Изградња капацитета

Обука стручњака и особља у МПШВ у стандардима и управљању добробити животиња. Кампања за образовање јавности и подизање свести о стандардима за добробит животиња, која ће се фокусирати на све држаоце и превознике животиња.

Активност 2.2.1. Након процене потреба за обуком и развоја програма обуке, идентификовати облике организације обуке која најбоље одговара различитим секторима / актерима, а која може обухватити и радионице, индивидуалне програме обуке, кратке курсеве, приручнике и студијска путовања
Метод:
Кроз ову активност биће утврђен најпримеренији облик испоруке обуке за различите секторе. Метод обуке може обухватити радионице, индивидуалне програме обуке, кратке курсеве, приручнике и студијска путовања.
Процена потреба за обуком и развој програма обуке биће урађени након програма обуке за сектор добробити животиња.

Активност 2.2.2. Добробит животиња: Обезбедити обуку за МПШВ особље и друге стручњаке који су укључени у држање, транспорт, или клање животиња, посебно: оне укључене у држање животиња, ветеринарске инспекторе (инспектори на газдинствима, транспорту и у кланицама), те учеснике у транспорту живих животиња.
Метод:
Активност ће обухватити обуку особља, МПШВ ветеринарских инспектора (инспектора на газдинству, у ранспорту и у кланицама) и друге стручњаке који су ангажовани на држању, транспорту, или клању животиња.
Документација и материјал за обуку ће бити припремљен за учеснике. Биће урађена коначна процена обуке. Сваки учесник ће добити сертификат присутности.

Активност 2.2.3. Добробит животиња: развити програм образовања и подизања свести јавности. Идентификовати низ приступа за подизање свести међу различитим актерима и секторима друштва, укључујући: летке и брошуре, чланке у релевантним новинама и часописима, ширење информација кроз релевантна удружења и организације, израду и редовно ажурирање сајта, ширење информација путем информативног радијског и ТВ програма (нпр. вести, документарни филмови, итд.)
Метод:
Активност ће укључити састанке са водећим особљем на пројекту из земље домаћина и особљем које се баве односима с јавношћу. Стручњаци из земаља чланица ЕУ ће поделити искуство у припреми стратешког приступа и смерница за подизање јавне свести о добробити животиња.

То ће довести до детаљне анализе:
- Националних закона о подизању јавне свести у случају кризних ситуација;
- Организационе шеме подизања јавне свести.

Биће развијен програм едукације јавности за подизање јавне свести. Биће идентификовани многобројни различити приступи за подизање свести међу различитим актерима и секторима друштва, укључујући: летке и брошуре, чланке у релевантним новинама и часописима, ширење информација кроз релевантна удружења и организације, израду и редовно ажурирање сајта, ширење информација путем информативног радијског и ТВ програма (нпр. вести, документарни филмови, итд.)