Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ИСПУЊЕНИ ЗА ПУТОВАЊЕ СА КУЋНИМ ЉУБИМЦЕМ ПСОМ, МАЧКОМ ИЛИ КРЗНАШИЦОМ

 

НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

 

јесте свако премештање до пет кућних љубимаца који нису намењени за продају или други вид преноса трећим лицима, а које подразумева премештање кућних љубимаца, односно њихово уношење, транзит, изношење или поновно уношење на подручје Републике Србије, у пратњи власника или другог одговорног лица које је овлашћено од стране власника.

Контролу и идентификацију пратеће документације некомерцијалног кретања кућних љубимаца обавља царински орган (Члан 128. Закона о ветеринарству « Сл.гласник РС бр. 91/05,30/10 и 93/12).

Услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца из Републике Србије у земље Европске уније који морају бити испуњени:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en

1) животиње треба да буду трајно обележене - микрочип;

2) да је животиња вакцинисана или ревакцинисана против беснила регистрованом инактивисаном вакцином која садржи најмање једну антигенску јединицу по дози (WHO standard) и која је урађена у складу са упутством произвођача вакцине. Kућни љубимци не смеју имати мање од 3 месеца приликом прве вакцинације против беснила;

3) да је кућни љубимац био подвргнут тестирању серума крви на висину титра специфичних неутрализирајућих антитела против вируса беснила, и то са граничним титром од најмање 0,5 IU/mlу лабораторији која је овлашћена од стране Европске уније, најмање 30 дана после вакцинације и 3 месеца пре изношења , с тим што се тестирање серума крви не мора понављати за животиње које су после претходне титрације биле редовно ревакцинисане у интервалима одређеним у упутству произвођача вакцине;

4) да животињу прати сертификат издат од стране надлежног органа; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, ветеринарског инспектора Републике Србије надлежног за град/места на ком борави животиња;

Уколико власник или особа овлашћена од стране власника не путује заједно са кућним љубимцем размак између тих путовања не сме да буде дужи од 5 дана.

За путовање у Велику Британију, Ирску, Малту, Финску и Норвешку обавезан је третман против Echinococcus (за псе) и то између 24 и 120 сати пре пута.

Свака земља чланица ЕУ има и националне Правилнике (нпр. у Италију и на Кипар не могу да улазе штенад млађа од 3 месеца ни из земаља чланица ЕУ) када је у питању путовање у земље ван Европске уније које не захтевају серолошки тест на беснило (нпр. Сједињене Америчке Државе, Канада, итд.), уколико кућни љубимци путују авионом и у транзиту су преко ЕУ, препорука власнику је да се распитају у граничној ветеринарској инспекцији аеродрома прве земље уласка у Европску унију, да ли им је тај тест потребан или не. Уколико се до аеродрома у Европској унији путује са аутомобилом серолошки тест је обавезан.

За путовање у трећe земљe сертификат увек мора да прати животињу, услове за путовање можете наћи на; International Pet Travel - Information About Traveling to a Foreign Country With Your Pethttp://petfriendlytravel.com/intl_travel

Кућним љубимцима пореклом из ЕУ који путују са власником, за улазак у Републику Србију је довољан пасош који издаје земља чланица ЕУ. Приликом њиховог повратка, Европска унија захтева серолошки тест на беснило који мора бити урађен пре њиховог путовања, али не мора да се чека да прође три месеца од вађења крви.

 

КОМЕРЦИЈАЛНО ПУТОВАЊЕ

 

Уколико животиње мењају власника, поклањају се/продају се сматра се комерцијалним прометом животиња.Сертификат и „Решења о утврђивању ветеринарско санитарних услова за увоз или за провоз пошиљака“, увек мора да прати животињу.

Услови за комерцијално кретање кућних љубимаца из Европске уније и трећих земаља у Републику Србију који морају бити испуњени:

Увоз кућних љубимаца врши се на основу „Решења о утврђивању ветеринарско санитарних услова за увоз или за провоз пошиљака“, које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, у складу са чланом 124. Закона о ветеринарству.

Пре увоза животиње подлежу ветеринарско-санитарној контроли, увозник је обавезан да поднесе захтев за издавање решења, таксиран прописаном таксом.

Увоз живих животиња И кућних љубимаца мора бити најављен, од лица  одговорног за пошиљку, најкасније 24 сата пре очекиваног доласка на подручје Републике Србије, попуњавањем прве стране Заједничког ветеринарског улазног документа за животиње ЗВУД-Ж (Правилник о садржини и изгледу обрасца као и начину издавања заједничког ветеринарског улазногдокумента « Сл.гласник РС бр.» 70/10). Пошиљка живих животиња се претходно најављује писменим или електронским путем. Одмах након приспећа пошиљке на одређени гранични прелаз лице одговорно за пошиљку, поред обрасца заједничког ветеринарског улазног документа за животиње, подноси и захтев за ветеринарско санитарни преглед на меморандуму фирме.

Уз захтев и ЗВУД-Ж, подноси се и Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за увоз, међународна ветеринарска потврда (сертификат), листа са идентификацијским ознакама за животиње, фактура, товарни листови и уплаћене таксе за ветеринарски преглед (Одлука о висини накнаде  за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у међународном промету Сл.гласник РС 8/06, 34/10, Административне таксе).

Свака пошиљка живих животиња и кућних љубимаца у увозу у Републику Србију мора бити подвргнута прегледу документације, идентификацији пошиљке и физичком прегледу.

Када пошиљка животиња не испуњава услове за увоз гранични ветеринарски инспектор у договору са лицем одговорним  за пошиљку, одређује једну од следећих мера:

1) привремено одузимање животиња и њихово смештање у карантин или изоловање на граничном прелазу до добијања резултата анализе;

2) враћање животиња у земљу извозницу, ако здравствено стање животиња и услови за заштиту добробити животиња то допуштају.

Ако су здравствено стање животиња, односно услови за заштиту животиња такви да онемогућавају враћаљње пошиљке гранични ветеринарски инспектор одређује следећу меру:

1)    Лишавање живота животиња на хуман начин као као крајњи избор.

Пошиљка која је без извршене ветеринарско санитарне контроле унета у Републику Србију, одузима се, а орган надлежан за послове ветеринарства одлучује о лишавању живота или враћању у место порекла, односно земљу извозницу (Правилник о начину и поступку пријављивања пошиљке за преглед, поступку и мерама за поступање са пошиљком којој је забрањен увоз «Сл.гласник РС» бр. 9/12).

Власник кућног љубимца (пса,мачке или крзнашице) или одговорно лице овлашћено од стране власника, сноси сву одговорност за испуњавање услова за унос у Р. Србију што значи да се мора сам распитати и сазнати који су то услови. Мора се проверити да ли је кућни љубимац на време вакцинисан, односно ревакцинисан, да ли поседује важећи пасош или ветеринарски сертификат. Приликом доласка на гранични прелаз, уколико  кућни љубимац не испуњава услове уласка, улазак у Р.Србију може бити одбијен, односно кућни љубимац ће бити враћен у земљу порекла или стављен у карантин. Власник животиње сноси све трошкове који су настали спровођењем  наведених мера. Уколико власник не може да плати трошкове, кућни љубимац може бити лишен живота на хуман начин као крајњи избор.

 

УПУТСТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА СА УТВРЂЕНИМ ВЕТЕРИНАРСКО-

САНИТАРНИМ УСЛОВИМА ЗА УВОЗ ЖИВОТИЊА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републике Србије

Управа за ветерину

Ул. Омладинских бригада број 1

11070 Нови Београд

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање решења са ветеринарско санитарним условима за увоз

кућних љубимаца.

 

Молимо да нам издате решење о ветеринарско санитарним условима за увоз пошиљака

које подлежу ветеринарско санитарној контроли на државној граници Републике Србије, у

складу са чл. 124. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС. Бр. 91/05, 30/2010 и

93/2012)

1. Врста животиња .....................................................................................................................

2. Број животиња.........................................................................................................................

3. Земља порекла животиња........................................................................................................

4. Земља складиштења- утовара животиња ...............................................................................

5. Испоручилац ( назив, пуна адреса, град, земља)...................................................................

6. Гранични прелаз.......................................................................................................................

7. Увозник (назив, пуна адреса, град и телефон).....................................................................

8. Врста превозног средства........................................................................................................

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

-----------------------------------------------

име и презиме штампаним словима, потпис,

адреса, контакт телефон,

Београд___________2017. Године

 

Прилог:

 

1. Потврда о уплати таксе у износу од 7.110,00 динара у корист Буџета Републике Србије на име административних такси а на рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број (одобрење) где се уписује шифра општине-број општине на којој се врши уплата, прималац-Буџет Републике Србије, сврха уплате-административна такса;

2. Уколико је у захтеву подносилац, увозник или корисник физичко лице приложити

оверену копију личне карте подносиоца захтева, увозника .

УКОЛИКО ЈЕ ПОТРЕБНО ДОПУНИТИ ЗАХТЕВ, БИЋЕТЕ БЛАГОВРЕМЕНО

ОБАВЕШТЕНИ НАКОН ПРИЈЕМА И ПРЕГЛЕДА ПРЕДАТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЗА БЛИЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЈЕ 011 / 2602 – 498

Сва потребна документа доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

средине-Управи за ветерину на адресу Омладинских бригада 1, СИВ 3, Управа за

ветерину, 11070 Нови Београд.

Услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца дати су у Правилнику о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке «Сл.гласник РС» бр. 11/11, Правилник о изменама и допунама правилника о условима за некомерцијално кретање кућних лјубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошилјке «Сл.гласник РС» бр. 60/14, Исправка правилника о изменама и допунама правилника о условима за некомерцијално кретање кућних лјубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошилјке «Сл.гласник РС» бр. 65/14.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional