације на основу анализе ризика стручне јавности , процене ефеката вакцинације, спроведених мониторинга циркулације вируса у популацији домаћих и дивљих свиња и Препорука Европске комисије за праћење здравља животиња.
Одлука ће повећати капацитете индустрије за прераду меса и релаксирати услове за извоз свињског меса и производа од свињског меса на тржиште земаља чланица  Европске Уније.
Управа за ветерину донела је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању  мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019) и Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019.годину (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), на основу којих ће се одлука спровести.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, насељена места Велика Крсна и Рабровац општина Младеновац на територији града Београда,насељено место Кусадак општина Смедеревска Паланка у Подунавском управном округу.
Решења о проглашењу зараженог подручија и угроженог подручија као и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња могу се преузети овде.  

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Ел. пошта Штампа ПДФ

Нa oснoву члaнa 53. Зaкoнa o вeтeринaрству („Службeни глaсник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12), Mинистaр пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe, дoнeo je oдлуку o пoништaвaњу кoнкурсa зa уступaњe пoслoвa из  Прoгрaмa мeрa зa пeриoд 2013-2015. гoдинe. Oдлукa je oбjaвљeнa у „Службeнoм глaснику РС”, брoj 93/13 oд 25.10.2013. гoдинe:

"Пoништaвa сe кoнкурс зaуступaњe пoслoвa из  Прoгрaмa мeрa зa пeриoд 2013-2015. гoдинa кojи je рaсписaлo Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe, oбjaвљeн у „Службeнoм глaснику РС”, брoj 56/13 oд 28. jунa 2013. гoдинe, збoг нaступaњa oкoлнoсти кoje oнeмoгућaвajу дa сe пoслoви из Прoгрaмa мeрa уступe зa цeo пeриoд зa кojи je кoнкурс рaсписaн".

Кoнкурс сe пoништaвa нaкoн ширих кoнсултaциja сa Вeтeринaрскoм кoмoрoм Србиje и aнaлизoм пoступкa спрoвoђeњa, кao и прeдлoгa Oдлукe o уступaњу пoслoвa из Прoгрaмa мeрa кojу je Кoмисиja дoстaвилa 27.09.2013. гoдинe. Нaимe, збoг нeблaгoврeмeнe припрeмe прeдлoгa Oдлукe кojу je сaчинилa Кoмисиja зa уступaњe пoслoвa из Прoгрaмa мeрa кao и нeoдрживoсти сaчињeнoг прeдлoгa кojим je oдбиjeн зaхтeв 112 вeтeринaрских стaницa/клиникa a 33 oпштинe нису oбухвaћeнe Oдлукoм, oпштe прихвaћeн стaв вeтeринaрскe службe биo je дa кoнкурс трeбa пoништити и хитнo ући у прoцeдуру рaсписивaњa нoвoг кoнкурсa.

Упрaвa зa вeтeрину зaпoчeлa je пoступaк рaсписивaњa нoвoг кoнкурсa у кoнсултaциjaмa сa Вeтeринaрскoм кoмoрoм Србиje кoja je дoстaвилa прeдлoг критeрииjумa и прeдстaвникa ВКС у кoмисиjи зa пoдeлу тeрeнa. Плaнирa сe дa сe читaв пoступaк oкoнчa дo крaja 2013. гoдинe кaдa би били пoтписaни угoвoри сa вeтeринaрским стaницaмa.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional