PRESTANAK RESTRIKTIVNIH MERA U SKLADU SA REŠENJEM O PROGLAŠENJU ZARAŽENIH I UGROŽENIH PODRUČIJA OD AKS


Uprava za Veterinu je uzimajući u obzir rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja na celoj teritoriji države, kao i sprovedene mere i rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja svinja u zaraženim i ugroženim područjima, a u skladu sa nacionalnim i evropskim propisima, donela rešenja o prestanku sprovođenja restriktivnih mera u područjima proglašenim zaraženim i ugroženim od zarazne bolesti afrička kuga svinja u opštini Mladenovac,Smederevska Palanka i Žitište, čime su ranije doneta predmetna rešenja ukinuta na celokupnoj teritoriji Republike Srbije primenjivaće se mere kontinuiranog nadzora na AKS kod domaćih i divljih svinja.
  Rešenja o prestanku primene restriktivnih mera možete preuzeti u delu Afrička kuga svinja-Aktuelne informacije.  

OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine demantuje tvrdnje pojedinca koje su prenete preko društvenih mreža i pojedinih medija, da će Nacrtom biti predviđena eutanazija pasa lutalica ukoliko se ne udome. Ministarstvo, u tom smislu, ne predviđa nikakve izmene postojećeg Zakona o dobrobiti životinja, što je jasno stavlјeno do znanja organizacijama i društvima koja su se obraćala Ministarstvu i Upravi za veterinu.

U Evropskoj uniji došlo je do izmena zakonodavstva u ovoj oblasti, što je dovelo do potrebe dalјe harmonizacije i usklađivanja. U tom smislu, utvđeno je da treba raditi na unapređenju i harmonizaciji odredbi zakona koje se odnose na uzgoj i držanje proizvodnih životinja, transport životinja, omamlјivanje i klanje životinja i korišćenje životinja u eksperimentalne i druge naučne svrhe. Takođe, s obzirom da je promenjen Krivični zakonik i Zakon o prekršajima, neophodno je da se Zakon o dobrobiti životinja uskladi i u delu kaznenih odredbi. Izmene i dopune rade se u interesu proizvođača i industrije jer je dobrobit životinja jedna od pretpostavki za uzgoj i izvoz, odnosno promet životinja u EU i zemlјe u regionu. U skladu sa Planom rada Vlade Republike Srbije za 2015. godinu, Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU (2013 – 2016) i Strategijom polјoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine i  Uprava za veterinu rade na pripremi za postupak izmena i dopuna Zakona o dobrobiti životinja.  Cilј ovih izmena je potpuna transpozicije propisa Evropske unije, uvažavajući specifičnosti Republike Srbije i stav zainteresovanih strana u zemlјi, ali i proces pristupanja zajednici. Izmene na kojima se radi idu u pravcu dalјih reformi i harmonizacije našeg zakonodavstva iz oblasti dobrobiti životinja sa pravim tekovinama Evropske unije.

Na izmenama i dopunama, u ovoj fazi, učestvuju nadležne normativne i veterinarske službe Ministarstva, po službenoj dužnosti. Nacrt zakona trebalo bi da bude završen u narednom periodu kada će biti dostavlјen javnosti, civilnom sektoru, univerzitetima, službama, institucijama, udruženjima, proizvođačima i drugim zainteresovanim stranama na uvid. Ministarstvo će organizovati javnu raspravu u skladu sa savremenim evropskim tendencijama.

Polazeći od činjenice da se aktivno učešće civilnog društva ogleda u pravovremenoj dostupnosti informacija i savetovanju,  sve organizacije civilnog društva, institucije i druge zainteresovane strane mogu da dostave svoje predloge izmena i dopuna zakona Upravi za veterinu, koji će se uzeti u razmatranje. Pojedine organizacije civilnog društva, već su dostavlјale predloge u toku svojih redovnih aktivnosti, koje je Ministarstvo uzelo u obzir prilikom izrade ovog nacrta.

Nakon pripreme nacrta izmena i dopuna zakona o dobrobiti, isti će biti stavlјen na internet stranice Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine početkom aprila, što će omogućiti svim zainteresovanim stranama da učestvuju u kreiranju konačnog predloga zakona.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional