Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ИЗ РАЗЛОГА ПОВЕЋАНОГ РИЗИКА ДА СЕ НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УНЕСЕ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ АФРИЧКE КУГE СВИЊА (Pestis suum africana) СА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ

 

Према подацима и обавештењу Међународне организације за здравље животиња (ОIE)и Европске Комисије, Управа за ветерину је дошла до сазнања да је на територији Републике Мађарске дошло до појаве болест Афричке куге свиња (Pestis suum fricana), па постоји опасност да се ова болест унесе на територију Републике Србије.

 

На основучлана 125.став 1. тачка 1.Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број  91/2005,30/2010 и 93/2012),  и  Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести Афричке куге свиња (Pestis Suum Africana) уРепублику Србију („Службеном гласнику РС”, број 40/14)Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за ветерину, од дана 24. априла 2018. године  предузела је мере забране увоза или транзита пошиљакa:

1) живих домаћих и дивљих свиња;

2) семена, ембриона и оплођених јајних ћелија пореклом од домаћих и дивљих свиња;

3) меса пореклом од домаћих и дивљих свиња;

4) производа од меса пореклом од домаћих и дивљих свиња, осим:

- производа од меса термички третираног у херметички затвореној посуди (конзерве), са постигнутом Fo вредношћу од три или више,

- производа од меса термички третираног на минималној температури од +80ºC, која се мора постићи у месу и/или свим деловима током обраде производа од меса;

5) кожа пореклом од домаћих и дивљих свиња, осим штављене;

6) споредних производа животињског порекла и добијених споредних производа пореклом од домаћих и дивљих свиња, осим добијених производа који су термички третирани на минималној температури од +80ºC, која се мора постићи у свим деловима споредних производа током обраде.

Због новонастале епизоотиолошке ситуације у Републици  Мађарској, наведене врсте пошиљака које се увозе на територију Републике Србије  са територија других земаља, неће моћи обавити ветеринарску – санитарну контролу на граничном ветеринарском прелазу Хоргош, већ искључиво на граничном прелазу Батровци са Републиком Хрватском.

                За пошиљке које нису у могућности да обаве прекогранични промет и ветеринарско-санитарну контролу преко граничног прелаза Хоргош, који је наведен у Решењу којим се утврђује да не постоје ветеринарско-санитарне сметње за увоз/провоз, увозници неће бити у обавези да поднесу захтев за измену и допуну у делу важећег Решења који се односи на граничне ветеринарске станице (прелазе) које су наведене у важећем Решењу.

                Пошиљке за које је утврђено да не постоји ризик несметано ће моћи да обаве прекогранични промет и ветеринарско-санитарну контролу преко граничног прелаза Хоргош, који је наведен у Решењу.

 

Обавештење заинтересованих правних лицима и/или предузетницима за вршење појединих стручних послова ветернинарске инспекције

Обавештење се може преузети овде.

 

ПРАВИЛНИК О МАЛИМ КОЛИЧИНАМА ПРИМАРНИХ ПРОИЗВОДА КОЈЕ СЛУЖЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ПОТРОШАЧА, ПОДРУЧЈУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ДЕЛАТНОСТИ КАО И ОДСТУПАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА МАЛЕ СУБЈЕКТЕ У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

У „Службеном гласнику“ РС, број: 111 од 11. децембра 2017. године, објављен је Правилник о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла, који можете преузети овде.

Водич за клање малих количина живина и лагоморфа на газдинству овде.

Водич за производњу и прераду меса малог капацитета и производњу традиционалних производа од меса овде.

Општи модел плана HACCP за клање свиња у објектима малог капацитета овде.

Општи модел плана HACCP за клање живине у објектима малог капацитета овде.

Општи модел плана HACCP за клање говеда у објектима малог капацитета овде.

Општи модел плана HACCP за производњу традиционалних ферментисаних сувих кобасица у објектима за прераду меса малог капацитета овде.

Општи модел плана HACCP за производњу традиционалних сувомеснатих производа у објектима за прераду меса малог капацитета овде.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА МАЛИХ КОЛИЧИНА ПРИМАРНИХ ПРОИЗВОДА

01-Објекти: мали произвођачи - примарни производи  овде.

ОБРАЗАЦ 1 - ПРИМАРНИ ПРОИЗВОДИ  овде.

02-Објекти: мали произвођачи - прерада меса на газдинству  овде.

ОБРАЗАЦ 2- ПРЕРАДА МЕСА НА ГАЗДИНСТВУ овде.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА МАЛИХ СУБЈЕКАТА ЗА КЛАЊЕ И ПРЕРАДУ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

03-Објекти за клање производњу производа  животињског порекла  овде.

ОБРАЗАЦ 3- КЛАЊЕ ЖИВИНЕ И ЛАГОМОРФА  овде.

ОБРАЗАЦ 4- МАЛА ПРЕРАДА МЕСА овде.

ОБРАЗАЦ 5-  МАЛА КЛАНИЦА  овде.

ОБРАЗАЦ 6- МАЛА МЛЕКАРА  овде.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09,99/14и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10211/2017од 25.10.2017. године,  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА


I     Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26,Београд,


II   Радна  местакоја се попуњавају:
 

1.Радно место за припрему поступка интерне ревизије, у звању саветник, Група за интерну ревизију, 1 извршилац,

Опис посла: Учествује у припреми повеље, стратешкогплана, годишњегплана и годишњег извештаја интерне ревизије; учествује у процениризика, припремии примени плана појединачнеревизије, као и спровођењу појединачнеревизије под надзором интерног ревизора; учествујеудокументовању појединачне ревизије и обезбеђивањуда радна документација буде адекватно ускладиштена и да евиденција и документа ревидиране организационе једнице буду адекватно чувана; учествује у сачињавaњу писаног извештаја, са налазима и препорукама, и  праћењуимплементацијепрепорука из извештаја о ревизији; обавља и остале послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,радно искуство у струци од најмање 3године на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен државни стручни испит, положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

           Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:познавање прописа који регулишу област буџетског система Републике Србије и ревизије у јавном сектору – усмено;знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације  - усмено.

Место рада:Београд, Булевар Краља Александра бр. 84

2. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња,у звању саветник, Одсек ветеринарске инспекције Сремска Митровица, са местом рада у Старој Пазови, Одељење ветеринарске инспекције у Управи за ветерину, 1извршилац

           Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и  добробити животињаи надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње;врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу  обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета РС ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

            Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

           Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област ветеринарске делатности и јавног ветеринарског здравља, безбедности хране и здравствене заштите и добробити животиња провераваће сеусмено; познавање прописа који регулишу област инспекцијског надзора провераваће сеусмено; познавање Закона о општем управном поступку провераваће сеусмено; знање рада на рачунару провераваће сепрактичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се  усмено.

Место рада:Стара Пазора, Светосавска бр. 11

3.Радно место ветеринарски инспектор за контролубезбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, Одсек ветеринарске инспекције Врање, са местом рада у Врању, Одељење ветеринарске инспекције у Управи за ветерину, 1извршилац,

          Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хранеи производа  животињског пореклаи  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла  ради испитивања здравствене  исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje:обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

           Услови:Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

           Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област ветеринарске делатности и јавног ветеринарског здравља, безбедности хране и здравствене заштите и добробити животиња провераваће сеусмено; познавање прописа који регулишу област инспекцијског надзора провераваће сеусмено; познавање Закона о општем управном поступку провераваће сеусмено; знање рада на рачунару провераваће сепрактичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се  усмено.

Место рада:Врање, Матије Гупца бр. 1

IV Aдреса на коју се подносепријавеза конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000Београд,  са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина 22-26, 11000 Београд.

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Љиљана Аларгић, телефон 011 3621-958.

VII  Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурсза радна места под редним бројем 1.-3.:

-пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

-изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; 

-уверење о држављанству;

-извод из матичне књиге рођених;

-диплома којом се потврђује стручна спрема;

-доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

-доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).  

- доказ о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору (само за радно место под редним бројем 1).

Напомена:
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси.Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило,  и у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26,Београд,  почев од 15.01.2018. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или телефонским путем,  на контакте које су навели у пријави.

Напомене:

За радна места под редним бројем 1.–3. радни однос се заснива на неодређено време.

За радна места под редним бројем 1-3.:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.  Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Кандидат који нема положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору прима се на рад и може обављати послове овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору најдуже годину дана од дана завршетка обуке коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, у ком року је дужан да положи испит. (ова напомена се односи само за радно место под редним бројем 1.)

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. 

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и  web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  www.minpolj.gov.rs, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се можепогледати опис послова радногместа,  на порталу е-управе, и на web страници  и у периодичном издању  огласа Националне службе за запошљавање.Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ПРОГРАМА МЕРА ЗА ПЕРИОД 2017–2019. ГОД.

Дана 22. новембра 2017. године објављен је Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2017–2019. год. у Службеном гласнику број: 104/2017. Ветеринарске станице, ветеринарске клинике и ветеринарске амбуланте могу, у складу са текстом конкурса, да достављају тражену документацију почев од наредног дана од дана објављивања конкурса ради остваривања права конкурисања за доделу терена за спровођење послова по Програму мера здравствене заштите животиња за 2017–2019. годину. Конкурс је отворен 7 радних дана.

Текст конкурса

Одлука

Образац пријаве на конкурс
Образац изјаве - заштита на раду
Образац изјаве - суд
Образац изјаве - кривично дело

 

ОБУКА ВЕТЕРИНАРА - ЈАВНИ ПОЗИВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за ветерину, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду и Институт за хигијену и технологију меса, Београд

ОБЈАВЉУЈУ

ПОЗИВ ЗА ПЕТОДНЕВНУ ОБУКУ за докторе ветеринарске медицине, запослене у ветеринарским организацијама, под називом: „Анте и пост мортем преглед у објектима за клање животиња“.

ПЕРИОД ТРАЈАЊА ПРВОГ ПОЗИВА: од 7. новембра до 16. новембра 2017. године

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА: извршиће се на основу редоследа пријављивања

ПРЕДВИЂЕН ТЕРМИН ПРВЕ ОБУКЕ: 20. до 24. новембар 2017. године.

Број слушалаца је ограничен на минимално 10, а максимално 15 полазника по једној обуци

Предмет обуке: Унапређење система безбедности хране у објектима за клање животиња и заштитејавног здравља

Циљ обуке: стручно оспособљавање за преглед меса у објектима за клање животиња у складу са законским актима Републике Србије.

Полазници који успешно савладују обуку стичу право на СЕРТИФИКАТ о успешно завршеном курсу „Анте и пост мортем преглед у објектима за клање животиња“, а који ће им омогућити да од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за ветерину буду ангажовани на инспекцијским пословима на линији клања у објектима за клање животиња.

Садржај обуке: Теоријски део обуке који ће се извести на Факултету ветеринарске медицине обухвата: законе и правилнике из области безбедности хране, укључујући добробит животиња, анте и пост мортем преглед, добру хигијенску праксу, основне елементе службене контроле и пратеће документације. Практични део обуке ће се реализовати у условима реалне производње (објекат за клање), при чему ће превоз до објекта бити обезбеђен од стране организатора. Учесницима  обуке биће доступан материјал са обуке. Током обуке обезбеђена је исхрана и освежење за учеснике.

Цена обуке: 120.000,00 РСД.

Уплата се врши на жиро рачун Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду:

Сврха уплате: Анте и пост мортем преглед у објектима за клање животиња

Прималац: Факултет ветеринарске медицине Београд

Број жиро рачуна: 840-1825666-41

Модел позив на број (одобрење): ХТМ011

Пријава за обуку: http://form.vet.bg.ac.rs/

Напомена: Организатор задржава право да помери термин обуке у случају да се пријави мање од 10 слушалаца.

Контакт: Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла Факултета ветеринарске медицине, тел: 011 2 685 653; e-mail: namirnice@vet.bg.ac.rs

 

СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА ЗА ФАРМЕРЕ

Управа за ветерину, Управа за заштиту биља и пољопривредна инспекција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са пољопривредним стручним службама организују стручна предавања на тему безбедне исхране за животиње, односно безбедног складиштења хране и предузимања мера за спречавање могуће појаве микотоксина. Планирано је да се ова предавања одрже широм Србије о чему ће сви заинтересовани бити благовремено информисани и позвани.

Циљ предавања је да се, пре свега узгајивачи млечних грла, информишу о значају предузимања свих превентивних мера у циљу спречавања могуће појаве микотоксина у храни за животиње и производима животињског порекла.

Пред великим бројем произвођача, фармера, стручњака и уз присуство медија одржани су стручни скупови у Сремској Митровици и Новом Саду.

Управа за ветерину припремила је и информацију држаоцима животиња са препорукама, која се у виду флајера дели присутнима на предавањима као и преко ветеринарских станица и пољопривредних стручних служби а заинтересовани је могу преузети и са сајта Управе за ветерину.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Strucni ispit

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional