PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" broj 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07 ispr., 116/08, 104/09,99/14i 94/17), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-10211/2017od 25.10.2017. godine,  oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA


I     Organ u kome se radna mesta popunjavaju: 
Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26,Beograd,


II   Radna  mestakoja se popunjavaju:

1.Radno mesto za pripremu postupka interne revizije, u zvanju savetnik, Grupa za internu reviziju, 1 izvršilac,

Opis posla: Učestvuje u pripremi povelјe, strateškogplana, godišnjegplana i godišnjeg izveštaja interne revizije; učestvuje u procenirizika, pripremii primeni plana pojedinačnerevizije, kao i sprovođenju pojedinačnerevizije pod nadzorom internog revizora; učestvujeudokumentovanju pojedinačne revizije i obezbeđivanjuda radna dokumentacija bude adekvatno uskladištena i da evidencija i dokumenta revidirane organizacione jednice budu adekvatno čuvana; učestvuje u sačinjavanju pisanog izveštaja, sa nalazima i preporukama, i  praćenjuimplementacijepreporuka iz izveštaja o reviziji; obavlјa i ostale poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi:Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,radno iskustvo u struci od najmanje 3godine na poslovima revizije, finansijske kontrole ili računovodstveno-finansijskim poslovima, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, znanje engleskog jezika, znanje rada na računaru.

           Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:poznavanje propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema Republike Srbije i revizije u javnom sektoru – usmeno;znanje engleskog jezika – usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije  - usmeno.

Mesto rada:Beograd, Bulevar Kralјa Aleksandra br. 84

2. Radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja,u zvanju savetnik, Odsek veterinarske inspekcije Sremska Mitrovica, sa mestom rada u Staroj Pazovi, Odelјenje veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu, 1izvršilac

           Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinjai nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje;vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u polјoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavlјanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta RS radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

            Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

           Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlјa, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće seusmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće seusmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće seusmeno; znanje rada na računaru proveravaće sepraktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.

Mesto rada:Stara Pazora, Svetosavska br. 11

3.Radno mesto veterinarski inspektor za kontrolubezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, Odsek veterinarske inspekcije Vranje, sa mestom rada u Vranju, Odelјenje veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu, 1izvršilac,

          Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hranei proizvoda  životinjskog poreklai  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošilјaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije:obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošilјki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

           Uslovi:Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

           Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlјa, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće seusmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće seusmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće seusmeno; znanje rada na računaru proveravaće sepraktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.

Mesto rada:Vranje, Matije Gupca br. 1

IV Adresa na koju se podnoseprijaveza konkurs: poštom na adresu Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, 11000Beograd,  sa naznakom: „Za javni konkurs“. Lična dostava prijava moguća je na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresi Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

V Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Ljilјana Alargić, telefon 011 3621-958.

VII  Opšti uslovi za zaposlenje na svim radnim mestima: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

VIII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkursza radna mesta pod rednim brojem 1.-3.:

-prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;

-izjava u kojoj se stranka opredelјuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; 

-uverenje o državlјanstvu;

-izvod iz matične knjige rođenih;

-diploma kojom se potvrđuje stručna sprema;

-dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima;

-dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).  

- dokaz o položenom ispitu za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru (samo za radno mesto pod rednim brojem 1).

Napomena:
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). 
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs, u delu Konkursi.Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa.

IX Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposoblјenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u prostorijama „Palate Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo,  i u prostorijama Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina 22-26,Beograd,  počev od 15.01.2018. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni elektronskom poštom ili telefonskim putem,  na kontakte koje su naveli u prijavi.

Napomene:

Za radna mesta pod rednim brojem 1.–3. radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Za radna mesta pod rednim brojem 1-3.:

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.  Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Kandidat koji nema položen ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru prima se na rad i može obavlјati poslove ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru najduže godinu dana od dana završetka obuke koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, u kom roku je dužan da položi ispit. (ova napomena se odnosi samo za radno mesto pod rednim brojem 1.)

Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze. 

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumlјive prijave, biće odbačene.

Ovaj oglas objavlјuje se na oglasnoj tabli i  web stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  www.minpolj.gov.rs, web stranici Službe za upravlјanje kadrovima www.suk.gov.rs, gde se možepogledati opis poslova radnogmesta,  na portalu e-uprave, i na web stranici  i u periodičnom izdanju  oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional