Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna REGISTAR OVLAŠĆENIH OBELEŽIVAČA

Postupak upisa u Registar ovlašćenih obeleživača

Odgajivačke organizacije i fizička lica zainteresovana za upis u Registar ovlašćenih obeleživača podnose zahtev Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za veterinu, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 108, 11070 Novi Beograd.

Zainteresovane odgajivačke organizacije i fizička lica podnose sledeću dokumentaciju:

1. Popunjen zahtev za upis u Registar ovlašćenih obeleživača (Formular)

2. Kopija važećeg rešenja o upisu u Registar odgajivačkih organizacija (za odgajivačke organizacije)

3. Uplatnica na 320,00 dinara administrativne takse (Taksa na zahtev, po tarifnom broju 1),

• račun 840-742221843-57

• poziv na broj 97 - broj opštine na kojoj se vrši uplata,

• svrha plaćanja: administrativna taksa,

• primalac: Budžet Republike Srbije

4. Uplatnica na 1600,00 dinara administrativne takse (Taksa za upis u Registar ovlašćenih obeleživača, po tarifnom broju 26 st. 1)

• račun 840-742221843-57

• poziv na broj 97 - broj opštine na kojoj se vrši uplata,

• svrha plaćanja: administrativna taksa za upis u Registar

• primalac: Budžet Republike Srbije

5. Uplatnica na 4300,00 dinara, na ime troškova obuke ovlašćenih obeleživača

• račun 205 – 65958 – 94 Komercijalna Banka

• poziv na broj – jedinstveni matični broj građana / kandidata,

• svrha plaćanja: Troškovi obuke ovlašćenih obeleživača,

• primalac: Institut za stočarstvo, Autoput 16, Zemun

 

Obuka ovlašćenih obeleživača će se organizovati u Institutu za stočarstvo, Autoput 16, Zemun, a u skladu sa brojem prijavlјenih kandidata.

Štampani i elektronski materijal za obuku ovlašćenih obeleživača obezbeđuje Institut za stočarstvo.

Prijavlјene odgajivačke organizacije i fizička lica će najranije 10 dana pre održavanja obuke biti obavešteni telefonskim putem o terminu obuke. Poželјno je da kandidati na obuku ponesu laptop kompjuter.

Sve dodatne informacije zainteresovane strane mogu dobiti na telefon 011/2856-110 ili putem elektronske pošte mira.radovic@minpolj.gov.rs

 

DOKUMENTI

Poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača
Zahtevza upis u registar ovlašćenih obeleživača
Pravilnik ovlašćeni obeleživač
Otvaranje korisničkog naloga
Izveštaj o promeni geonadležnosti

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional