Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

OBAVEŠTENJE

 

Četvrti ispitni rok za polaganje stručnog ispita za doktore veterinarske medicine/diplomirane veterinare i veterinarske tehničare održaće se 23.Decembra 2019.Godine

 

Popravni deo stručnog ispita održanog 12. i 13.06.2019. godine, održaće se 10.07.2019.  godine sa početkom u 16 časova.

 

Drugi ispitni rok za polaganje stručnog ispita u 2019 godini održaće se 12. i 13.juna 2019.godine

 

Treći  ispitni rok za polaganje stručnog ispita u 2019 godini, za doktore veterinarske medicine/diplomirane veterinare i veterinarske tehničare održaće se 17. i 18.oktobra 2019. godine

 

 

Stručni ispit, diplomirani veterinari i veterinarski tehničari polažu na osnovu propisanih obaveza iz čl.31.,33. i 34. Zakona o veterinarstvu ("Sl.glasnik RS", br. 91/05, 30/2010 i 93/12).

Stručni ispit, veterinari i veterinarski tehničari, stiču pravo da polažu posle obavlјenog pripravničkog staža.

Pripravnički staž za veterinare traje godinu dana, a za tehničare šest meseci.

Program, gradivo i način polaganja stručnog ispita, na osnovu ovlašćenja iz člana 35. Zakona o veterinarstvu, propisuje Ministar.

Stručni ispit sastoji se iz:

- pismenog dela

- usmenog dela (opšteg i posebnog).

Za pismeni deo ispita, kandidat priprema pismeni rad na odobrenu temu iz gradiva predmeta posebnog dela stručnog ispita.

Teme za pismeni rad su prilagođene stepenu stručne spreme veterinarskih radnika, odnosno programu stručnog ispita.                  

Usmeni deo ispita sastoji se iz opšteg i posebnog dela.

Iz opšteg dela polaže se pet ispitnih predmeta, i to:

1. ustavno uređenje,

2. sistem državne uprave,

3. upravni postupak i spor,

4. kancelarijsko poslovanje

5. rad i radni odnosi.

Posebni deo ispita obuhvata tri ispitna predmeta, i to:

1. Zdravstvena zaštita životinja,

2.  Higijena namirnica životinjskog porekla

3. Zoohigijena sa osnovama veštačkog osemenjavanja.

Stručni ispit se prijavlјuje posle obavlјenog kompletnog pripravničkog staža. Zahtev sa priloženom dokumentacijom se predaje preko organa zaduženog za prijem podneska ( pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa ) svakog radnog dana u toku radnog vremena ili putem pošte, na adresu Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu, Omladinskih brigada br.1, Novi Beograd

O datumu, vremenu, dodelјenoj temi i visini naknade za polaganje ispita, kandidat se obaveštava pismeno.

Prijave za stručni ispit primaju se tokom cele godine, a stručni ispit se organizuje u zavisnosti od broja zainteresovanih kandidata. (obično 4-5 puta godišnje, odnosno na 2- do tri meseca). Stručni ispit se ne organizuje u januaru, julu i avgustu.

Kandidati koji polože stručni ispit dobijaju Uverenje o položenom stručnom ispitu

Sve dodatne informacije vezane za polaganje stručnog ispita mogu se dobiti kod sekretara ispitne komisije Maje Andrijašević na telefon : 011/311-73-15.

   

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional