Институционални развој

Ажурирани систем управљања документацијом хране и хране за животиње како би се омогућила ефикасна инспекција, праћење и контрола свих оних који су укључени у ланце снабдевања храном животињског порекла и храном за животиње. Усвојен план кризног менаџмента безбедности хране и основани инспекцијски тимови за објекте за производњу хране и хране за животиње.

Активност 1.3.1. Безбедност хране: Обезбеђена неопходна саветодавна помоћ за стварање система управљања документацијом о  храни и храни за животиње. (Утврђивање врсте, нивоа и извора потребних информација, израда и тестирање система прикупљања информација; израда и тестирање базе података за одржавање и анализу информација).

Метод:

Разговори са водећим особљем на пројекту из земље кориснице у развоју система управљања документацијом у области хране и хране за животиње

Активност ће обухватити:

- Помоћ у стварању система управљања документацијом за контролу објеката за производњу хране и хране за животиње

- Одређивање нивоа и извора информација за систем управљања документацијом за контролу објеката за производњу хране и хране за животиње

- Припрема модела за прикупљања информација и стандардних формулар за извештавање

Особљу земље кориснице ће бити пружена помоћ и подршка у изради дизајна и тестирању базе података за чување и анализу информација како би развили систем брзог узбуњивања за храну и сточну храну (РАСФФ) – документовање и спровођење процедура и координација између различитих служби.

 

Активност 1.3.2. Безбедност хране: Пружена сва неопходна помоћ за развој плана за управљање кризама. Користећи најбољу праксу и техничку помоћ из држава чланица ЕУ, осмислити план кризног менаџмента за Србију са стандардним оперативним процедурама и идентифовати кључно особље на свим нивоима, доделити одговорности. Креирати комуникационе везе између кључних сектора у оквиру МПШВ, као и између МПШВ и других министарстава.

Метод:

Састанци и разговори са водећим особљем на пројекту из земље кориснице из МПШВ као и другим надлежним органима укљученим у управљање кризама, укључујући и помоћ у практичној имплементацији РАСФФ, посебно по питању “новог” -1. РАСФФ. Организована обука за инспекторе на регионалном и локалном нивоу!

Активност ће обухватити:

- Помоћ у изради плана за управљање кризама

- Развој стандардне оперативне процедуре према Плану за управљање кризама за Србију

- Избор кључног особља на свим нивоима,

- Задати дужности и одговорности одабраном кључном особљу

- Развој система размене информација и комуникационих веза између кључних сектора (кључног особља) у оквиру МПШВ, као и између МПШВ и других министарстава

 

Активност 1.3.3. Безбедност хране: Оснивање инспекцијских тимова (проценити број потребних инспекцијских тимова, потребну врсту и ниво стручности; доделити одговорности и развити оперативне процедуре, систем праћења и извештавања стручних тимова; за све инспекторе обезбедити приручнике са процедурама).

Метод:

Састанци и разговори са водећим особљем на пројекту из земље кориснице и надлежним органима који врше инспекције.

Активност ће обухватити:

- Процену врсте и степена постојећих инспекцијских тимова

- Стручну процену ефикасности инспекцијских тимова

- Процену потребног броја и састава инспекцијских тимова,

- Доделу одговорности инспекцијским тимовима

- Развој оперативних процедура за чланове инспекцијских тимова

- Развој приручника за процедуре свим инспекторима

- Развој мониторинга и систем извештавања од стране инспекцијских тимова

 

Активност 1.3.4. Припрема смерница за спровођење нацрта стратегије о безбедности хране

Метод:

Дискусија о предлозима за нацрте стратегија земље кориснице о безбедности хране и о смерницама за спровођење нацрта стратегија о безбедности хране са водећим особљем на пројекту из земље кориснице.

Делатност обухвата:

- Анализу нацрта стратегије о безбедности хране земље кориснице

- Израду смерница за имплементацију нацрта стратегије

Активност ће обухватити анализу нацрта стратегије земље кориснице о безбедности хране и биће припремљене смернице за примену нацрта стратегије о безбедности хране

 

Активност 1.3.5. Развој интерне ревизије и прилика и механизма система управљања квалитетом

 

Метод:

- Процена тренутних институционалних капацитета

- Израда стратегија

- Израда описа радних места

- Развој приручника са процедурама

- Развој смерница за имплементацију

- Развој система извештавања