Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину


Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину који можете преузети овде.

ВАНРЕДНА СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА ОБЈЕКТА ЗА КЛАЊЕ МЕСА ПАПКАРА У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ


Републичка ветеринарска инспекција са централног нивоа, је дана  21. 10. 2016. године извршила вандредну службену контролу објекта за клање меса папкара у Мачванском Прњавору у мачванском Управном  округу . Током службене контроле утврђено је да објекат не испуњава опште услове- зидови, подови, плафони и опрема,затечени оштећении неопрани , што је у супротности  са Правилником  о условима хигијене хране („Службени гласник РС“ бр. 73/10). Уочен је и недостатак опреме која је потребна да би  хигијена  процеса производње хране била у складу са прописима  и да би се у објекту произбводила безбедна храна. Опрема у делу пријема животиња, кланични депо,   није изграђена тј.одржавана на такав начин да би се испоштовала добробит животиња, што је у супротности са Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09) На основу затеченог стања у објекту републичка ветеринарска инспекција је забранила коришћење опреме, алата, простора и просторија, до отклањања недостатака, за које је издато решење и дати рокови у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10).

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА ОДРЖАВАЊА ВАШАРА У РАШКОЈ


Републичка ветеринарска инспекција рашког Управног округа са седиштем у Краљеву је званичним путем добила пријаву од стране грађана у којој је наведено да ће се у периоду од 05.10.до 15.10. 2016 .год.  у домаћинствима који су у насељу Супње Општинe Рашка обављати делатност клања прасића поводом одржавања вашара у  Рашки . Руководилац групе ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета рашког Управног округа , је званичним путем поднела предлог Основном суду у Рашки за наредбу о увиђају у напред наведена домаћинства у складу са чл. 22. став. 4 Закона о инспекцијском надзору а у циљу утврђивања да се ради о нерегистрованим субјектима у складу са чл. 33 истог Закона. Инспекцијски надзор су извршили ветеринарски инспектори из Краљева и Тутина. Инспектори  су на основу наредбе Основног  суду у Рашки ушли у дворишта и након извршених инспекцијских контрола стављено је ван промета као небезбедна храна : укупно 228 кgмеса прасећег и 330 кg прасећег печења. Храна која је искључена из промета  складиштена је  у хладњачи  Т.П.  ,,ИБАР,, Рашка до коначног уништења. У моменту контроле затечено је и  8 прасића која нису била обележена и  стављена  у карантин. У контроли је утврђено да се ради о нерегистрованим субјектима који не поседују решења од МПЗЖС, Управе за ветерину о испуњености општих и посебних услова за обављање делатности клања папкара. Такође су обилажени штандови са храном животињског порекла ( печење, брза храна ) у граду где се одржавао вашар где нису утврђене неусаглашености. У контроли је сачињено 7 записника, донета су 4 решења. Биће упућена обавештења пореској управи и поднесени  захтеви  за покретање прекршајног поступка у складу са чл.57 . став1. Закона о инспекцијском надзору.

УКИНУТЕ ЗАРАЖЕНЕ ЗОНЕ ПРОТИВ НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА


Управа за ветерину је донела одлуку о укидању заражених и угрожених подручја, односно спровођења ванредних ветеринарско санитарних мера због појаве нодуларног дерматитиса (болести квргаве коже) у Јабланичком, Пиротском, Топличком, Пчињском, Зајечарском и Борском управном округу.Тиме су укинуте и специфичне забране уведене у циљу спречавања ширења, сузбијања и искорењивања ове болести.   У складу са Инструкцијом о поступку доношења решења о престанку мера на зараженим газдинствима, зараженом и угроженом подручју због појаве нодуларног дерматитиса број 323-02-2433/2016-05/7 од 16.08.2016. године, Регионални кризни центри за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Нишу и Зајечару обратили су се Националномкризном центру за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Управи за ветерину,са предлогом за укидање решења којима су је територије одређених општина проглашене зараженим, односно угроженим подручјима од заразне болести нодуларни дерматитис.

Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса


Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015) који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

Почетна Документи Инструкције / Упутства

Инструкције / Упутства

   

Инструкција о поступању са документацијом - ЗВУД-ом која се издаје на граничним прелазима

Инструкција о поступању са пошиљкама расхлађене, замрзнуте и живе разне рибе и других производа рибарства, осим конзерви рибе, приликом издавања решења о утврђивању ветеринарско санитарних услова увоза и ветеринарско санитарне контроле на граничним прелазима
Инструкција о процедурама планирања и извршења буџета
Инструкција о начину ажурирања података о броју говеда на газдинствима
Резидуе - Инструкција за узорковање pdf
Листа супстанци pdf
Налог за узорковање pdf
Захтев за испитивање pdf
Топографија штитне жлезде pdf
Критеријуми за прихватљивост узорака pdf
   
Упутство за унос података о вакцинацији говеда против болести нодуларног дерматитиса
Упутство за ветеринарске станице и ветеринарске службе за процену спровођења добрих фармских пракси на фармама свиња
Упутство за унос података о вакцинацији говеда против болести плавог језика
Упутство о начину и поступцима праћења кретања говеда
Инструкција о поступку обележавања пчелињих друштава и регистрацији пчелињака

Инструкција о начину уношења података о извршеном програму мера за говеда - верзија 3

pdf

Инструкција о начину уноса података о регистрованим газдинствима и обележеним говедима у ЦБ

Упутство за спровођење анализе ризика на фармама свиња применом биосигурносног упитника

Упутство ветеринарским станицама о начину обележавања копитара и вођењу евиденције о обележеним копитарима

Упутство о начину штампања потврда и уносу података у нову апликацију за обележавање и регистрацију свиња

Упутство о начину штампања потврда и уносу података у нову апликацију о ревакцинацији свиња

Упутство о начину одређивања категорија газдинстава на којима се држе и узгајају свиње

Измена и допуна упутства о начину одређивања категорија газдинстава на којима се држе и узгајају свиње

Упутство о начину спровођења инспекцијске контроле обележавања и регистрације говеда у 2011. години

Упутство о начину дистрибуције и попуњавања Регистра на газдинству за говеда, свиње, овце и козе

Упутство о деактивирању држалаца појединих врста животиња на газдинствима у Централној бази података

Упутство о имунопрофилактичким мерама и дијагностичком испитивању животиња до доношења Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2011. годину

Инструкција којом се утврђују општи и посебни хигијенски захтеви и организација службене контроле за производе и објекте који се региструју за извоз млека и производа од млека на тржиште Европске Уније

Инструкција одобравања објеката млеко - Прилози

Инструкција о начину поступања приликом некомерцијаног увоза паса и мачака у Републику Србију

Инструкција о начину издавања ветеринарских сертификата за кућне љубимце намењене некомерцијаном транспорту у земље чланице Европске Уније

Инструкција о начину вођења евиденције о лечењу животиња, употребљеним лековима и каренци за лекове, која се води на газдинства на којима се држе животиње

Инструкцију о службеним методама узимања узорака за мониторинг и инспекцијски надзор хране за животиње

Инструкцију о узимању узорака и методама анализе хране за животиње

Инструкција о начину спровођења котроле узгоја, држања, обележавања и идентификације животиња као и контроле спровођења мера здравствене заштите животиња

Протокол спровођења контроле држања и спровођења Програма мера здравствене заштите животиња

Упутство о начину вршења ветеринарско санитарног прегледа, узимања и слања узорака и лабораторијских испитивања на класичну кугу свиња код дивљих свиња

Инструкција о начину уноса података о имањима и обележеним говедима у Централну базу, начину промене података у Централној бази и о начину издавања дупликата пасоша за говеда

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња, "Сл. гласник РС", бр. 115/14

Одлука о висини накнаде за обележавање и евиденцију животиња, "Сл. гласник РС", бр. 113/13

Потврда о регистрацији газдинства

Потврда о обележавању говеда

Захтев за промену података на газдинству

Захтев за издавање дупликата пасоша за говеда

Захтев за доделу слободних ИД бројева газдинстава

Захтев за регистрацију нелегално купљених животиња

Захтев за промену података о обележеној животињи

Формулар за праћење промена запослених ветеринара

 

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional