Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

EFSA

Evropska Agencija za bezbednost hrane /EFSA je formirana Uredbom o bezbednosti hrane (Regulation No 178/2002)sa zadatkomda obezbedi naučnu i tehničku podršku nadležnim organima EU u svim oblastima zakonodavstva, koje imaju direktan ili indirektan uticaj na bezbednost i kvalitet hrane.

EFSApruža nezavisne informacije koje se tiču procene rizika u oblasti bezbednosti hrane i na taj način doprinosi zdravlјu lјudi, zdravlјu i dobrobitiživotinja, zdravlјubilјa i zaštiti životnesredine.

Preko EFSAeksperata pripremaju se mišlјenja koja dalјe služe kao naučna osnova za izradu i usvajanje mera koje sprovode zemlјe članice u određenimoblastima.  Rad ove Agencije je nazavisan i transparentan.  EU komisija, EFSAi države članice blisko sarađuju kako bi obezbedile efikasnu povezanost izmeđuprocene rizika, upravlјanja rizikom  i komunikacijama o riziku.

Agencijom rukovodi Upravniodborkoji se sastoji od14 članova imenovanih od strane Saveta EU i  direktor,  Savetodavni forum, a u radu učestvuju  Naučni odbor i naučni paneli.

Naučni paneli se sastoje od nezavisnih stručnjaka koji su odgovorni za naučnu procenu rada u okviru EFSA. Postoji 10 panela koji su posvećeni različitim oblastima u lancu ishrane i hrane: 

- Zdravlјe životinja i dobrobitwww.efsa.europa.eu/en/panels/ahaw

- Aditivi u hrani- www.efsa.europa.eu/en/panels/ans

- Biološke opasnosti- www.efsa.europa.eu/en/panels/biohaz

- Materijali koji dolaze u kontakt sa hranom- www.efsa.europa.eu/en/panels/cef

- Kontaminenti u lancu hrane- www.efsa.europa.eu/en/panels/contam

- Aditivi, proizvodi i supstance koji se koriste u hrani za životinje- www.efsa.europa.eu/en/panels/feedap

- Genetski modifikovani organizmi- www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo

- Dijetetski proizvodi, ishrana i alergeni- www.efsa.europa.eu/en/panels/nda

- Zdravlјe bilјa- www.efsa.europa.eu/en/panels/plh

- Sredstva za zaštitu bilјa i njihovih ostataka- www.efsa.europa.eu/en/panels/ppr

Preko ovih panela EFSA prati i analizirati podatke o biološkim opasnostima, hemijskim zagađivačima, konzumiranju hrane i novim rizicima.

Republika Srbija kao zemlјa kandidat za pristupanje EU je dobila mogućnost da učestvuje u EFSApredprisupnim programima koji imaju  za cilј:

  • Povezivanje stručnog i naučnog kadra kroz nacionalnu mrežu, a zatim i mrežu EFSA.
  • Razijanje sistema za razmenu podataka u vezi zoonoza, antimikrobne rezistence, bolesti prenosivih hranom;
  • Podizanje nacionalnih kapaciteta za procenu rizika i komunikaciju rizicima;
  • Povezivanje projekata EFSA i zemalјa članica sa predpristupnim zemlјama,u cilјu podizanja spremnosti regiona da se suoči sa rizicima u hrani;

Više informacija na EFSA sajtu:

- Najnovije vesti: http://www.efsa.europa.eu/en/news

- Otkrijte EFSAteme po azbučnom redu: http://www.efsa.europa.eu/en/topics-complete-list ili samo teme: http://www.efsa.europa.eu/en/topics

- poziv za eksperte iz bezbednosti hrane da se pridruže Naučnim panelima: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170502-0, http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts

- Angažovanje za EFSA-doprinos za bezbednu hranu (konsultacije, posmatrači, poziv za podatke, karijera, tenderi, stipendije, nagrade za inovacije):  http://www.efsa.europa.eu/en/engage

Za više informacija pogledati ovde.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional