Компонента 2

Обавезни резултат:

Унапређивање стручних капацитета надлежних институција за спровођење стандарда и прописа о контроли зооноза, болести преносивих храном