Анализа и процена

Анализа ризика у ланцу снабдевања храном и храном за животиње са пореклом материјала од животиња у Србији (са фокусом на контролу болести и безбедност потрошача); процена потреба у смислу законских услова и улагања у инфраструктуру у циљу смањења ризика и повећања безбедности потрошача.

Активност 1.1.1. Спровођење процене ризика постојећих система снабдевања храном и храном за животиње.

Метод:

Активност ће подразумети састанке са водећим особљем на пројекту из земље кориснице, са особљем надлежних органа одговорних за процену и контролу ланца снабдевања храном и храном за животиње и представницима субјеката у пословању храном и храном за животиње.

То ће довести до детаљне анализе и процене следећег:

- Организационе структура и активности надлежних органа у области процене ризика и контроле система снабдевања храном и храном за животиње

- Процене постојеће стратегије и програма за снабдевање храном и храном за животиње

- Процене предвиђених догађаја у области снабдевање храном и храном за животиње

- Процене тренутног стања примарне производње хране

- Процене система снабдевања прехрамбеним материјалима и храном за поједине врсте животиња

- Процене тренутног стања примарне производње хране животињског порекла

- Процене тренутног стања снабдевања храном животињског порекла

- Процене производње и паковања хране животињског порекла

- Процене продаје хране животињског порекла

- Процена активности субјеката у пословању храном за животиње у области безбедности хране за животиње (ГАП, ГХП, ХАЦЦП итд)

- Процене субјеката у пословању храном у области безбедности хране (ГМП, ГДП, ГХП, ХАЦЦП итд)

Ова активност ће се фокусирати на процену ланаца снабдевања храном и храном за животиње од примарне производње до пласмана на тржиште и пореклу материјала од животиња у Србији са фокусом на контролу болести и безбедности потрошача. Кроз ову активност ће бити оцењени и идентификовани извори и природа ризика у одабраним ланцима хране и хране за животиње.

 

Активност 1.1.2. Спровести процену регулаторног оквира за спровођење закона из области безбедности хране.

Метод:

Ова активност ће подразумета састанке са водећим особљем на пројекту из земље кориснице и лично одговорним лицима за спровођење законодавства из безбедности хране и хране за животиње. То ће довести до детаљне анализе регулаторног оквира за безбедност хране и хране за животиње.

Кроз ове активности биће спроведена детаљна анализа српског законодавства и усклађеност са прописима ЕУ о безбедности хране а табеле усклађености закона са законодавством ЕУ ће бити састављене као што је наведено у члану 2 правних тековина ЕУ.

Извештај ће обухватити дескриптивну анализу садашње ситуације и биће идентификовани недостаци и потребе који ће нам указати које даље активности су неопходне. Извештај треба да прикупи информације и размотри прикупљене информације у односу на захтеве ЕУ и обезбеди основу за даље активности у области безбедности хране и добробити животиња.

 

Активност 1.1.3. Спровођење ревизије за процену инвестиционих потреба у ланцу снабдевања храном и храном за животиње.

Метод:

Ова активност ће подразумети састанке са водећим особљем на пројекту из земље кориснице, теренске посете одабраним установама и лицима лично одговорним за ревизију. То ће довести до детаљне анализе следећег:

- Процене усаглашености производње хране за животиње и ланца снабдевања са законским прописима

- Процене усаглашености производње хране и ланца снабдевања са законским прописима

- Процене неопходних инвестиција (ресурси, инфраструктура, и техничка помоћ) у ланцу снабдевања храном за животиње

- Процена неопдходних инвестиција (ресурси, инфраструктура, и техничка помоћ) у ланцу снабдевања храном

Кроз ове активности биће спроведена ревизија у циљу процене инвестиционих потреба те утврђене инвестиционе потребе (физичка инфраструктура, опрема, обука).