Изградња капацитета

Програми обуке везани за контролу и праћење безбедности хране за инспекторе и друге кључне актере у сектору ветеринарства и другим одговарајућим владиним одељењима. Едукација јавности и подизање свести о безбедности хране са фокусом на кључним актерима у храни и ланцима снабдевања храном и, у случају добробити животиња, и на свим узгајивачима и превозницима животиња.

Активност 1.4.1. Безбедност хране: Након процене потреба за обуком и развоја програма обуке, спровести програме обуке за инспекторе, управнике објеката за производњу хране и хране за животиње и остале кључне актера уз учешће стручњака из одговарајућих институција из изабране(их) државе(а) чланице(е) ЕУ.

Метод:

Процена и разматрање потреба за обуком инспектора у сектору хране и хране за животиње, управника објеката за производњу хране и хране за животиње и осталих кључних актера са водећим кадровима земље кориснице

Активност ће обухватити процену потреба за обуком и развој програма обуке и спровођење програма обуке инспектора из сектора за храну и храну за животиње, управника објеката за производњу хране и хране за животиње и других кључних актера. За учеснике ће бити припремљена документација и материјал за обуку. Биће урађена коначна процена обуке. Сваки учесник ће добити сертификат присутности. МПШВ ће бити обучено за стратешко планирање активности из области хране и хране за животиње.

Активност 1.4.2. План управљања кризама из области безбедности хране – Извршити обуку идентификованих кадрова и других релевантних актера у управљању кризама, додела надлежности и сертификација релевантног особља.

Метод:

Процена и дискусија потреба за обуком за запослене и друге заинтересоване стране укључене у управљање кризним ситуацијама са водећим кадровима земље учеснице.

Активност ће обухватити обуку идентификованог особља и других релевантних актера у управљању кризама. За учеснике ће бити припремљена документација и материјал за обуку. Биће урађена коначна процена обуке. Сваки учесник ће добити сертификат присутности. Кадар МПШВ ће бити обучен у спровођењу РАСФФ система.

Активност 1.4.3. Инспекцијски тимови за безбедност хране: Спровести обуку чланова тима и других заинтересованих страна, по потреби.

Метод:

Организација и руковођење обуке из области безбедности хране чланова инспекцијских тимова и других заинтересованих страна, сходно захтевима од стране земље кориснице.

Активност ће обухватити обуку из области безбедности хране чланова инспекцијских тимова. За учеснике ће бити припремљена документација и материјал за обуку. Биће урађена коначна процена обуке. Сваки учесник ће добити сертификат присутности.

Активност 1.4.4. Идентификовати облике организације обуке који су најпогоднији за различите секторе / актере, што може обухватити радионице, индивидуалне програме обуке, кратке курсеве, приручнике обуке и студијска путовања.

Метод:

Процена и дискусија потреба у смуслу обуке инспектора у сектору хране и хране за животиње, руководилаца објеката за производњу хране и хране за животиње и осталих кључних актера са водећим кадром земље домаћина

Биће организована радионица о безбедности хране и хране за животиње за МПШВ особље и актере.

Активност 1.4.5. Програм за подизање свести о безбедности хране за све заинтересоване стране.

Метод:

Активност ће укључити састанке са водећим особљем на пројекту из земље домаћина које се бави односима с јавношћу. Стручњаци из земаља чланица ЕУ ће поделити искуство у припреми стратешког приступа и смерница за подизање јавне свести о безбедности хране.

То ће довести до детаљне анализе:

- Националних закона о јавној свести у случају кризних ситуација;

- Организационе шеме за подизања јавне свести.

Биће развијен програм о подизању свести о безбедности хране као и стандардне оперативне процедуре о свести о безбедности хране

Биће организоване радионице о подизању свести о безбедности хране и хране за животиње за МПШВ особље и актере.