Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

OBAVEŠTENJE O USLOVIMA KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI ZA PUTOVANJE SA KUĆNIM LJUBIMCEM PSOM, MAČKOM ILI KRZNAŠICOM

 

NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA

 

jeste svako premeštanje do pet kućnih lјubimaca koji nisu namenjeni za prodaju ili drugi vid prenosa trećim licima, a koje podrazumeva premeštanje kućnih lјubimaca, odnosno njihovo unošenje, tranzit, iznošenje ili ponovno unošenje na područje Republike Srbije, u pratnji vlasnika ili drugog odgovornog lica koje je ovlašćeno od strane vlasnika.

Kontrolu i identifikaciju prateće dokumentacije nekomercijalnog kretanja kućnih lјubimaca obavlјa carinski organ (Član 128. Zakona o veterinarstvu « Sl.glasnik RS br. 91/05,30/10 i 93/12).

Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih lјubimaca iz Republike Srbije u zemlјe Evropske unije koji moraju biti ispunjeni:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en

1) životinje treba da budu trajno obeležene - mikročip;

2) da je životinja vakcinisana ili revakcinisana protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine. Kućni lјubimci ne smeju imati manje od 3 meseca prilikom prve vakcinacije protiv besnila;

3) da je kućni lјubimac bio podvrgnut testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila, i to sa graničnim titrom od najmanje 0,5 IU/mlu laboratoriji koja je ovlašćena od strane Evropske unije, najmanje 30 dana posle vakcinacije i 3 meseca pre iznošenja , s tim što se testiranje seruma krvi ne mora ponavlјati za životinje koje su posle prethodne titracije bile redovno revakcinisane u intervalima određenim u uputstvu proizvođača vakcine;

4) da životinju prati sertifikat izdat od strane nadležnog organa; Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu, veterinarskog inspektora Republike Srbije nadležnog za grad/mesta na kom boravi životinja;

Ukoliko vlasnik ili osoba ovlašćena od strane vlasnika ne putuje zajedno sa kućnim lјubimcem razmak između tih putovanja ne sme da bude duži od 5 dana.

Za putovanje u Veliku Britaniju, Irsku, Maltu, Finsku i Norvešku obavezan je tretman protiv Echinococcus (za pse) i to između 24 i 120 sati pre puta.

Svaka zemlјa članica EU ima i nacionalne Pravilnike (npr. u Italiju i na Kipar ne mogu da ulaze štenad mlađa od 3 meseca ni iz zemalјa članica EU) kada je u pitanju putovanje u zemlјe van Evropske unije koje ne zahtevaju serološki test na besnilo (npr. Sjedinjene Američke Države, Kanada, itd.), ukoliko kućni lјubimci putuju avionom i u tranzitu su preko EU, preporuka vlasniku je da se raspitaju u graničnoj veterinarskoj inspekciji aerodroma prve zemlјe ulaska u Evropsku uniju, da li im je taj test potreban ili ne. Ukoliko se do aerodroma u Evropskoj uniji putuje sa automobilom serološki test je obavezan.

Za putovanje u treće zemlјe sertifikat uvek mora da prati životinju, uslove za putovanje možete naći na; International Pet Travel - Information About Traveling to a Foreign Country With Your Pethttp://petfriendlytravel.com/intl_travel

Kućnim lјubimcima poreklom iz EU koji putuju sa vlasnikom, za ulazak u Republiku Srbiju je dovolјan pasoš koji izdaje zemlјa članica EU. Prilikom njihovog povratka, Evropska unija zahteva serološki test na besnilo koji mora biti urađen pre njihovog putovanja, ali ne mora da se čeka da prođe tri meseca od vađenja krvi.

 

KOMERCIJALNO PUTOVANјE

 

Ukoliko životinje menjaju vlasnika, poklanjaju se/prodaju se smatra se komercijalnim prometom životinja.Sertifikat i „Rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova za uvoz ili za provoz pošilјaka“, uvek mora da prati životinju.

Uslovi za komercijalno kretanje kućnih lјubimaca iz Evropske unije i trećih zemalјa u Republiku Srbiju koji moraju biti ispunjeni:

Uvoz kućnih lјubimaca vrši se na osnovu „Rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova za uvoz ili za provoz pošilјaka“, koje izdaje Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, u skladu sa članom 124. Zakona o veterinarstvu.

Pre uvoza životinje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli, uvoznik je obavezan da podnese zahtev za izdavanje rešenja, taksiran propisanom taksom.

Uvoz živih životinja I kućnih lјubimaca mora biti najavlјen, od lica  odgovornog za pošilјku, najkasnije 24 sata pre očekivanog dolaska na područje Republike Srbije, popunjavanjem prve strane Zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta za životinje ZVUD-Ž (Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca kao i načinu izdavanja zajedničkog veterinarskog ulaznogdokumenta « Sl.glasnik RS br.» 70/10). Pošilјka živih životinja se prethodno najavlјuje pismenim ili elektronskim putem. Odmah nakon prispeća pošilјke na određeni granični prelaz lice odgovorno za pošilјku, pored obrasca zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta za životinje, podnosi i zahtev za veterinarsko sanitarni pregled na memorandumu firme.

Uz zahtev i ZVUD-Ž, podnosi se i Rešenje Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za uvoz, međunarodna veterinarska potvrda (sertifikat), lista sa identifikacijskim oznakama za životinje, faktura, tovarni listovi i uplaćene takse za veterinarski pregled (Odluka o visini naknade  za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošilјki u međunarodnom prometu Sl.glasnik RS 8/06, 34/10, Administrativne takse).

Svaka pošilјka živih životinja i kućnih lјubimaca u uvozu u Republiku Srbiju mora biti podvrgnuta pregledu dokumentacije, identifikaciji pošilјke i fizičkom pregledu.

Kada pošilјka životinja ne ispunjava uslove za uvoz granični veterinarski inspektor u dogovoru sa licem odgovornim  za pošilјku, određuje jednu od sledećih mera:

1) privremeno oduzimanje životinja i njihovo smeštanje u karantin ili izolovanje na graničnom prelazu do dobijanja rezultata analize;

2) vraćanje životinja u zemlјu izvoznicu, ako zdravstveno stanje životinja i uslovi za zaštitu dobrobiti životinja to dopuštaju.

Ako su zdravstveno stanje životinja, odnosno uslovi za zaštitu životinja takvi da onemogućavaju vraćalјnje pošilјke granični veterinarski inspektor određuje sledeću meru:

1)    Lišavanje života životinja na human način kao kao krajnji izbor.

Pošilјka koja je bez izvršene veterinarsko sanitarne kontrole uneta u Republiku Srbiju, oduzima se, a organ nadležan za poslove veterinarstva odlučuje o lišavanju života ili vraćanju u mesto porekla, odnosno zemlјu izvoznicu (Pravilnik o načinu i postupku prijavlјivanja pošilјke za pregled, postupku i merama za postupanje sa pošilјkom kojoj je zabranjen uvoz «Sl.glasnik RS» br. 9/12).

Vlasnik kućnog lјubimca (psa,mačke ili krznašice) ili odgovorno lice ovlašćeno od strane vlasnika, snosi svu odgovornost za ispunjavanje uslova za unos u R. Srbiju što znači da se mora sam raspitati i saznati koji su to uslovi. Mora se proveriti da li je kućni lјubimac na vreme vakcinisan, odnosno revakcinisan, da li poseduje važeći pasoš ili veterinarski sertifikat. Prilikom dolaska na granični prelaz, ukoliko  kućni lјubimac ne ispunjava uslove ulaska, ulazak u R.Srbiju može biti odbijen, odnosno kućni lјubimac će biti vraćen u zemlјu porekla ili stavlјen u karantin. Vlasnik životinje snosi sve troškove koji su nastali sprovođenjem  navedenih mera. Ukoliko vlasnik ne može da plati troškove, kućni lјubimac može biti lišen života na human način kao krajnji izbor.

 

UPUTSTVO ZA IZDAVANJE REŠENJA SA UTVRĐENIM VETERINARSKO-

SANITARNIM USLOVIMA ZA UVOZ ŽIVOTINJA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Republike Srbije

Uprava za veterinu

Ul. Omladinskih brigada broj 1

11070 Novi Beograd

 

PREDMET: Zahtev za izdavanje rešenja sa veterinarsko sanitarnim uslovima za uvoz

kućnih lјubimaca.

 

Molimo da nam izdate rešenje o veterinarsko sanitarnim uslovima za uvoz pošilјaka

koje podležu veterinarsko sanitarnoj kontroli na državnoj granici Republike Srbije, u

skladu sa čl. 124. Zakona o veterinarstvu ( Službeni glasnik RS. Br. 91/05, 30/2010 i

93/2012)

1. Vrsta životinja .....................................................................................................................

2. Broj životinja.........................................................................................................................

3. Zemlјa porekla životinja........................................................................................................

4. Zemlјa skladištenja- utovara životinja ...............................................................................

5. Isporučilac ( naziv, puna adresa, grad, zemlјa)...................................................................

6. Granični prelaz.......................................................................................................................

7. Uvoznik (naziv, puna adresa, grad i telefon).....................................................................

8. Vrsta prevoznog sredstva........................................................................................................

 

PODNOSILAC ZAHTEVA

-----------------------------------------------

ime i prezime štampanim slovima, potpis,

adresa, kontakt telefon,

Beograd___________2017. Godine

 

Prilog:

 

1. Potvrda o uplati takse u iznosu od 7.110,00 dinara u korist Budžeta Republike Srbije na ime administrativnih taksi a na račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) gde se upisuje šifra opštine-broj opštine na kojoj se vrši uplata, primalac-Budžet Republike Srbije, svrha uplate-administrativna taksa;

2. Ukoliko je u zahtevu podnosilac, uvoznik ili korisnik fizičko lice priložiti

overenu kopiju lične karte podnosioca zahteva, uvoznika .

UKOLIKO JE POTREBNO DOPUNITI ZAHTEV, BIĆETE BLAGOVREMENO

OBAVEŠTENI NAKON PRIJEMA I PREGLEDA PREDATE DOKUMENTACIJE.

KONTAKT TELEFON ZA BLIŽE INFORMACIJE JE 011 / 2602 – 498

Sva potrebna dokumenta dostaviti Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

sredine-Upravi za veterinu na adresu Omladinskih brigada 1, SIV 3, Uprava za

veterinu, 11070 Novi Beograd.

Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih lјubimaca dati su u Pravilniku o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih lјubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošilјke «Sl.glasnik RS» br. 11/11, Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke «Sl.glasnik RS» br. 60/14, Ispravka pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke «Sl.glasnik RS» br. 65/14.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional