Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Управа за ветерину

 

U okviru mera koje se u Republici Srbiji sprovode radi sprečavanja pojave zarazne bolesti "Afrička kuga svinja", a koje se odnose na hranu životinjskog porekla koja potiče iz Republike Mađarske, veterinarski inspektori Severnobačkog Upravnog Okruga su u periodu 07-13.05.2018. godine, a u saradnji sa službenicima Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, zaplenili 937,6 kilograma hrane i hrane za životinje iz nelegalnog prometa.

 

U istom periodu je na carinskim prelazima, od strane carinskih organa, zaplenjeno 103 kilograma hrane životinjskog porekla.

 

U toku zajedničke akcije veterinarske inspekcije i inspektora privrednog kriminala u Srednjebanatskom Upravnom Okrugu - PU Zrenjanin, koja je sprovedena u periodu 07-13.05.2018. godine, zaplenjeno je 58,6 kilograma hrane životinjskog porekla iz nelegalnog prometa, koja potiče iz Republike Mađarske.

Sva zaplenjena hrana je upućena na neškodljivo uklanjanje u ovlašćene institucije 15.05.2018. godine.

 

Prema podacima i obaveštenju Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE) i Evropske Komisije, Uprava za veterinu je došla do saznanja da je na teritoriji Republike Mađarske došlo do pojave bolest – Afričke kuge svinja (Pestis Suum Africana), pa postoji opasnost da se ova bolest unese na teritoriju Republike Srbije.

 Na osnovu člana 125. stav 1. tačka 1. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, broj  91/2005,30/2010 i 93/2012),  i  Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis Suum Africana) u Republiku Srbiju („Službenom glasniku RS”, broj 40/14) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za veterinu, dana 24. aprila 2018. godine  preduzela je mere zabrane uvoza ili tranzita pošiljaka, koje predstavljaju rizik za prenošenje bolesti i    poreklom su iz Mađarske. Tom prilikom  privremeno je na graničnom prelazu  Horgoš,  zabranjeno  obavljanje veterinarsko sanitarnih pregleda gore navedenih  pošiljaka poreklom  iz država slobodnih od Afričke kuge svinja, a  koje su provezene  preko teritorije Republike Mađarske .

Na osnovu dobijenih zvaničnih podataka o aktuelnoj epizootiološkoj situaciji u Republici Mađarskoj , doneta je odluka da se od 11.05.2018. može  obavljati veterinarsko – sanitarna kontrola na graničnom prelazu Horgoš,  pošiljaka   koje se uvoze ili provoze  preko teritorije Republike Srbije,  a poreklom su sa teritorija država slobodnih od Afričke kuge svinja .

 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za veterinu redovno prati situaciju i informisaće  javnost o preduzetim merama, vezano za bolest Afrička kuga svinja (Pestis Suum Africana) .

 

Nadležni organ za poslove veterinarstva i bezbednosti hrane Republike Mađarske, obaveštenju Evropske Unije i Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE) obavestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije - Upravu za veterinu opojavljivanju prvog slučaja Afričke kuge svinja kod divljih svinja u Republici Mađarskoj.U cilju sprečavanja unošenja uzročnika ove bolesti na područje Republike Srbije, a na osnovu Zakona o veterinarstvu i Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis Suum Africana) u Republiku Srbiju, na snazi je mera zabrane uvoza i tranzita iz Republike Mađarske, a u skladu sa Naredbom o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti afrička kuga svinja (pestis suum africana) u Republiku Srbiju (Sl.Glasnik RS broj 40/14)


1) živih domaćih i divljih svinja;
2) semena, embriona i oplođenih jajnih ćelija poreklom od domaćih i divljih svinja;
3) mesa poreklom od domaćih i divljih svinja;
4) proizvoda od mesa poreklom od domaćih i divljih svinja, osim:
- proizvoda od mesa termički tretiranog u hermetički zatvorenoj posudi (konzerve), sa postignutom Fo vrednošću od tri ili više,
- proizvoda od mesa termički tretiranog na minimalnoj temperaturi  od +80° C, koja se mora postići u mesu i/ili svim delovima tokom obrade proizvoda od mesa;
5) koža poreklom od domaćih i divljih svinja, osim štavljene;
6) sporednih proizvoda životinjskog porekla i dobijenih sporednih proizvoda poreklom od domaćih i divljih svinja, osim dobijenih proizvoda koji su termički tretirani na minimalnoj temperaturi od +80° C, koja se mora postići u svim delovima sporednih proizvoda tokom obrade.


U narednom periodu preduzimaće se više zakonom propisanih mera od kojih je trenutno najznačajnija potpuna kontrola unošenja hrane životinjskog porekla iz Republike Mađarske.
Navedena mera će se sprovoditi u saradnji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede
– posebno granične veterinarske inspekcije I veterinarske inspekcije, sa Upravom carina i Upravom granične policije.
Veterinarska inspekcija će u narednom periodu vršiti pojačan nadzor nad prometom hrane životinjskog porekla na svim mestima na kojima se uobičajeno obavlja promet ove vrste hrane.


Ovim putem skrećemo pažnju potrošačima da ne kupuju hranu životinjskog porekla na mestima koja nisu pod stalnim nadzorom veterinarske inspekcije.
Veterinarske stanice I veterinarski instituti će u saradnji sa veterinarskom inspekcijom, vršiti intezivan aktivan i pasivan nadzor farmi svinja kako bi se podigao nivo preventivnih I biosigurnosnih mera i sprečilo eventualno unošenje virusa afričke kuge svinja u populaciju domaćih svinja.
Držaocima svinja skrećemo pažnju da je, u cilju sprečavanja pojave bolesti, najvažnije sprečiti bilo kakav kontakt sa divljim svinjama, što se posebno odnosi na lovce, ljubitelje prirode i druga lica koja posećuju lovišta ili prirodu u inficiranim državama.

 

Zbog trenutne situacije u Evropi koje se odnosi na širenje afričke kuge svinja, vršiće se kontinuirano praćenje epizootiološke situacije u zemljama u okruženju i zemljama iz kojih se vrši uvoz svinja ili hrane poreklom od svinja, kao i zemljama u kojima građani Republike Srbije odlaze radi lova, turizma ili drugih razloga. To uključuje i redovno praćenje informacija koje objavljuju Svestka zdravstvena organizacija za životinje (OIE), Evropska komisija, nadležni organi u zemljama, mediji, odgajivačke organizacije, lovačka i druga udruženja, kao i pojačan nadzor granične veterinarske inspekcije na graničnim prelazima u skladu sa datim instrukcijama.

U slučaju dobijanja bilo kakve informacije o daljem pogoršanju epizootiološke situacije kod domaćih i divljih svinja u zemljama u kojima postoje slučajevi bolesti, kao i u slobodnim zemljama, bez odlaganja će se o tome informisati Uprava za veterinu, veterinarska inspekcija, Centar za praćenje afričke kuge svinja i granična veterinarska inspekcija.

Na osnovu tačke 2. Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis Suum Africana) u Republiku Srbiju („Službenom glasniku RS”, broj 40/14), koja glasi: “Zabrana uvoza i provoza pošiljki iz tačke 1. ove naredbe primenjuje se na pošiljke iz država u kojima postoji sumnja, odnosno potvrda bolesti Afričke kuge svinja” , kada je u pitanju uvoz iz zemalja koje su slobodne od afričke kuge svinja (ne postoje zabeleženi slučajevi bolesti niti sumnja na bolest), sve vrste pošiljaka koje se uvoze na teritoriju Republike Srbije koje su opisane u Naredbi, mogu da budu podvrgnute veterinarsko - sanitarnoj kontroli na graničnim prelazima od strane granične veterinarske inspekcije. Mogućnost veterinarsko sanitarnog pregleda od strane granične veterinarske inspekcije odnosi se i na pošiljke koje potiču iz zemalja slobodnih od afričke kuge svinja a tranzitiraju kroz zemlje u kojim postoji sumnja ili je registrovana afrička kuga svinja.

Veoma je važno obaveštavanje građana koji putuju u zemlje u kojima postoje slučajevi afričke kuge svinja, kao i diplomatskih predstavništava Republike Srbije u tim zemljama, o rizicima od unošenja virusa ove bolesti u zemlju, posebno u slučaju boravka u zaraženim područjima, direktnog ili indirektnog kontakta sa divljim i domaćim svinjama ili kupovine proizvoda poreklom od svinja, naročito tradicionalnih proizvoda (pršut, pečenica, kobasice, slanina I dr.).

Od posebnog značaja je i adekvatno informisanje svih lica koja se bave lovom i organizacijom lovnog turizma u zemljama u kojima je registrovana afrička kuga svinja (lovačka udruženja, savezi, komora i sl.) kako bi se sprečio odlazak u zaražena područja, izbegao kontakt sa virusom afričke kuge svinja i sprečilo njegovo unošenje u Republiku Srbiju.

 

Prema podacima i obaveštenju Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE) i Evropske Komisije, Uprava za veterinu je došla do saznanja da je na teritoriji Republike Mađarske došlo do pojave bolest – Afričke kuge svinja (Pestis suum fricana), pa postoji opasnost da se ova bolest unese na teritoriju Republike Srbije.

 Na osnovu člana 125. stav 1. tačka 1. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, broj  91/2005,30/2010 i 93/2012),  i  Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis Suum Africana) u Republiku Srbiju („Službenom glasniku RS”, broj 40/14) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za veterinu, od dana 24. aprila 2018. godine  preduzela je mere zabrane uvoza ili tranzita pošiljaka:

1) živih domaćih i divljih svinja;

2) semena, embriona i oplođenih jajnih ćelija poreklom od domaćih i divljih svinja;

3) mesa poreklom od domaćih i divljih svinja;

4) proizvoda od mesa poreklom od domaćih i divljih svinja, osim:

- proizvoda od mesa termički tretiranog u hermetički zatvorenoj posudi (konzerve), sa postignutom Fo vrednošću od tri ili više,

- proizvoda od mesa termički tretiranog na minimalnoj temperaturi od +80ºC, koja se mora postići u mesu i/ili svim delovima tokom obrade proizvoda od mesa;

5) koža poreklom od domaćih i divljih svinja, osim štavljene;

6) sporednih proizvoda životinjskog porekla i dobijenih sporednih proizvoda poreklom od domaćih i divljih svinja, osim dobijenih proizvoda koji su termički tretirani na minimalnoj temperaturi od +80ºC, koja se mora postići u svim delovima sporednih proizvoda tokom obrade.

Zbog novonastale epizootiološke situacije u Republici  Mađarskoj, navedene vrste pošiljaka koje se uvoze na teritoriju Republike Srbije  sa teritorija drugih zemalja, neće moći obaviti veterinarsku – sanitarnu kontrolu na graničnom veterinarskom prelazu Horgoš, već isključivo na graničnom prelazu Batrovci sa Republikom Hrvatskom.
                Za pošiljke koje nisu u mogućnosti da obave prekogranični promet i veterinarsko-sanitarnu kontrolu preko graničnog prelaza Horgoš, koji je naveden u Rešenju kojim se utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz/provoz, uvoznici neće biti u obavezi da podnesu zahtev za izmenu i dopunu u delu važećeg Rešenja koji se odnosi na granične veterinarske stanice (prelaze) koje su navedene u važećem Rešenju.
                Pošiljke za koje je utvrđeno da ne postoji rizik nesmetano će moći da obave prekogranični promet i veterinarsko-sanitarnu kontrolu preko graničnog prelaza Horgoš, koji je naveden u Rešenju.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional