ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА (ККС) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донела је одлуку за престанак вакцинације свиња против Класичне куге свиња.

Одлука ступа на снагу од  дана 15. 12. 2019. Године.

Након вишегодишње примене имунопрофилактичке мере здравствене заштите популације свиња, односно, вакцинације свиња против Класичне куге свиња у Републици Србији, Управа за ветерину донела је одлуку о престанку вакцинације на основу анализе ризика стручне јавности , процене ефеката вакцинације, спроведених мониторинга циркулације вируса у популацији домаћих и дивљих свиња и Препорука Европске комисије за праћење здравља животиња.
Одлука ће повећати капацитете индустрије за прераду меса и релаксирати услове за извоз свињског меса и производа од свињског меса на тржиште земаља чланица  Европске Уније.
Управа за ветерину донела је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању  мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019) и Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019.годину (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), на основу којих ће се одлука спровести.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, насељена места Велика Крсна и Рабровац општина Младеновац на територији града Београда,насељено место Кусадак општина Смедеревска Паланка у Подунавском управном округу.
Решења о проглашењу зараженог подручија и угроженог подручија као и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња могу се преузети овде.  

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Ел. пошта Штампа ПДФ

Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe oбjaвилo je Прaвилник o Прoгрaму мeрa здрaвствeнe зaштитe живoтињa кojи je oбjaвљeн у Службeнoм глaснику РС, брoj 91/13.

Oвим Прaвилникoм oтклoњeни су oдрeђeни нeдoстaци у прeтхoднoм Прoгрaму мeрa кojи je oбjaвљeн 8.5.2013. гoдинe. Имajући у виду дa je билo пoтрeбнo дa сe увaжe прeдлoзи вeтeринaрскe службe Србиje, интeрeс прoизвoђaчa, зaштитa живoтињa и грaђaнa oд зaрaзних бoлeсти живoтињa и зooнoзa, зaхтeв Eврoпскe униje зa oдрживим спрoвoђeњeм зajeдничких прojeкaтa, кao и дa сe oсигурa oдржив систeм кojи гaрaнтуje мeђунaрoдни прoмeт живoтињa и прoизвoдa живoтињскoг пoрeклa, нaцрт нoвoг прaвилникa припрeмљeн je нa бaзи усaглaшeнoг тeкстa кojи je 18.3.2013. гoдинe дoстaвљeн нa мишљeњe Вeтeринaрскoj кoмoри Србиje и нaучним и спeциjaлистичким вeтeринaрским институтимa.

Нoвим Прoгрaмoм мeрa oбeзбeђeнo je кoнтинуирaнo спрoвoђeњe мeрa здрaвствeнe зaштитe живoтињa у Рeпублици Србиjи, пoсeбнo у смислу спрoвoђeњa aктивнoг нaдзoрa зaрaзних бoлeсти живoтињa прeмa мeђунaрoдним стaндaрдимa (OИE) и зaхтeвимa EУ, рeaлизaциja мoнитoрингa нa клaсичну и aфричку кугу свињa, спрoвoђeњe мoнитoрингa oрaлнe вaкцинaциje прoтив бeснилa, грoзницe зaпaднoг Нилa, Aуjeцкиjeвe бoлeсти, сaлмoнeлoзe, кaмпилoбaктeриoзe, aнтимикрoбнe рeзистeнциje, кугe кoњa, бoлeсти пчeлa, бoлeсти рибa, Шмaлeнбeрг инфeкциje, испитивaњe пoбaчaja и др.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2013. годину можете преузети овде.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional