OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Zahvalјujući aktivnom nadzoru na bolest plavog jezika koji sprovodi veterinarska služba Srbije, sumnjivi slučajevi bolesti plavog jezika identifikovani su u subotu 30.08.2014. godine kod ovaca i goveda. Epizootiloški uviđaj i uzorkovanje, uz nadzor nadležne inspekcije, izvršio je Veterinarski specijalistički institut Niš iz Niša, koji je dana 1.9.2014. godine dostavio uzorke poreklom od goveda iz Sijarinske Banje i ovaca iz Medveđe, Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije u Beogradu (Nacionalna referentna laboratorija za bolest plavog jezika u Srbiji) radi ispitivanja na ovu bolest.

Narednog dana, izvršena su serološka i virusološka ispitivanja i dostavlјeni rezultati koji potvrđuju prisustvo virusa bolesti plavog jezika (serotip 4) u dostavlјenim uzorcima poreklom od ovaca iz Medveđe, primenom ELISA i real-time PCR metode. Uzorci su poslati na potvrdna ispitivanja u referentnu laboratoriju EU, kako je predviđeno propisima, ali to neće odložiti sprovođenje odgovarajućih mera.

Nakon postavlјanja sumnje na ovu bolest, veterinarska inspekcija i nadležna epozootiološka služba, preuzele su odgovarajuće kontrolne mere koje uklјučuju i zabranu prometa životinja i epizootiološka ispitivanja.

Iako je od poslednjeg slučaja ove bolesti u Srbiji prošlo 12 godina, pojava ove bolesti ne predstavlјa iznenađenje za veterinarsku službu. Naime, nakon pojavlјivanja velikog broja slučajeva bolesti plavog jezika u Grčkoj, Bugarskoj i Makedoniji u julu i avgustu ove godine, kao i desetine slučajeva u Rumuniji od prošle nedelјe, sa epizootiološkog aspekta se moglo očekivati pojavlјivanje bolesti na širem području jugoistočne Evrope ali i šire. Prisustvo prenosioca bolesti, insekata iz roda Culicoides i specifični vremenski uslovi uz visoku vlažnost, vazdušne struje i sl., pogodovalo je drastičnom širenju bolesti u okolnim zemlјama.

Slika 1: distribucija bolesti u zemlјama EU (izvor ADNS)

Slika 2: distribucija bolesti u regionu (izvor OIE)

U čitavom regionu identifikovan je serotip 4 virusa bolesti plavog jezika za koga je do sada bilo karakteristično odsustvo tipičnih i izraženih kliničkih simptoma kod velikih preživara, dok kod malih preživara imamo blage simptome u vidu otoka usana i hiperemije sluznice usne duplјe i jezika.

Preventivne i kontrole mere

Od pojavlјiavanja ove bolesti u Bugarskoj, Makedoniji i Grčkoj, Uprava za veterinu obavestila je veterinarsku službu Srbije o rizicima od pojave bolesti plavog jezika i obezbedila da se veterinarske stanice i instituti stavi na raspolaganje nadležnim službama u cilјu sprovođenja adekvatnih mera za sprečavanje pojavlјivanja i širenja ove bolesti. U tom smislu, u skladu sa važećim propisima (Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu i Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti plavog jezika, kao način njihovog sprovođenja („Sl. glasnik RS“ br. 18/2009) započelo se sa sprovođenjem niza opštih i konkretnih aktivnosti koje su doprinele spečavanju pojavlјivanja i širenja virusa, eventualnom utvrđivanju cirkulacije virusa u populaciji vektora bolesti, pojavu kliničkih simptoma kod prijemčivih životinja i uspostalјanje sistema brzog upozoravanja i hitnog reagovanja. Svi resursi veterinarskih instituta stavlјeni su na raspolaganje, posebno epizootiološke službe, dijagnostičkih laboratorija i regionalnih centara za nadzor i suzbijanje zaraznih bolesti a oprema za suzbijanje proverena i spremlјena za eventualno reagovanje. Izvšen je popis dijagnostičke i druge opreme potrebne za brzo utvđivanje ove bolesti i hitno reagovanje.

Direktor Uprave za veterinu, formirao je i radnu grupu za praćenje kretanja bolesti plavog jezika u regionu. Održano je nekoliko sastanaka sa epizootiološkom službom i veterinarskom inspekcijom kako bi se analizirala situacija i uskladilo postupanje veterianrske službe (sastanci su održani 15, 19, 29.8 i 1.9.2014. godine).

Na osnovu analize rizika od pojavlјivanja bolesti a u cilјu obezbeđivanja sistema brzog upozoravanja, Uprava za veterinu je započela monitoring na ovu bolest donošenjem Uputstva o načinu sprovođenja monitoringa na bolest plavog jezika na području VSI Niš i VSI Zaječar (br. 323-02-3104/14-05/2 od  22.8.2014. godine ).

Radi se o područjima koja se nalaze u „zoni rizika“ od širenja boleti iz Bugarske i Makedonije, gde se započelo sa sprovođenjemseroloških,virusoloških ientomološka ispitivanja, kao iopšteg nadzora na bolest plavog jezika. Serološkim ispitivanjem u okviru monitoringa na bolest plavog jezika obuhvaćene su životinje na „sentinel farmama“ koja se nalaze u pograničnim opštinama ka Bugarskoj i Makedoniji. Time je obezbeđeno brzo dijagnostikovanje ove bolesti već kod prvih slučajeva u Medveđi.

Saveti

Imajući u vidu karatkeristike bolesti, može se očekivati pojava obolјenja i širenje kod svih prijemčivih životinja (goveda, ovce i koze) i to na području čitave zemlјe. Zbog toga je važno da se osiguraju opšte mere zaštite koje uklјučuju:

  • primenu insekticida u i oko objekata u kojima se drže životinje,

  • postavlјanje zaštitnih mrežica od komaraca na prozore objekata u kojima se drže životinje,

  • tretiranje stajnjaka i vodenih površina pogodnim za razvoj insekata, odgovarajućim sredstvima

  • tretiranje prijemčivih životinja efikasnim repelentima koji, ukoliko je moguće, nemaju karencu.

Sve bliže informacije o bolesti i načinima prevencije i kontrole mogu se dobiti od nadležnog veterinara ili veterinarskog inspektora.

Prijavlјivanje sumnje na bolest plavog jezika, obavezno je važećim propisima u Republici Srbiji i mora se obaviti bez odlaganja, na način definisan posebnim propisom.

U zavisnosti od razvoja događaja, formiraće se regionalni krizni centri za suzbijanje ove bolesti.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional