Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

OBAVEŠTENJE O USLOVIMA KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI ZA PUTOVANJE SA KUĆNIM LJUBIMCEM PSOM, MAČKOM ILI KRZNAŠICOM

 

NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA

1. Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (unos) iz zemalja članica EU i Andore, Švajcarske, Farskih Ostrva, Gibraltara, Grenlanda Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina i Vatikana

Za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni:

1) životinje treba da budu trajno obeležene -mikročip;
2) da su kućni ljubimci vakcinisani protiv besnila sa najmanje jednom antigenskom jedinicom po dozi (preporuka Svetske zdravstvene organizacije); ili rekombinovana vakcina koja izražava imunizujući glikoprotein virusa besnila u živom virusnom vektoru i da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;
3) da kućni ljubimci zadovoljavaju sve preventivne mere potrebne za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja kućnih ljubimaca radi kontrole bolesti ili infekcija koje nisu besnilo, a koje bi se mogle raširiti zbog premeštanja tih istih kućnih ljubimaca, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;
4) da kućne ljubimce prati ispravno popunjen pasoš izdat od ovlašćenog veterinara određene zemlje.

Ukoliko je životinja mlađa od 12 nedelja ili ima između 12 i 16 nedelja može da uđe ako:

1) vlasnik ili ovlašćeno lice dostave potpisanu izjavu da kućni ljubimci od rođenja do trenutka nekomercijalnog kretanja nisu imali nikakav kontakt sa divljim životinjama prijemčivim na besnilo; ili
2) su kućni ljubimci u pratnji svoje majke od koje su još uvek zavisni, a iz pasoša koji prati majku može se utvrditi da je pre njihovog rođenja majka vakcinisana protiv besnila u skladu sa uslovima u pogledu vakcinacije
Izjava Prilog 5
Kućne ljubimce pse, mačke i krznašice ne treba da prati veterinarski sertifikat izdat od strane nadležnog veterinarskog organa.


2. Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (unos) iz zemalja koje su navedene u Prilogu 2

Za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni:

1) životinje treba da budu trajno obeležene - mikročip;

2) da su kućni ljubimci vakcinisani protiv besnila sa najmanje jednom antigenskom jedinicom po dozi (preporuka Svetske zdravstvene organizacije); ili rekombinovana vakcina koja izražava imunizujući glikoprotein virusa besnila u živom virusnom vektoru i da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;

3) da kućni ljubimci zadovoljavaju sve preventivne mere potrebne za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja kućnih ljubimaca radi kontrole bolesti ili infekcija koje nisu besnilo, a koje bi se mogle raširiti zbog premeštanja tih istih kućnih ljubimaca, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

4) da životinju prati sertifikat izdat od strane nadležnog organa zemlje iz koje dolazi;

Ako je zemlji koja se nalazi na listi Priloga 2 povoljna epizotiološka situacija u vezi besnila, životinje mlađe od 12 nedelja ili imaju između 12 i 16 nedelja mogu da uđu iz tih zemalja ako:

1) vlasnik ili ovlašćeno lice dostave potpisanu izjavu da kućni ljubimci od rođenja do trenutka nekomercijalnog kretanja nisu imali nikakav kontakt sa divljim životinjama prijemčivim na besnilo; ili
2) su kućni ljubimci u pratnji svoje majke od koje su još uvek zavisni, a iz pasoša koji prati majku može se utvrditi da je pre njihovog rođenja majka vakcinisana protiv besnila u skladu sa uslovima u pogledu vakcinacije
Izjava Prilog 5

3. Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (unos) iz zemalja koje nisu navedene

Za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni:

1) životinje treba da budu trajno obeležene -mikročip;

2) da su kućni ljubimci vakcinisani protiv besnila sa najmanje jednom antigenskom jedinicom po dozi (preporuka Svetske zdravstvene organizacije); ili rekombinovana vakcina koja izražava imunizujući glikoprotein virusa besnila u živom virusnom vektoru;

3) da kućni ljubimci zadovoljavaju sve preventivne mere potrebne za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja kućnih ljubimaca radi kontrole bolesti ili infekcija koje nisu besnilo, a koje bi se mogle raširiti zbog premeštanja tih istih kućnih ljubimaca, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

4) da je kućni ljubimac bio podvrgnut testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila, i to sa graničnim titrom od najmanje 0,5 IU/ml u laboratoriji koja je ovlašćena od strane Evropske unije, najmanje 30 dana posle vakcinacije i tri meseca pre iznošenja, s tim što se testiranje seruma krvi ne mora ponavljati za životinje koje su posle prethodne titracije bile redovno revakcinisane u intervalima određenim u uputstvu proizvođača vakcine;

5) da životinju prati sertifikat izdat od strane nadležnog organa zemlje iz koje dolazi.PUTOVANJE SA OSTALIM KUĆNIM LJUBIMACIMA

Za nekomercijalno kretanje ostalih kućnih ljubimaca sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni:
    1) da su obeleženi ili opisani na propisan način;
    2) da kućni ljubimci zadovoljavaju sve preventivne mere potrebne za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja kućnih ljubimaca radi kontrole bolesti ili infekcija, a koje bi se mogle raširiti zbog premeštanja tih istih kućnih ljubimaca u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;
    3) da životinju prati sertifikat izdat od strane nadležnog organa zemlje iz koje dolazi.


KOMERCIJALNO PUTOVANJE

Ovo se odnosi ukoliko životinje menjaju vlasnika, poklanjaju se/prodaju se.

Uvoznik mora podneti zahtev za dobijanje rešenja o veterinarsko sanitarnim uslovima uvoza. Zahtevi se podnose Upravi za veterinu. zahtev mora biti osoba ili špediter iz Republike Srbije. Potrebno je 10 radnih dana za dobijanje rešenja. Zahtev se može naći na sajtu Uprave za veterinu http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/uputstva-i-zahtevi-za-izdavanje-resenja

 

UPUTSTVO ZA IZDAVANJE REŠENJA SA UTVRĐENIM VETERINARSKO-

SANITARNIM USLOVIMA ZA UVOZ ŽIVOTINJA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Republike Srbije

Uprava za veterinu

Ul. Omladinskih brigada broj 1

11070 Novi Beograd

 

PREDMET: Zahtev za izdavanje rešenja sa veterinarsko sanitarnim uslovima za uvoz

kućnih lјubimaca.

 

Molimo da nam izdate rešenje o veterinarsko sanitarnim uslovima za uvoz pošilјaka

koje podležu veterinarsko sanitarnoj kontroli na državnoj granici Republike Srbije, u

skladu sa čl. 124. Zakona o veterinarstvu ( Službeni glasnik RS. Br. 91/05, 30/2010 i

93/2012)

1. Vrsta životinja .....................................................................................................................

2. Broj životinja.........................................................................................................................

3. Zemlјa porekla životinja........................................................................................................

4. Zemlјa skladištenja- utovara životinja ...............................................................................

5. Isporučilac ( naziv, puna adresa, grad, zemlјa)...................................................................

6. Granični prelaz.......................................................................................................................

7. Uvoznik (naziv, puna adresa, grad i telefon).....................................................................

8. Vrsta prevoznog sredstva........................................................................................................

 

PODNOSILAC ZAHTEVA

-----------------------------------------------

ime i prezime štampanim slovima, potpis,

adresa, kontakt telefon,

Beograd___________2019. Godine

 

Prilog:

 

1. Potvrda o uplati takse u iznosu od 7.700,00 dinara u korist Budžeta Republike Srbije na ime administrativnih taksi a na račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) gde se upisuje šifra opštine-broj opštine na kojoj se vrši uplata, primalac-Budžet Republike Srbije, svrha uplate-administrativna taksa;

2. Ukoliko je u zahtevu podnosilac, uvoznik ili korisnik fizičko lice priložiti

overenu kopiju lične karte podnosioca zahteva, uvoznika .

UKOLIKO JE POTREBNO DOPUNITI ZAHTEV, BIĆETE BLAGOVREMENO

OBAVEŠTENI NAKON PRIJEMA I PREGLEDA PREDATE DOKUMENTACIJE.

KONTAKT TELEFON ZA BLIŽE INFORMACIJE JE 011 / 2602 – 498

Sva potrebna dokumenta dostaviti Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

sredine-Upravi za veterinu na adresu Omladinskih brigada 1, SIV 3, Uprava za

veterinu, 11070 Novi Beograd.

 

Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca - pticaц
Veterinarski sertifikat za uvoz pasa,mačaka i krznašica
Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje pasa,mačaka ili krznašica
Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (ostalo)
Izjava nevakcinisan kućni ljubimac
Izjava tranzit
Prilog 1 lista zemalja
Prilog 2 lista zemalja

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional