OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

U skladu sa "PRAVILNIKOM O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENI OBELEŽIVAČ, KAO I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ODGAJIVAČA ZA OBELEŽAVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA", Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača (preuzmite celokupan tekst poziva OVDE).

Odgajivačke organizacije i fizička lica zainteresovana za upis u Registar ovlašćenih obeleživača podnose zahtev Ministarstvu polјoprivrede i zaštite životne sredine - Upravi za veterinu, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 108, 11070 Novi Beograd.

Zainteresovane odgajivačke organizacije i fizička lica podnose sledeću dokumentaciju:

1. Popunjen zahtev za upis u Registar ovlašćenih obeleživača (Formular) PREUZMITE ZAHTEV OVDE

2. Kopija važećeg rešenja o upisu u Registar odgajivačkih organizacija (za odgajivačke organizacije)

3. Uplatnica na 320,00 dinara administrativne takse (Taksa na zahtev, po tarifnom broju 1),

• račun 840-742221843-57

• poziv na broj 97 - broj opštine na kojoj se vrši uplata,

• svrha plaćanja: administrativna taksa,

• primalac: Budžet Republike Srbije

4. Uplatnica na 1600,00 dinara administrativne takse (Taksa za upis u Registar ovlašćenih obeleživača, po tarifnom broju 26 st. 1)

• račun 840-742221843-57

• poziv na broj 97 - broj opštine na kojoj se vrši uplata,

• svrha plaćanja: administrativna taksa za upis u Registar

• primalac: Budžet Republike Srbije

5. Uplatnica na 4300,00 dinara, na ime troškova obuke ovlašćenih obeleživača

• račun 205 – 65958 – 94 Komercijalna Banka

• poziv na broj – jedinstveni matični broj građana / kandidata,

• svrha plaćanja: Troškovi obuke ovlašćenih obeleživača,

• primalac: Institut za stočarstvo, Autoput 16, Zemun

 

Obuka ovlašćenih obeleživača će se organizovati u Institutu za stočarstvo, Autoput 16, Zemun, a u skladu sa brojem prijavlјenih kandidata.

Štampani i elektronski materijal za obuku ovlašćenih obeleživača obezbeđuje Institut za stočarstvo.

Prijavlјene odgajivačke organizacije i fizička lica će najranije 10 dana pre održavanja obuke biti obavešteni telefonskim putem o terminu obuke. Poželјno je da kandidati na obuku ponesu laptop kompjuter.

Sve dodatne informacije zainteresovane strane mogu dobiti na telefon 011/2856-110 ili putem elektronske pošte mira.radovic@minpolj.gov.rs

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional