Компонента 3

Обавезни резултат:

Подизање свести заинтересованих страна и опште јавности о проблему зооноза, болести преносивих храном и отпорности на антибиотике (активности контроле, превенције, стандарди и захтеви Европске уније итд.)