EKONOMSKI RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI STOČARSKE INDUSTRIJE DIREKTNO ZAVISE OD ZDRAVSTVENOG STATUSA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Radosevic, Masa, Petrovic, Nacionalna konferencija _UV_08122015

Pozitivni ekonomski efekti u prometu svinja i proizvoda od svinjskog mesa u direktnoj su vezi sa dobijanjem statusa zemlje slobodne od klasične kuge svinja, jedan je od zaključaka Nacionalne konferencije koju je, 8. decembra 2015. godine, organizovala Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji. Pored ekonomskih, na Konferenciji je istaknuta važnost zdravstvenog kriterijuma, koji podrazumeva održavanje visokog nivoa zaštite zdravlja i dobrobiti životinja na farmama i uspostavljanje sistema brzog upozoravanja i održivog mehanizma hitne reakcije u slučaju izbijanja kuge svinja i nadoknade šteta nastalih zbog pojave zaraznih bolesti životinja.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta “Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja i druge usluge“, koji finansira Evropska unija. „Dosadašnji nivo saradnje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Delegacije EU u Srbiji je na izuzetno visokom nivou, a u planu je nastavak ove saradnje. Konkretno, u okviru ovog projekta, urađeno je mnogo na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije u oblasti kontrole klasične kuge svinja i besnila. Izrađeni su strateški planovi i dokumenti koji treba da omoguće da se njihovom doslednom primenom stekne status zemlje slobodne od ovih bolesti, što je višestruko značajno za zdravlje ljudi i životinja i za ekonomiju zemlje“, istakao je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević na otvaranju Konferencije.

Budimir Plavsic, Uprava, Nacionalna konferencija 08122015

V.d. direktora Uprave za veterinu Miodrag Petrović je rekao da se doprinos ekonomiji zemlje ogleda u stabilizaciji nacionalne proizvodnje i prometa svinja, rehabilitaciji izvoza svinja i svinjskog mesa i povećanju poverenja potrošača u bezbednost hrane i kvalitet proizvoda. “Dobili smo značajnu pomoć od EU, ne samo u procesu jačanja kapaciteta veterinarske službe, već i kroz značajnu podršku iskorenjivanju zaraznih bolesti”, istakao je Petrović.

Uz podršku međunarodnih stručnjaka, preporučena su rešenja za formiranje Nacionalnog kompenzacionog fonda koji treba da predstavlja garanciju za nadoknadu štete u slučaju pojave zaraznih bolesti. Podeljena finansijska odgovornost između Vlade Republike Srbije, primarne industrije i industrije prerade i pojačana odgovornost vlasnika životinja za uzgoj zdravih životinja, su pravi put za ostvarenje nacionalnih ciljeva.

Šef trećeg sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Rihard Maša je naglasio da Evropska unija daje prioritet prevenciji i kontroli bolesti životinja kroz zajedničko zakonodavstvo u ovoj oblasti i ohrabruje odgovoran i sveobuhvatan pristup u kome državna administracija, proizvođači i industrija imaju svoj deo odgovornosti u procesu zaštite zdravlja ljudi i životinja, jer je jedno sa drugim usko povezano.

Petrovic_UV_Nacionalna konferencija_08122015

Uprava za veterinu je, uz podršku EU projekta, širom Srbije organizovala obuke u cilju jačanja kapaciteta svih veterinarskih službi i uspostavljanja čvršće saradnje između veterinara, inspekcije, proizvođača, odgajivača i Uprave. Poseban akcenat obuke bio je na planiranoj intenzivnoj i sveobuhvatnoj vakcinaciji svinja protiv KKS, koja bi trebalo da bude sprovedena na teritoriji cele Srbije u narednoj godini, počev od 1. januara 2016. godine. Evropska unija je finansirala nabavku šest miliona doza vakcina kao vid podrške iskorenjivanju KKS u Srbiji, dok će Republika Srbija obezbediti sredstva za besplatnu vakcinaciju i pojačati kapacitete za monitoring i inspekcijsku kontrolu sprovođenja vakcinacije i kontrole prometa svinja.

Ova opsežna i intenzivna akcija je neophodni korak ka dostizanju krajnjeg cilja – prestanka vakcinacije protiv KKS, što je jedan od ključnih uslova za sticanje statusa zemlje slobodne od KKS. To će omogućiti promet živih svinja i proizvoda od svinjskog mesa na evropsko i druga tržišta gde postoje slična ograničenja u prometu svinja zbog klasične kuge svinja. Akcijom će se obezbediti znatno bolji obuhvat vakcinacije nego do sada, kao i unapređenje nivoa biosigurnosti i prometu svinja, što su bili ključni razlozi koji su ugrožavali potpuno iskorenjivanje kuge svinja.

Rihard Masa, DEU, Nacionalna konferencija 08122015

Nacionalna konferencija je okupila veliki broj međunarodnih i domaćih stručnjaka koji se bave kontrolom i suzbijanjem zaraznih bolesti životinja, veterinare, veterinarske inspektore, epizootiologe, predstavnike primarne proizvodnje i industrije prerade, predstavnike Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku Evropske konsalting grupe, koja je na čelu konzorcijuma koji čine Trangsatec, IAC i Ankey.

Više informacija na sledećem linku: http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti/fond/?lang=cir