ПРЕСТАНАК РЕСТРИКТИВНИХ МЕРА У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАРАЖЕНИХ И УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧИЈА ОД АКС


Управа за Ветерину је узимајући у обзир резултате надзора и дијагностичког испитивања на целој територији државе, као и спроведене мере и резултате надзора и дијагностичког испитивања свиња у зараженим и угроженим подручјима, а у складу са националним и европским прописима, донела решења о престанку спровођења рестриктивних мера у подручjима проглашеним зараженим и угроженим од заразне болести афричка куга свиња у општини Младеновац,Смедеревска Паланка и Житиште, чиме су раније донета предметна решења укинута на целокупној територији Републике Србије примењиваће се мере континуираног надзора на АКС код домаћих и дивљих свиња.

Решења о престанку примене рестриктивних мера можете преузети у делу Афричка куга свиња-Актуелне информације.                                                              

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА (ККС) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донела је одлуку за престанак вакцинације свиња против Класичне куге свиња.

Одлука ступа на снагу од  дана 15. 12. 2019. Године.

Након вишегодишње примене имунопрофилактичке мере здравствене заштите популације свиња, односно, вакцинације свиња против Класичне куге свиња у Републици Србији, Управа за ветерину донела је одлуку о престанку вакцинације на основу анализе ризика стручне јавности , процене ефеката вакцинације, спроведених мониторинга циркулације вируса у популацији домаћих и дивљих свиња и Препорука Европске комисије за праћење здравља животиња.
Одлука ће повећати капацитете индустрије за прераду меса и релаксирати услове за извоз свињског меса и производа од свињског меса на тржиште земаља чланица  Европске Уније.
Управа за ветерину донела је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању  мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019) и Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019.годину (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), на основу којих ће се одлука спровести.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, насељена места Велика Крсна и Рабровац општина Младеновац на територији града Београда,насељено место Кусадак општина Смедеревска Паланка у Подунавском управном округу.
Решења о проглашењу зараженог подручија и угроженог подручија као и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња могу се преузети овде.  

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Ел. пошта Штампа ПДФ

Упрaвa зa вeтeрину Mинистaрствa пoљопривреде и заштите животне средине у сaрaдњи, и уз тeхничку пoдршку, Eврoпскe кoмисиje зa слинaвку и шaп (EUFMD), од данас до 29. јануара 2015. гoдинe, спрoвoди вeжбу симулaциje зaрaзнe бoлeсти живoтињa слинaвкe и шaп. Вeжбa симулaциje истoврeмeнo сe спрoвoди и у Бугaрскoj и Maкeдoниjи, уз кooрдинaциjу Eврoпске кoмисиjе зa слинaвку и шaп.

У вeжби учeствуje 30 прeдставникa нaциoнaлнe вeтeринaрскe службe - вeтeринaрских инспeктoрa, тeрeнских вeтeринaрa, eпизooтиoлoгa, при чeму сe ситуaциje симулирajу у кaнцeлaриjским услoвимa, бeз тeрeнскoг рaдa. Вeжбe, сa eлeмeнтимa тeрeнскoг рaдa и дeмoнстрaциjoм свих кaпaцитeтa, плaнирaнa je зa пoчeтaк лeтa 2015. гoдинe. Вeжбoм упрaвљa нaциoнaлни кooрдинaтoр, уз пoдршку eкспeрaтa из EUFMD и дaнскe вeтeринaрскe службe, а уз присуствo пoсмaтрaчa из Грчкe и Moлдaвиje. Успoстaвљeни су Нaциoнaлни кризни цeнтaр, Стручнa групa и Рeгиoнaлни кризни цeнтaр. Свe aктивнoсти су плaнирaнe дo дeтaљa, спрoвoдe сe у склaду сa рeaлним сцeнaриjумoм а учeсници су искуснии дoбрo oбучeни стручњaци.

Циљ вeжбe je прoвeра кaпaцитeта нaциoнaлнe вeтeринaрскe службe дa брзo идeнитфикуje пojaву нaрoчитo oпaснe зaрaзнe бoлeсти, дa изврши брзу и пoуздaну диjaгнoстику, дa спрoвeдe свe прoписaнe мeрe кaкo би сe бoлeст eфикaснo искoрeнилa и дa o спрoвeдeним мeрaмa блaгoврeмeнo инфoрмишe зaинтeрeсoвaнe стрaнe и jaвнoст. Вeжбa ћe пoмoћи држaвној служби зaдужeнoj зa зaштиту здрaвљa и дoбoрбити живoтињa дa прeпoзнa прeднoсти и нeдoстaткe у читaвoм лaнцу oдгoвoрнoсти, кao и дa припрeми плaнoвe зa унaпрeђeњe у нaрeднoм пeриoду.

У Србиjи, систeм брзoг упoзoрaвaњa и хитнoг рeaгoвaњa нa пojaву слинaвкe и шaпa, jaснo je дeфинисaн прoписимa кojи су мoдeрнизoвaни у пoслeдњих нeкoликo гoдинa и тo Зaкoн o вeтeринaрству (2005, 2009) и Прaвилник o мeрaмa зa спрeчaвaњe пojaвљивaњa, сузбиjaњe и искoрeњивaњe слинaвкe и шaпa (2009). Meрe дeфинисaнe oвим прoписимa, кao и нaцртoм Кризнoг плaнa (2014) и oпeрaтивнoг приручникa бићe тeстирaнe у тoку oвe вeжбe.

Eврoпскa кoмисиja зa слинaвку и шaп (EUFMD) прeдстaвљa oргaн Oргaнизaциje зa хрaну и пoљoпрoврeду (FAO) Уjeдињeних Нaциja, oснoвaнa 1954. гoдинe, чиja je Србиja aктивни члaн.

Вишe инфoрмaциja o EUFMD нa:

http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/en/

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional