Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину


Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину који можете преузети овде.

ВАНРЕДНА СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА ОБЈЕКТА ЗА КЛАЊЕ МЕСА ПАПКАРА У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ


Републичка ветеринарска инспекција са централног нивоа, је дана  21. 10. 2016. године извршила вандредну службену контролу објекта за клање меса папкара у Мачванском Прњавору у мачванском Управном  округу . Током службене контроле утврђено је да објекат не испуњава опште услове- зидови, подови, плафони и опрема,затечени оштећении неопрани , што је у супротности  са Правилником  о условима хигијене хране („Службени гласник РС“ бр. 73/10). Уочен је и недостатак опреме која је потребна да би  хигијена  процеса производње хране била у складу са прописима  и да би се у објекту произбводила безбедна храна. Опрема у делу пријема животиња, кланични депо,   није изграђена тј.одржавана на такав начин да би се испоштовала добробит животиња, што је у супротности са Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09) На основу затеченог стања у објекту републичка ветеринарска инспекција је забранила коришћење опреме, алата, простора и просторија, до отклањања недостатака, за које је издато решење и дати рокови у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10).

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА ОДРЖАВАЊА ВАШАРА У РАШКОЈ


Републичка ветеринарска инспекција рашког Управног округа са седиштем у Краљеву је званичним путем добила пријаву од стране грађана у којој је наведено да ће се у периоду од 05.10.до 15.10. 2016 .год.  у домаћинствима који су у насељу Супње Општинe Рашка обављати делатност клања прасића поводом одржавања вашара у  Рашки . Руководилац групе ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета рашког Управног округа , је званичним путем поднела предлог Основном суду у Рашки за наредбу о увиђају у напред наведена домаћинства у складу са чл. 22. став. 4 Закона о инспекцијском надзору а у циљу утврђивања да се ради о нерегистрованим субјектима у складу са чл. 33 истог Закона. Инспекцијски надзор су извршили ветеринарски инспектори из Краљева и Тутина. Инспектори  су на основу наредбе Основног  суду у Рашки ушли у дворишта и након извршених инспекцијских контрола стављено је ван промета као небезбедна храна : укупно 228 кgмеса прасећег и 330 кg прасећег печења. Храна која је искључена из промета  складиштена је  у хладњачи  Т.П.  ,,ИБАР,, Рашка до коначног уништења. У моменту контроле затечено је и  8 прасића која нису била обележена и  стављена  у карантин. У контроли је утврђено да се ради о нерегистрованим субјектима који не поседују решења од МПЗЖС, Управе за ветерину о испуњености општих и посебних услова за обављање делатности клања папкара. Такође су обилажени штандови са храном животињског порекла ( печење, брза храна ) у граду где се одржавао вашар где нису утврђене неусаглашености. У контроли је сачињено 7 записника, донета су 4 решења. Биће упућена обавештења пореској управи и поднесени  захтеви  за покретање прекршајног поступка у складу са чл.57 . став1. Закона о инспекцијском надзору.

УКИНУТЕ ЗАРАЖЕНЕ ЗОНЕ ПРОТИВ НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА


Управа за ветерину је донела одлуку о укидању заражених и угрожених подручја, односно спровођења ванредних ветеринарско санитарних мера због појаве нодуларног дерматитиса (болести квргаве коже) у Јабланичком, Пиротском, Топличком, Пчињском, Зајечарском и Борском управном округу.Тиме су укинуте и специфичне забране уведене у циљу спречавања ширења, сузбијања и искорењивања ове болести.   У складу са Инструкцијом о поступку доношења решења о престанку мера на зараженим газдинствима, зараженом и угроженом подручју због појаве нодуларног дерматитиса број 323-02-2433/2016-05/7 од 16.08.2016. године, Регионални кризни центри за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Нишу и Зајечару обратили су се Националномкризном центру за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Управи за ветерину,са предлогом за укидање решења којима су је територије одређених општина проглашене зараженим, односно угроженим подручјима од заразне болести нодуларни дерматитис.

Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса


Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015) који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

Почетна Вести Вести о догађајима РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА И ЗОНЕ НАДЗОРА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА И ЗОНЕ НАДЗОРА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство пољопривреде и заштите животне средине на основу члана 63., 64. и 66. Закона о ветеринарству („Службени гласник Републике Србије“, број: 91/05, 30/2010 и 93/2012),Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести авијарна инфлуенца, као и начину њиховог спровођења („Службени гласник РС“, број: 7/10), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број: 33/97 и 30/10)и Решења министарства пољопривреде и заштитне животне средине број: 119-01-51/6/2016-09 од 12.08.2016. године,  в.д. директор Управе за ветерину доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

I Подручје од најмање 10 км од границе са Републиком Мађарском  проглашава се УГРОЖЕНИМ од заразне болести АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА, а  подручје  преосталог дела  Северно-бачког и подручје Западно-бачког управног округапроглашава сеЗОНОМ НАДЗОРА од заразне болести АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА.

II На УГРОЖЕНОМ подручју, радипраћења кретања , превенције и контроле болести авијарна инфлуенца спроводиће се следеће мере:

1.  попис свих газдинстава на којима се држи и узгаја живина у што краћем року, почевши од рубних делова угроженог подручја према зараженом подручју, односно граници са Републиком Мађарском;

2.  биосигурносне мере на газдинствима укључујући постављање дезинфекционих баријера на улазима и излазима са газдунства, држање живине и птица затворене у објектима и спречавање контакта са дивљим птицама и другим животињама;

3. забрана промета живине, птица и јаја унутар и из угроженог подручја, изузев оних који се упућују у просторе где нема контакта са другом живином и птицама.  Изузетно живина и птице се могу упутити директно на клање или на друго газдинство уз одобрење, под надзором и контролом ветеринарског инспектора.                          

4. превоз пошиљки живине, птица и јаја искључиво главним путевима и железницом, као и забрана заустављања возила, претовара и истовара пошиљки живине;

5. обавезно и хитно пријављивање сваког случаја повећања морбидитета и морталитета на газдинству, као и пада продуктивности и носивости, ветеринарском инспектору. У свим случајевима појављивања угинућа на газдинствима у зараженом подручју већем три пута од уобичајеног, као/и у случају опадања производње јаја или конзумирања хране и за воде више од 5 %, налаже се узорковање и лабораториско испитивање на свим овим газдинствима;

6. чишћење и дезинфекција свих делова опреме која су користила која су долазила и одлазила са гадинства, а могла су бити контаминирана узрочником болести;

7. превентивне мере заштите ради спречавања ризика преношења узрочника болести од стране лица која долазе или напуштају газдинство на којима се држи и узгаја живина:

8. вођење евиденције од стране власника и држаоца живине и птица о лицима која су долазила у контакт са живином и птицама на газдинству;

9. забрана окупљања живине и птица на сајмовима, изложбама, такмичењима, пијацама, као и друге видове окупљања живине и птица, осим у изузетним случајевима, уз одобрење, под надзором и контролом ветеринарског инспектора.;

10. забрана насељавања ловишта пернатом дивљачи  за време трајања наређених мера;

11. у случају сумње на појаву болести спровођење епизоотиолошког увиђаја.

III У ЗОНИ НАДЗОРА, радипраћења кретања , превенције и контроле болести авијарна инфлуенца спроводиће се следеће мере:

1. попис свих газдинстава/фарми на којима се држи и узгаја живина и станишта дивљачи и дивљих птица у што краћем року;

2. обавезно и хитно пријављивање сваког случаја угинућа или сумње на авијарну инфлуенцу пернате дивљачи и дивљих птица, као и сваког случаја повећања морбидитета и морталитета живине или других птица које се држе затворене на газдинству, као и пада продуктивности и носивости, ветеринару, односно ветеринарском инспектору, ради дијагностичког испитивања;

3. спровођење појачање активног надзора на газдинствима са живином и стаништима пернате живине и дивљих птица, према плану надзора;

3. биосигурносне мере на газдинствима и спречавање контакта живине са дивљим птицама;

4. едукација власника живине и информисање јавности о опасности од појаве авијарне инфлуенце живине, симптомима, превентивним, контролним мерама и обавези пријављивања сумње на појаву болести надлежном ветеринару, односно ветеринарском инспектору.

IV Средства за дијагностичка испитивања на авијарну инфлуенцу живине, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional