PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

OBELEŽAVANJE, REGISTRACIJA

I PRAĆENJE KRETANJA GOVEDA

- NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA -

 

1. Da li sam u obavezi da registrujem gazdinstvo na kojem se goveda, u Centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu?

Da, sva gazdinstva na kojima se nalaze životinje – privremeno ili trajno, moraju biti registrovana u Centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu.

2. Šta je to „HID“?

HID (енгл. Holding IDentification Number), je jedinstveni dvanaestocifreni broj gazdinstva, pod kojim je gazdinstvo registrovano u Centralnoj bazi – registru gazdinstva.

3. Da li su broj poljoprivrednog gazdinstva – „BPG“ i „HID“ isti brojevi?

Ne, to su dva različita broja. Broj poljoprivrednog gazdinstva „BPG“, imaju samo registrovana poljoprivredna gazdinstva, a „HID“ imaju sva gazdinstva sa životinjama (govedima).

4. Kome da se obratim radi registracije i dobijanja HID broja?

Obratite se nadležnom veterinaru tj. veterinarskoj stanici koja sprovodi poslove po Programu mera zdravstvene zaštite životinja u Vašem mestu.

5. Kome da se obratim radi promene ili ažuriranja podataka o gazdinstvu?

Zahtev za promenu ili ažuriranje podataka o gazdinstvu podnosite lično Regionalnoj kancelariji veterinarske inspekcije, na propisanom obrascu, uz dostavljanje svih potrebnih dokaza za traženu promenu. Obrazac možete preuzeti OVDE.

6. Gde se nalaze regionalne kancelarije veterinarske inspekcije, kako da ih kontaktiram?

Spisak svih 25 regionalnih kancelarija sa adresama i brojevima telefona možete preuzeti sa internet stranica Uprave za veterinu. Preuzmi adresar RK OVDE.

7. Da li sva goveda na mom gazdinstvu moraju da budu obeležena ušnim markicama?

Sva goveda starija od 20 dana moraju biti obeležena ušnim markicama na oba uha i registrovana u Centralnoj bazi podataka Ministarstva, a u svakom slučaju pre napuštanja gazdinstva na kojem su rođena.

8. Zašto je neophodno da sva goveda na mom gazdinstvu budu obeležena?

Obeležavanje goveda se vrši u cilju omogućavanja praćenja kretanja goveda radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti, kao i u cilju obezbeđivanja sledljivosti u proizvodnji i prometu mesa i mleka.

9. Ko sprovodi obeležavanje i registraciju goveda?

Obeležavanje i registraciju goveda sprovode ovlašćeni veterinari, odnosno odgajivačke službe i odgajivači koji poseduju ovlašćenja za vršenje poslova obeležavanja i registracije goveda.

10. Da li mogu samostalno da obeležavam goveda na mom gazdinstvu?

Da, takvu mogućnost zakon predviđa, ali tek nakon uspešno završene obuke i dobijanja ovlašćenja za obavljanje poslova obeležavanja i registracije životinja - upisa u Registar ovlašćenih obeleživača.

11. Šta je to „Prijava događaja“?

Svi događaji na gazdinstvu, kao što su rođenje / odlazak / dolazak / uginuće / prinudno klanje / gubitak / krađa... i slično, podležu obavezi prijavljivanja putem obrasca „Prijava događaja“.

12. Gde mogu da preuzmem ili kupim obrazac „Prijava događaja“?

Obrazac „Prijava događaja“ je sastavni deo „Registra na gazdinstvu“ – u obliku kartice na kraju Registra, a možete ih nabaviti od nadležnog veterinara, naručiti direktno od Veterinarske Komore Srbije, ili preuzeti sa internet stranica Uprave za veterinu i samostalno odštampati u 2 primerka. Preuzmi "Prijavu događaja" OVDE.

13. Ako nisam u mogućnosti ili ne želim da sam popunjavam „Prijavu događaja“, da li može da je za mene popuni nadležni veterinar?

Da, to može za Vas uraditi nadležni veterinar, ali u tom slučaju snosite troškove pružanja te usluge u skladu sa cenovnikom veterinarske stanice.

14. U kojem vremenskom roku sam dužan da prijavim rođenje teleta?

Rođenje teletea ste dužni da prijavite u roku od 7 dana od rođenja teleta.

15. Da li sam u obavezi da prijavljujem nadležnom veterinaru i pobačaje kao i mrtvorođeno tele?

Da, u obavezi ste da prijavite nadležnom veterinaru i pobačaje, kao i mrtvorođenu telad radi evidentiranja u Centralnoj bazi podataka. Uprava za veterinu će u takvim situacijama besplatno ispitati pobačenu ili mrtvorođenu telad na uzročnike zaraznih bolesti koje mogu izazvati pobačaje, a u skladu sa Programo mera zdravstvene zaštite životinjaza tekuću godinu.

16. Do koje starosti se mora izvršiti obeležavanje teladi?

Telad se moraju obeležiti do starosti od 20 dana.

17. Da li mogu sam da izaberem ušne markice?

Da, možete sami izabrati proizvođača ušnih markica. Obavestite nadležnog veterinara na vreme, kako bi mogao da blagovremeno poruči ušne markice od proizvođača / distributera ušnih markica.

18. Koliko košta obeležavanje goveda?

Cena obeležavanja goveda se sastoji od:

1. naknade za obeležavanje goveda - 300 dinara;

2. troškova obeležavanja goveda - 220 dinara

3. cene ušnih markica - u zavisnosti od dobavlјača od 80 do 150 dinara.

 

19. Šta je to Pasoš za goveda?

Pasoš za goveče predstavlja identifikacioni dokument govečeta, i prati ga tokom života prilikom kretanja – sva kretanja tj. promena gazdinstva na kojem se goveče nalazi, se upisuju na poleđini Pasoša u za to predviđena mesta.

20. Ko štampa Pasoš za goveda i za koliko dana ću ga dobiti?

Pasoše za goveda štampa Uprava za veterinu preko Regionalnih kancelarija, svakog ponedeljka, za životinje obeležene i registrovane u toku prethodne nedelje. Ovlašćeni obeleživači preuzimaju Pasoše u Regionalnoj kancelariji, nakon čega ih možete preuzeti od njih ili sačekati da Vam ih dostave.

21. Koliko košta Pasoš?

Troškovi izdavanja prvog Pasoša su obuhvaćeni iznosom naknade za obeležavanje i registraciju goveda.

22. Da li smem da prodam goveče bez Pasoša?

Ne, ne smete prodati goveče bez Pasoša.

23. Kome da se obratim u slučaju gubitka Pasoša?

Duplikat Pasoša izdaje Regionalna kancelarija, na osnovu zahteva koji podnosite lično. Preuzmi obrazac zahteva OVDE.

24. Koliko košta duplikat Pasoša i koliko je vremena potrebno da se izda duplikat Pasoša?

Duplikat pasoša predstavlja kopiju zvaničnog dokumenta za šta se plaća administrativna taksa po tarifnom broju 13, u iznosu od 390,00 dinara po jednom duplikatu. Duplikat se izdaje u roku od 1 radnog dana od trenutka prijema zahteva.

25. Šta je to „Registar na gazdinstvu“?

„Registar na gazdinstvu“ je knjiga / dokument, u koji se upisuju svi događaji vezani za goveda na gazdinstvu kao što su rođenje / odlazak / dolazak / uginuće / prinudno klanje / gubitak / krađa... i slično. Iz „Registra na gazdinstvu“ mora biti moguće utvrditi koja su goveda boravila na gazdinstvu u poslednje 3 godine.

26. Koliko košta „Registar na gazdinstvu“?

Prvi „Registar na gazdinstvu“ je besplatan za vlasnike gazdinstava i uručuje se vlasniku gazdinstva putem primopredajnog zapisnika. Tom prilikom se vlasnik gazdinstva upoznaje sa obavezom i postupcima vođenja „Registra na gazdinstvu“. U slučaju da ste popunili „Registar na gazdinstvu“, obratite se nadležnom veterinaru.

27. Da li moram da vodim „Registar na gazdinstvu“?

Da, u obavezi ste da vodite uredno i ažurno „Registar na gazdinstvu“.

28. Ako nisam u mogućnosti ili ne želim da sam vodim „Registar na gazdinstvu“, da li može nadležni veterinar to da vodi za mene?

Da, „Registar na gazdinstvu“ može za Vas voditi nadležni veterinar, ali u tom slučaju snosite troškove pružanja te usluge u skladu sa cenovnikom veterinarske stanice.

29. Da li mogu da vodim „Registar na gazdinstvu“ u elektronskom obliku?

Da, možete voditi „Registar na gazdinstvu“ i u elektronskom obliku. Elektronsku formu „Registra na gazdinstvu“ možete preuzeti sa internet stranica Uprave za veterinu. Preuzmi "Registar na gazdinstvu" OVDE.

30. Šta je to „praćenje kretanja“ goveda?

Svaki događaj koji je vezan za promenu mesta na kojem se goveče nalazi, mora biti evidentiran u Centralnoj bazi podataka. Postoje različite vrste kretanja: rođenje / odlazak / dolazak / uginuće / prinudno klanje / gubitak / krađa... i slično.

31. Kome prijavljujem kretanja goveda?

„Prijave događaja“ vezane za kretanje goveda podnosti nadležnom veterinaru, koji će overiti prijem „Prijave događaja“ i vratiti Vam overeni primerak koji ćete čuvati u „Registru na gazdinstvu“.

32. U kojim rokovima moram da prijavljujem kretanja goveda?

Odlazak govečeta se prijavljuje u roku od 24 časa pre odlaska sa gazdinstva, a dolazak se prijavljuje u roku od 7 dana od dana dolaska govečeta na gazdinstvo. Gubitak, uginuće i prinudno klanje se prijavljuju nadležnom veterinaru u roku od 7 dana.

33. Da li uvek mora da se popunjava „Potvrda za praćenje kretanja životinja“?

Da, neophodno je detaljno popuniti „Potvrdu za praćenje kretanja životinja“, jer ona služi kao osnov za unos podataka u Centralnu bazu podataka.

34. Gde mogu da preuzmem ili kupim obrazac „Potvrda za praćenje kretanja životinja“?

Obrazac „Potvrda za praćenje kretanja životinja“ možete nabaviti kod nadležnog veterinara, naručiti direktno od Veterinarske Komore Srbije, ili preuzeti sa internet stranica Uprave za veterinu i samostalno odštampati u 4 primerka. Preuzmi "Potvrdu za praćenje kretanja" OVDE.

35. Ako nisam u mogućnosti ili ne želim da sam popunim „Potvrdu za praćenje kretanja životinja“, da može da je za mene popuni nadležni veterinar?

Da, to može za Vas uraditi nadležni veterinar, ali u tom slučaju snosite troškove pružanja te usluge u skladu sa cenovnikom veterinarske stanice.

36. Šta da radim ako kupac nema HID ili ne želi da upiše svoje podatke u „Potvrdu za praćenje kretanja životinja“?

Takvoj osobi ne smete prodati goveče, jer se na taj način gubi sledljivost u prometu. Prodaja govečeta osobi koja nema registrovano gazdinstvo tj. HID predstavlja kažnjivu radnju i za prodavca i za kupca.

37. Gde da čuvam „Potvrde za praćenje kretanja životinja“ za životinje koje sam prodao ili kupio?

Sve „Potvrde za praćenje kretanja životinja“ za kupljene ili prodate životinje čuvate u „Registru na gazdinstvu“ kao dokaz na osnovu kojeg ste u njega upisali promene.

38. Ko na poleđini Pasoša upisuje promenu tj. dolazak životinje na moje gazdinstvo?

Promenu gazdinstva na kojem se nalazi goveče, na poleđini Pasoša, upisuje i overava nadležni veterinar prilikom prijave dolaska govečeta na gazdinstvo a na osnovu obrasca „Prijava događaja“ i 2. primerka „Potvrde za praćenje kretanja životinje“.

39. Ako životinja izgubi ušnu markicu, kome da se obratim?

Obratićete se u roku od 7 dana ovlašćenom obeleživaču, koji će naručiti duplikat ušne markice od proizvođača / distributera ušnih markica.

40. Koliko košta postavljanje duplikata ušnih markica?

Postavljanje duplikata ušnih markica je usluga koja nije obuhvaćena Odlukom o visini naknada za obeležavanje i registraciju goveda i naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom ovlašćenog obeleživača i cenom štampe i distribucije duplikata ušnih markica.

41. Da li moram da prijavljujem nadležnom veterinaru uginuća goveda?

Da, dužni ste da nadležnom veterinaru, bez odlaganja, prijavite svako uginuće goveda.

42. Goveče mi je uginulo, kome da se obratim – ko uklanja leševe goveda?

Bez odlaganja se obratite nadležnom veterinaru radi evidentiranja uginuća i utvrđivanja uzroka uginuća. Preuzimanje leševa goveda vrši lokalna samouprava preko zoohigijenskih službi (sopstvene ili ugovorene), a neškodljivo uklanjanje leševa goveda se vrši u nekom od objekata za neškodljivo uklanjanje – kafilerija, koji su registrovani u Republici Srbiji.

43. Zašto uginulo goveče mora da bude upućeno u kafileriju? Zašto ne smem da ga zakopam sam?

Leševi goveda se moraju neškodljivo ukloniti u kafilerijama da bi se sprečilo širenje zaraznih bolseti i moguće zloupotrebe mesa uginulih životinja. Pored toga, u leševima goveda se nalazi „specifični rizični materijal“ koji je moguć izvor bolesti „ludih krava“ a koji se ne uništava biološkom razgradnjom leša, i iz tih razloga nije dozvoljeno zakopavanje leševa goveda. Samo u izuzetnim slučajevima je dozvoljeno zakopavanje leša i to po dozvoli i pod nadzorom veterinarske inspekcije.

44. Zašto je obavezan pregled uginulog govečeta?

Svako uginuće govečeta predstavlja moguću sumnju na pojavu zaraznih bolesti. Iz tih razloga se pregledom i izdavanje potvrde o pregledu, isključuje sumnja na zaraznu tj. potvrđuje da se ne radi o bolesti čija se pojava prijavljuje u skladu sa zakonom.

45. Da li moram da prijavim nadležnom veterinaru krađu goveda?

Da, morate prijaviti takvu vrstu „događaja“ i nadležnom veterinaru, i policiji, nakon čega ćete uz policijski zapisnik odjaviti životinju u Regionalnoj kancelariji.

46. Da li smem da zakoljem tele/june/kravu za potrebe sopstvenog domaćinstva?

Ne, klanje krupnih životinja (goveda) na gazdinstvu nije dozvoljeno ni u kom slučaju, čak ni za potrebe sopstvenog domaćinstva. Klanje krupnih životinja je dozvoljeno isključivo u odobrenim objektima – klanicama. Klanje goveda u domaćinstvu predstavlja kažnjivu radnju.

47. Životinja se nadula ili krvari ili je udarila struja, šta da radim - da li smem da je „prikoljem“?

Da, situacije u kojima je život govečeta neposredno ugrožen, a inače se radi o zdravoj životinji, se smatraju „prinudnim klanjem“. U takvim situacijama možete samo „priklati“ tj. iskrvariti goveče radi sprečavanja ekonomske štete a trup životinje sa pripadajućim unutrašnjim organima odmah odneti u klanicu.

48. Da li moram da prijavljujem nadležnom veterinaru prinudno klanje goveda?

Da, morate odmah prijaviti nadležnom veterinaru prinudno klanje goveda, a trup prinudnog zaklanog govečeta sa pripadajućim unutrašnjim organima u najkraćem roku odneti u odobreni objekat – klanicu.

49. Zašto mora da se prinudno zaklano goveče odnese u klanicu?

Trup sa pripadajućim unutrašnjim organima se mora otpremiti u klanicu radi vršenja službene kontrole prinudno zaklanog govečeta i procene upotrebljivosti. Takođe, tu započinje obavezno obeležavanje govedjeg mesa u prometu.

50. Krava/june/tele je polomilo nogu, da li smem da ga „prikoljem“?

Ne, ne smete ga „priklati“ jer ovakva situacija nije „prinudno klanje“. Nadležni veterinar mora utvrditi zdravstveni status govečeta i odrediti da li je goveče moguće transportovati u klanicu ili ne.

51. Kupio sam goveče koje nije obeleženo, kakav je postupak?

Kupovina neobeleženih goveda predstavlja kažnjivu radnju. Neobeležena goveda zatečena na gazdinstvu se rešenjem veterinarske inspekcije odmah stavljaju u karantin. Svi troškovi mera u karantinu, u tom slučaju, padaju na Vaš teret.

52. Kupio sam goveče koje je obeleženo ali nema pasoš ili uverenje o zdravstvenom stanju, kakav je postupak?

Promet goveda bez propisane dokumentacije predstavlja kažnjivu radnju i evidentira se kao „nelegalna kupovina“ у Централној бази. Goveda nepoznatog zdravstvenog statusa zatečena na gazdinstvu se rešenjem veterinarske inspekcije odmah stavljaju u karantin. Svi troškovi mera u karantinu, u tom slučaju, padaju na Vaš teret.

53. Kupio sam goveče ali prodavac i ja nismo popunili „Potvrdu za praćenje kretanja životinja“, kakav je postupak?

U takvim slučajevima nije vođena propisana evidencija o kupovini i prodaji goveda radi praćenja njihovog kretanja, tj. nije moguće utvrditi lanac kretanja. Nije moguće uraditi redovan „dolazak“ govečeta na gazdinstvo, pa se ovakva kretanja u Centralnoj bazi evidentiraju kao „nelegalna kupovina“ i „nelegalna prodaja“.

54. Da li ću izgubiti subvencije ako prodam ili kupim goveda „na crno“?

Nelegalna prodaja i kupovina goveda su kažnjive radnje i predstavljaju opravdani razlog za gubitak subvencija, uz posledično stavljanje gazdinstva u „pasivan status“ na godinu dana.

55. Šta je to „Zapisnik o aktivnom nadzoru“ i zašto ga nadležni veterinar popunjava?

Veterinarska stanica je u skladu sa potpisanim ugovorom obavezana na sprovođenje „aktivnog nadzora“ na svakom gazdinstvu sa govedima, najmanje jednom godišnje. U zapisnik o „aktivnom nadzoru“ se upisuje zatečeno stanje na gazdinstvu, vezano za obeležavanje, registraciju i praćenje kretanja životinja.

56. Šta je to inspekcijska „On-spot kontrola“ i zašto se vrši na mom gazdinstvu?

Inspekcijska „On-spot kontrola“ se sprovodi na 3% gazdinstava, a na osnovu analize rizika tj. podataka u Centralnoj bazi. Vaše gazdinstvo ima evidentiranu neku nepravilnost prema kriterijumima „analize rizika“. Veterinarski inspektor će Vam ukazati na nepravilnosti prilikom službene kontrole Vašeg gazdinstva i naložiti da nepravilnosti otklonite.

57. Želim da prodam goveče, šta mi je sve od dokumenata potrebno?

Da bi prodali goveče, ono mora da bude obeleženo i registrovano, mora da poseduje „Pasoš za goveda“ i „Uverenje o zdravstvenom stanju životinja“, a ako se upućuje na teritoriju druge opštine – mora imati i „Uverenje o zdravstvenom stanju pošiljke životinja u prometu - tzv. transportno uverenje“.

58. Ko su „trgovci stokom“?

„Trgovci stokom“ su pravna lica ili preduzetnici koji su registrovani u Centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu kao specifičan tip gazdinstva, a u cilju preciznog praćenja kretanja goveda.

59. Da li „trgovci stokom“ imaju HID?

Da, svi „trgovci stokom“ imaju svoj HID, inače ne bi mogli da se evidentiraju kao novi vlasnik u „Potvrdi za praćenje kretanja životinja“.

60. Da li smem da prodam goveče „trgovcu stokom“ sa Kosova i Metohije?

Da, ukoliko je „trgovac stokom“ sa Kosova i Metohije registrovan u Centralnoj bazi podataka, i poseduje overenu potvrdu o registraciji gazdinstva sa upisanim HID brojem.

end faq

  Ovde preuzmi sva pitanja i odgovore kao PDF.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional