О пројекту

Република Србија је већ почела транспозицију и имплементацију законске регулативе Европске уније у области здравља животиња,  добробити животиња и безбедности хране.

Институционални капацитети ветеринарске службе Србије ће бити побољшани у циљу усклађивања са званичним контролним процедурама из области безбедности хране и добробити животиња.

Захтеви који се односе на безбедност хране целом дужином ланца хране и хране за животиње, као и захтеви за добробит животиња на држање и коришћење животиње, транспорт и клање, морају бити у складу са захтевима ЕУ, како би се испунила очекивања купаца из области безбедности хране.

Инспекцијске процедуре, знање и професионална стручност инспектора ветеринарских служби укључених у службену контролу у области безбедности хране и добробити животиња ће испуњавати ЕУ стандарде.

Јавна свест о безбедности хране и хране за животиње и добробити животиња је веома важна дуж читавог ланца снабдевања храном.

Општи циљ пројекта је да се побољша безбедност хране и добробити животиња у Републици Србији.

Сврха пројекта је да подржи примену Закона о безбедности хране, као и Закона о добробити животиња у складу са захтевима ЕУ и најбољом праксом, пружањем помоћи Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управи за ветерину.

Компонента безбедности хране је усмерена на анализу и процену потреба у системима снабдевања људском храном и храном за животиње и регулаторног оквира за спровођење законских прописа из безбедности хране као и ажурирање стандарда и прописа и развој смерница и процедура користећи најбоље праксе из земаља чланица Европске уније. Неопходна саветодавна помоћ ће бити обезбеђена у области развоја система управљања информацијама на пољу хране и хране за животиње и развоју стандардних оперативних процедура за имплементацију система РАСФФ и преносу информација у случају заразних болести које се преносе храном, мониторинг и контролним програмима и развоју инспекције и капацитета за ревизију објеката за производњу хране.

Компонента добробити животиња је скројена за развој законских прописа, стандарда и процедура потребних за спровођење законских норми из области добробити животиња који се односе на држање животиња, транспорт, клање и коришћење у експерименталне сврхе.

Обе компоненте предвиђају широк спектар обука у циљу унапређења професионалних капацитета инспектора.

Главни очекивани резултати пројекта су следећи:

  • Национално законодавство о безбедности хране и добробити животиња усклађено са европским законским нормама;
  • ланац снабдевања храном и храном за животиње усклађен са европским законским нормама;
  • Организација службене контроле у ​​области безбедности хране и добробити животиња усклађена са захтевима ЕУ;
  • успостављен систем управљања информацијама из области хране и хране за животиње и стандардне оперативне процедуре за спровођење РАСФФ система и пренос информација за управљање заразних болести које се преносе храном;
  • Израђен план управљања кризама;
  • Обезбеђене препоруке за мониторинг и контролне програме из безбедности хране и хране за животиње;
  • Побољшани капацитети особља Управе за ветерину тако да могу да врше службене дужности у области безбедности хране и добробити животиња;
  • Дате препоруке о подизању свести међу различитим актерима и секторима друштва у области безбедности хране и добробити животиња.

Циљне групе

Пројекат ће бити реализован у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управом за ветерину а циљне групе су особље Управе за ветерину, кључни актери, држаоци и превозници животиња..