Стратегија, стандарди и прописи

Развој и усвајање стандарда и прописа о хигијени хране која потиче од животиња и хигијени хране за животиње и развој стратегије за управљање ризицима у секторима хране и хране за животиње.

Активност 1.2.1. Безбедност хране: Развој прописа о хигијени хране за храну животињског порекла и за хигијену хране за животиње.

Метод:

Ова активност ће обухватити детаљну процену постојећих прописа о хигијени хране у области хране животињског пореклаа и хигијени хране у смислу њихове усклађености са одговарајућим стандардима ЕУ.  Процена усклађености ће бити урађена уз коришћење извештаја страних стручњака на пројекту из Компоненте 1

Ова делатност обухвата:

- Процену усклађености постојећих прописа у смислу њихове усаглашености са одговарајућим ЕУ стандардима, захтевима и процедурама

- Развој смерница и / или акционих планова за реализацију (усклађивање законодавства са законодавством ЕУ)

Активност 1.2.2. Коришћење најбоље праксе из земаља чланица Европске уније у развоју стандарда који испуњавају ЕУ прописе из области безбедности хране. Обезбеђена је сва наопходна помоћ за припрему нових прописа, упутстава, конторлних листа, односно стандарда или измена и допуна постојећих

Метод:

Активност ће обухватити детаљну процену постојећих прописа, смерница, контролних листа, или стандарда о безбедности хране у земљи корисници

То ће довести до детаљне анализе:

- Ниво транспозиције законодавства ЕУ у национално законодавство;

- Ограничења, слабости и неусаглашености са захтевима ЕУ;

- Потреба за развојерм нових прописа, упутстава, контролних листа, или увођењем стандарда или амандмана у постојеће прописе схофно ЕУ прописима о безбедности хране.

Биће обезбеђена помоћ у развоју нових прописа, смерница, контролних листа, односно биће уведени стандарди или амандмани у постојеће прописе сходно ЕУ прописима о безбедности хране.

 

Активност 1.2.3. Безбедност хране – користећи доказе из активности из Поткомпоненте 1, биће израђен нацрт стратегије управљања ризицима у којима ће бити одређене приоритетне радње, додељене одговорности и постављени временски оквии за акцију.

Метод:

Дискусија о предлозима стратегије управљања ризиком са водећим особљем на пројекту из земље кориснице

То ће довести до:

- Анализе извештаја страних стручњака који су били укључени у активности из Поткомпоненте 1

- Развоја стратегије за управљање ризицима којима се одређују приоритетне активности, додељују одговорности и постављају рокови за предузимање одређених радњи