PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

 

1. Otvaranje naloga u VetUp-u i AIR-u

Ukoliko je potrebno otvoriti nalog u jednoj od aplikacija veterinarskog informacionog sistema (VetUp i/ili AIR), neophodno je najpre da prosledite zahtev za otvaranje naloga u VetUp-u kolegi Borisu Seničaru, na adresu Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd. Zahtev treba da sadrži podatke o ambulanti/stanici/službi, kao i to za koju se aplikaciju traži pristup (obeležavanje i vakcinacija pasa i mačaka, obeležavanje i vakcinacija svinja, vakcinacija živine).

Nakon toga je potrebno proslediti zahtev za otvaranje naloga u AIR-u (obeležavanje goveda, obeležavanje ovaca i koza, unos podataka o sprovedenom Programu mera kod goveda, ovaca i koza) na mejl adresu oirpodrska@gmail.com sa istim setom podataka, kao i za VetUp.

 

2. Prijava i odjava veterinara u VetUp-u i AIR-u

Prijava, kao i odjava veterinara u VetUp-u vrši se preko formulara za praćenje promena zaposlenih veterinara. Popunjen, overen i potpisan formular šalje se Odseku za veterinarske usluge(Uprava za veterinu, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd).

 

3. Unos pasa obeleženih mikročipovima u drugim zemljama

Ukoliko je identifikacioni broj mikročipa napravljen prema propisanim ICAR standardima (odnosno ukoliko se sastoji od petnaestocifrenog broja), veterinarska organizacija može sama ubaciti podatke o ovom psu.

Ukoliko identifikacioni broj mikročipa nije napravljen prema propisanim ICAR standardima, potrebno je set podataka o obeleženom psu, poslati na mejl adresu oirpodrska@gmail.com, kako bi naši administratori uneli podatke o ovoj životinji u bazu podataka.

Ukoliko pas poseduje pasoš koji je u skladu sa zahtevima EU u pogledu sadržine samog dokumenta, nije potrebno izdavati novi pasoš. Unos broja stranog pasoša vrši se tako što se najpre izmeni predznak RS, a zatim se unese ceo broj pasoša. U slučaju poteškoća oko unosa podataka o pasošu izdatom od strane neke druge zemlje, molimo Vas da se obratite Korisničkoj podršci sistema obeležavanja i registracije životinja na mejl adresu oirpodrska@gmail.com.

 

4. Ukoliko vlasnik psa/mačke nije poreklom iz Republike Srbije

Ukoliko vlasnik psa/mačke nije poreklom iz Republike Srbije , kako biste izbegli problem pri unosu podataka o JMBG-u vlasnika, potrebno je ukucati datum rođenja vlasnika i nule do 13 cifara.

 

5. Pogrešno unet broj mikročipa, broja potvrde (pasoša) ili uverenja o vakcinaciji pasa i mačaka

Ukoliko Vam pri unosu podataka baza prijavi da taj broj (mikročipa, pasoša ili uverenja) već postoji, potrebno je da se obratite regionalnoj kancelariji kojoj pripada stanica ili ambulanta koja je unela podatke. Kada regionalna kancelarija ispravi pogrešan podatak Vi ste u mogućnosti da isti unesete u bazu. Ukoliko se menja datum rođenja psa ili mačke, ubacuje čip već vakcinisanoj mački potrebno je da se obratite Korisničkoj podršci sistema obeležavanja i registracije životinja na mejl adresu  oirpodrska@gmail.com.

 

6. Ukoliko vlasnik izgubi pasoš svog kućnog ljubimca

Ukoliko vlasnik izgubi pasoš svog kućnog ljubimca, treba da se obrati bilo kojoj veterinarskoj stanici ili ambulanti koja radi na poslovima obeležavanja i registracije pasa i mačaka, koja izdaje novi pasoš za kućne ljubimce. Izdavanje novog pasoša za kućnog ljubimca se evidentira i u bazi podataka (Vet Up) gde u elektronskom kartonu psa postoji i polje „Izdaj novi“gde se mogu uneti podaci iz novog pasoša i to postaje važeći identifikacioni dokument kućnog ljubimca.

 

7. Ubacivanje novih serija vakcina u VetUp

Pri nabavci novih vrsta i serija vakcina, institut treba da pošalje vrstu, seriju i broj doza novonabavljene vakcine Korisničkoj podršci sistema obeležavanja i registracije životinja na mejl adresu oirpodrska@gmail.com.

 

8. Uplata sredstava od naknada za obeležavanje i registraciju životinja

Prilikom popunjavanja obrasca Naloga za prenos (uplatnice), u polju račun-poverioca-primalaca, uneti broj računa Ministarstva 840-742225843-85. U polju model - upisati broj modela 97 i poziv na broj (odobrenje) - upisuje se šifra opštine, kontrolna cifra (broj modela 97) i PIB veterinarske organizacije.

 

end faq

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional