Законска основа

Након овог пројекта, у Србији ће бити успостављен ефикасан систем безбедности хране и добробити животиња. Током овог пројекта биће унапређена безбедност хране као и стандарди из области добробити животиња.

Безбедност хране се заснива на следећим законским актима:

1. ЕУ законодавство:

Директива Савета 90/496/ЕЕЦ од 24. септембра 1990. године о означавању нутритивних својстава хране

Директива (ЕЦ) Но 999/2001 Европског парламента и Савета од 22. маја 2001. године којом се утврђују правила за превенцију, контролу и искорењивање одређених врста преносиве спонгиформне енцефалопатије

Директива 2000/13/ЕЦ Европског парламента и Савета од 20. марта 2000. године о приближавању закона држава чланица који се односе на обележавање, презентацију и рекламирање прехрамбених производа (Уредба (ЕУ) бр 1169/2011 Европског парламента и Савета од 25. октобра 2011. године о пружању информација о храни потрошачима, којом се мења Уредба (ЕЦ) Но 1924/2006 и (ЕЦ) Но 1925/2006 Европског парламента и Савета, и којом се укида Директива Комисије 87 / 250/ЕЕЦ, Директива Савета 90/496/ЕЕЦ, Директива Комисије 1999/10/ЕЦ, Директива 2000/13/ЕЦ Европског парламента и Савета, Директива Комисија 2002/67/ЕЦ и 2008/5/ЕЦ и Уредба Комисија (ЕЗ) бр 608/2004 и која ће стати на снагу 01/01/2015)

Директива Савета 2002/99/ЕЦ од 16. децембра 2002. године којом се утврђују правила за здравље животиња и која прописује производњу, прераду, дистрибуцију и увођење производа животињског порекла у људску исхрану

Уредба (ЕЦ) 178/2002 од 28. јануара 2002. године Европског парламента и Савета којом се утврђују општи принципи и захтеви закона о храни, и којом је успостављено европско тело за безбедност хране и којом су прописане процедуре у питањима безбедности хране

Директива 2002/32/ЕЦ од 7. маја 2002. године Европског парламента и Савета о непожељним супстанцама у храни за животиње

Директива Савета 2003/99/ЕЦ од 17. новембра 2003. године о мониторингу зооноза и зоонозних агената, о изменама и допунама Одлуке Савета 90/424/ЕЕЦ којом се укида Директива Савета 92/117 /

Уредба (ЕЦ) Но 1831/2003 од 22. септембра 2003. године Европског парламента и Савета о адитивима који се користе у исхрани животиња.

Уредба (ЕЦ) Но 2160/2003 Европског парламента и Савета од 17. новембра 2003. године о контроли салмонеле и других одређених зоонозних агената који се преносе храном.

Директива 2004/41/ЕЦ Европског парламента и Савета од 21. априла 2004. године којом се укидају одређене директиве у вези са хигијеном хране и здравственим условимае за производњу и стављање у промет одређених производа животињског порекла намењених за људску исхрану и којом се допуњује Директива Савета 89 / 662/ЕЕЦ и 92/118/ЕЕЦ и Одлука Савјета 95/408/ЕЦ *

Уредба (ЕЗ) број 852/2004 Европског парламента и Савета од 29. априла 2004 о хигијени прехрамбених производа.

Уредба (ЕЦ) Но 853/2004 Европског парламента и Савета којом се дефинишу посебни прописи из области хигијене хране животињског порекла

Уредба (ЕЗ) бр 854/2004 Европског парламента и Савета од 29. априла 2004. године којом се дефинишу посебни прописи за организацију званичних контрола производа животињског порекла намењених за људску исхрану

Уредба (ЕЦ) 882/2004 од 29. априла 2004. године Европског парламента и Савета о званичним контролама које се врше у сврху обезбеђења провере усклађености са законом о храни и храни за животиње као и правима и прописима о здрављу и добробити животиња

Уредба (ЕЦ) Но 183/2005 од 12. јануара 2005. године Европског парламента и Савета којом се утврђују услови за хигијену хране за животиње.

Уредба Комисије (ЕЗ) бр 727/2007 од 26. јуна 2007. године о изменама и допунама Анекса 1, 3, 7 и 10 Уредбе (ЕЦ) Но 999/2001 Европског парламента и Савета којом се утврђују правила за превенцију, контролу и искорењивање одређених преносивих облика спонгиформне енцефалопатије

Уредба (ЕЦ) Но 1333/2008 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2008. године о адитивима

Уредба (ЕЗ) бр 767/2009 од 13. јула 2009. године Европског парламента и Савета о стављању на тржиште и коришћењу   хране за животиње, којом је измењена Уредба Европског парламента и Савета (ЕЦ) Но 1831/2003 и којом се укида Директива Савета 79 / 373/ЕЕЦ, Директива Комисије 80/511/ЕЕЦ као и Директиве Савета 82/471/ЕЕЦ, 83/228/ЕЕЦ, 93/74/ЕЕЦ, 93/113/ЕЦ и 96/25/ЕЦ и Одлука Комисије 2004/217 / ЕК

Уредба (ЕЦ) Но 1069/2009 од 21. октобра 2009. године Европског парламента и Савета која прописује норме у погледу здравствене исправности животињских производа и од њих добијених производа који нису намењени за људску потрошњу и којом се укида Уредба (ЕЦ) Но 1774/2002

Уредбом (ЕУ) бр 142/2011 од 25. фебруара 2011. године спроводи се Уредба (ЕЗ) бр 1069/2009 Европског парламента и Савета која прописује правила у погледу здравствене исправности животињских производа и од њих добијених производа који нису намењени за људску исхрану и којом се спроводи Директива Савцета 97/78/ЕЦ у погледу одређених узорака и производа који не подлежиу ветеринарској контроли на граници, сходно датој Директиви

* – ће бити узето у обзир са дужном пажњом

2.Српско законодавство

Примарни закони:
Закон о безбедности хране (Сл. гласник РС, бр 41/09),
Закон о ветеринарству (Службени лист СЦГ, бр 91/05)
Закон о лековима и медицинским средствима (Службени гласник но.30/2010)
Закон о генетски модификованим организмима (Службени гласник РС бр 41/09)

Подзаконски акти:
Правилник о санитарним условима хране (“Службени гласник РС”, бр 73/10)

Правилник о општим и посебним санитарним условима хране у  свим фазама производње, прераде и промета (Службени гласник РС, бр 72/2010)

Правилник о ветеринарско-санитарним условима, и општи и посебни услови хигијене хране животињског порекла, као и  санитарним условима за храну животињског порекла (Службени гласник број 25/11).

Правилник о облику и садржају печата и здравственог сертификата за меса дивљачи за јавну потрошњу, као и о начину и поступку обележавања хране животињског порекла (Службени гласник РС, бр 44/07),

Правилник о начину и поступку вршења службене контроле хране животињског порекла и начину вршења службене контроле животиња пре и после клања (“Службени гласник РС”, број 99/10)

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине изазваних одређеним салмонела серотипова (“Службени гласник РС”, бр 7/10)

Правилник о категоризацији и лечењу споредних производа животињског порекла, ветеринарски санитарни услови за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање животињских производа, начину спровођења службене контроле, као и условима за укоп стоке и јамама за укоп (Службени гласник РС бр 31/11).

Правилник којим се прописују мере за рано откривање и дијагностику заразних болести преносивих спонгиформне енцефалопатије, методе за њихово спровођење, укључујући и мере за спречавање ширења, контролу и искорењивање ове заразне болести (“Службени гласник РС”, бр 96/10)

Уредба о утврђивању програма системског праћења резидуа фармаколошки активних супстанци, хормона и других штетних материја у живим животињама, производима животињског порекла, намирница животињског порекла и хране за животиње (“Службени гласник РС, бр 91/2009″),

Одлука о забрани употребе одређених супстанци и медицинских средстава у ветеринарској медицини за лечење животиња за производњу хране (Службени гласник РС, бр 96/2009)

Правилник о условима за процедуру самоконтроле у пословању хране (Службени гласник РС бр 94/2009)

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране на животиње (Службени гласник РС, број 78/10)

Правилник о условима за декларацију, означавање и промоције сточне хране (” Службени гласник РС”, број 4/2010)

Правилник о квалитету хране за животиње (” Службени гласник РС”, број 4/2010)

Упутство за службене методе узорковања за мониторинг и инспекцијски надзор животиња (МПШВ, Управа за ветерину 323-07-10339/2009-05 29.12.2009. године)

Упутство за узимање узорака и методе за анализу хране за животиње (МПШВ, Управа за ветерину 323-07-10300/2009-05 28.12.2009. године)

Добробит животиња је уређена следећим законским прописимиа

1. ЕУ законодавство:

Директива Савета 93/119/ЕЦ од 22. децембра 1993. године о заштити животиња у тренутку клања или убијања. (Уредба Савета (ЕЦ) Но 1099/2009 од 24. септембра 2009. године о заштити животиња у време убијања је ступила на снагу 01/01/2013)

Директива Савета 98/58/ЕЦ од 20. јула 1998. године о заштити животиња које се држе у пољопривредне сврхе

Директива Савета 1999/74/ЕЦ од 19. јула 1999. године којом се утврђују минимални стандарди за заштиту кока носиља

Директива Савета 2007/43/ЕЦ од 28. јуна 2007. године којом се утврђују минимални правила за заштиту пилића који се чувају за производњу меса

Уредба Савета (ЕЦ) Но 1/2005 од 22. децембра 2004. године о заштити животиња током транспорта и пратеће операције, којом се уводе измене и допуне Директиве 64/432/ЕЕЦ и 93/119/ЕЦ Уредба (ЕЦ) Но 1255/97 и

Директива Савета 2008/119/ЕЦ од 18. децембра 2008. године којом се утврђују минимални стандарди за заштиту телади

Директива Савета 2008/120/ЕЦ од 18. децембра 2008. године којом се утврђују минимални стандарде за заштиту свиња

2. Закони Србије

Примарни закони:
Закон о добробити животиња (” Службени гласник РС”, број 41/2009)

Подзаконски акти:
Правилник о условима за добробит животиња у вези простора, просторија и опреме који морају бити испуњени у објектима у којима се држе и узгајају одређене врсте и категорије животиња, као и садржај и начин вођења евиденције (” Службени гласник РС”, Но 6/2010)

Правилник о условима, средствима и начину убијања животиња, руковању животиња пре клања, методама омамљивања и искрвављивања животиња, условима и начину клања животиња без претходног омамљивања, као и програму обуке о добробити животиња за лица која обављају везивање, омамљивање и клање животиња (” Службени гласник РС”, број 14/2010)

Правилник о чувању паса који могу представљати опасност по животну средину (Сл. лист Републике Србије бр 65/2010)

Правилник о програму обуке о добробити животиња током превоза и садржају и начину вођења регистра превозних средстава (Службени гласник РС бр 73/2010)

Правилник о условима које морају испуњавати зоолошки вртови и мини зоолошки вртови и елементи за одређивање мини зоо вртова (Службени гласник РС, број 75/10)

Правилник о условима које морају да испуњавају места за утовар, претовар и истовар животиња, место за одмор и контролне станице (Службени гласник РС 92/2010)

Правилник о садржају саобраћајне дозволе и елементима за одређивање дугог и кратког путовање (Сл. гласник број 28/11).

Правилник о облику и садржини и начину евидентирања транспорта животиња на начин која пружа заштиту живота животиња и добробити животиња (Службени гласник РС бр. 48/11)

Правилник о условима за упис у Регистар експеримената на животињама и садржини и начину вођења Регистра, програму обуке о добробити огледних животиња, обрасцу захтева за спровођење експеримента на животињама, неге, руковање и метода убијања експерименталних животиња, и садржај и начин вођења евиденције о узгоју, трговини и експериментимс који се спроводе на животињама (” Службени гласник РС” број 39/10)

Правилник о условима за превозна средства у којима се превозе животиње (” Службени гласник РС” број 14/10)

Правилник о програму обуке о добробити животиња током превоза и садржини и начину вођења Регистра превозника (” Службени гласник РС” број 38/10)

Правилник о програму обуке о добробити животиња током превоза и садржини и начину вођења Регистра превозника (” Службени гласник РС” број 73/10)

Правилник о условима које место утовара, претовара и истовара, место за одмор и контролне станице морају да испуњавају (” Службени гласник РС” број 92/10)

Правилник о садржају дозволе за транспорт и елеменатима за утврђивање дугог и кратког транспорта животиња (” Службени гласник РС” број 28/11)

Правилник о чувању паса који могу представљати опасност по животну средину (” Службени гласник РС” број 65/10)

Правилник о условима које морају испуњавати зоолошки вртови и мини зоолошки вртови и елемената за одређивање мини золошких вртова (” Службени гласник РС”, број 75/10)

Правилник о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима за држање, узгој и промет животиња, начин држања, узгоја и трговине одређених животињских врста и категорија, као и садржају и начину вођења евиденције о животињама (” Службени гласник РС” број 6/10)

Правилник о условима и начину убијања животиња, начинупоступања са животињама непосредно пре клања, условима и начину омамљивања и крварења, условима и начину клања без претходног омамљивања, као и програму обуке о добробити животиња у време клања (” Службени гласник РС” број 14/10)