PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima

rešenja bor i porot

Rešenje AKS Bor
Rešenje AKS Pirot

 

 

AMR

Uredba o nacionalnom programu za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike

Pregled podataka o izabranom propisu   

 

 

POSETA KINESKE DELEGACIJE UPRAVI ZA VETERINU

Delegacija Uprave carine NR Kine, u periodu od 16. do 20. decembra posetila je Republiku Srbiju, radi provere sistema proizvodnje mleka, sa ciljem izvoza proizvoda od mleka na ovo tržište.
Tokom petodnevne posete, kineska delegacija upoznata je sa načinom rada Uprave za veterinu; izvršena je kontrola pet objekata za preradu mleka i jednog objekta za proizvodnju dečije hrane,  dva objekta za držanje i uzgoj životinja, kao i laboratorija za kontrolu bezbednosti hrane i zdravlja životinja.
Na završnom sastanku delegacija Kine iznela je zaključak da nadležni organ odlično poznaje zakonodavstvo i međunarodne standarde koji se odnose na bezbednost hrane, da se sprovode odgovarajuće mere tokom redovnih službenih kontrola, kao u hitnim situacijama i da o svemu postoji odgovarajuća dokumentacija.
Dalje, kineska delegacija je konstatovala da objekti koji su bili predmet kontrole imaju dobro uspostavljene sisteme samokontrole, jasne procedure i da je uspostavljen efikasan sistem sledljivosti sirovine koja ulazi u sastav proizvoda od mleka.
Delegacija NR Kine posebno se zahvalila na gostoprimstvu i spremnosti nadležnih organa i subjekata da odgovore svim postavljenim i da mogu da potvrde da između Srbije i Kine postoji „pravo prijateljstvo – trajno i dugovečno“.
Izveštaj o sprovedenoj kontroli i odobrenje izvoza proizvoda od mleka na tržište NR Kine, biće dostavljen od strane Uprave carine ove zemlje u narednim mesecima.

 

PRIHVATANJE DOKAZA


PRIHVATANЈE DOKAZA O UPLATI TAKSI I NAKNADA BEZ PEČATA BANKE


Kao dokaz izvršenog plaćanja republičkih administrativnih taksi i naknada prihvata se izvod poslovnog računa podnosioca iz banke ili potvrda banke, bez pečata banke ili platioca, na osnovu Mišljenja Ministarstva finansija br. 434-01-7/07-04 od 25.05.2009. godine. Naime, nakon realizacije plaćanja, platiocu se dostavlja izvod sa poslovnog računa na dan prenosa sredstava ili potvrda banke  o izvršenom prenosu sredstava.

U skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija, prihvata se izvod ili potvrda o izvršenom prenosu sredstava, bez pečata banke, kao validan dokaz o uplati republičke administrativne takse ili naknade.

Na izvodu ili potvrdi banke o izvršenom plaćanju, potrebno je da se nalaze podaci o nalogu kojim je plaćena taksa ili naknada, broj računa, poziv na broj, iznos sredstava koji je uplaćen, svrha uplate i naziv primaoca uplate.

 

POSETA GFTADs EKSPERTSKE MISIJE ZA AFRIČKU KUGU SVINJA SRBIJI

Prošle nedelje je Upravu za veterinu posetila GFTADs ekspertska misija za afričku kugu svinja. Cilj ove misije je bilo sagledavanje trenutne situacije u vezi pojave afričke kuge svinja u Srbiji kao i analiza preduzetih mera i postignutih rezultata u cilju suzbijanja i daljeg sprečavanja širenja ove bolesti. GFTADs ekspertska misija je naročitu pažnju posvetila rezultatima postignutim sprovođenjem Plana nadzora i dijagnostičkih ispitivanja na Afričku kugu svinja(AKS) kod domaćih svinja u Republici Srbiji . Takođe, izvršena je poseta i NIVS Beograd kao nacionalne referentne laboratorije za AKS, NIV Novi Sad kao akreditovane laboratorije za AKS, zatim pojedinih farmi svinja, lovišta i veterinarskih stanica. Ovom prilikom je Uprava za veterinu pokazala zavidne rezultate u suzbijanju AKS što su i eksperti na završnom sastanku i potvrdili. Konačan izveštaj GFTADs ekspertske misije se uskoro očekuje kao i preporuke koje će dati dalje smernice u borbi protiv pojave i širenja afričke kuge svinja u Srbiji.

 
Još članaka...
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional