КОМПОНЕНТЕ ПРОЈЕКТА

Пројекат чине четири компоненте:

Компонента 1 – Стратегија, стандарди и процедуре

  • Успостављање Савета за унапређење сектора производње хране који ће  имати саветодавну улогу по питању метода и програма који могу функционисати у Србији. Савет ће чинити представници пољопривредника и индустријских организација, заједно са представницима Владе на регионалном и републичком нивоу.
  • Развој метода за достизање европских стандарда у објектима који се баве производњом млека и меса.
  • Развој приступа за безбедно поступање са споредним производима животињског порекла и њихову прераду.

Компонента 2 – Унапређење објеката за производњу хране

  • Пружање подршке Управи за ветерину за достизање стандарда које ЕУ захтева за објекте за производњу млека и меса.

Компонента 3 – Спровођење закона у области споредних производа животињског порекла

  • Пружање подршке Управи за ветерину и локалним органима у управљању токовима споредних производа животињског порекла на нивоу који се захтева у ЕУ.

Компонента 4 – Подизање свести 

  • Пружање помоћи произвођачима хране да разумеју и препознају користи од достизања стандарда ЕУ.