Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

El. pošta Štampa PDF

Zbog pojave bolesti ptica – Avijarne influence u Mađarskoj, na pošilјke životinjskog porekla i živih životinja koje se uvoze na teritoriju Republike Srbije, primenjuje se Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti ptica – Avijarne influence u Republiku Srbiju („Sl.glasnik RS“, br. 28-2006. dalјe: Naredba) i zabrana uvoza u skladu sa tačkama 2., 3., 4. i 5.

Tačkom 6. i 18. Naredbe moguće je realizovati uvoz pošilјaka, uz primenu principa regionalizacije, ako se utvrdi da ne postoji rizik po zdravlјe životinja i zdravlјe lјudi.

Imajući u vidu napred navedeno potrebno je radi realizacije uvoza i utvrđivanja da ne postoje veterinarsko sanitarne smetnje za uvoz pošilјke, zahteve dopuniti dodatnim dokumentima (originalima) overenim od nadležne veterinarske službe Mađarske.

1. da je udalјenost farme (objekta), porekla životinja od najbližeg mesta izbijanja zaraznih bolesti ptica – Avijarne influence, odnosno zaraženog područja najmanje van kruga od 50 km,
2. da su biosigurnosne mere koje se sprovode na farmi (u objektu) porekla živine primenjene, (odnose se samo na uvoz živih životinja)
3. dokaz o sprovedenim merama nadzora i programa dijagnostičkih ispitivanja (u objektu) porekla živine, (odnose se samo na uvoz živih životinja),
4. da su proizvodi životinjskog porekla od živinskog mesa bili podvrgnuti termičkoj obradi čija temperatura nije bila niža od 80º S kroz ceo proizvod.

Gore navedenu dokumentaciju neophodno je dostaviti na srpskom jeziku prevedenu od strane sudskog tumača.

Provoz živih životinja i proizvoda životinjskog porekla na koje se odnosi ova Naredba može se  vršiti preko teritorije Mađarske poreklom iz drugih zemalјa, pod uslovom da se provoz vrši glavnim magistralnim putevima koji su udalјeni najmanje 50 km od zaraženog područja u najkraćem vremenu predviđenom za provoz.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional