Компонента 1

СТРАТЕГИЈА, СТАНДАРДИ И ПРОЦЕДУРЕ

Активност 1.1 Успостављање Савета за унапређење сектора производње хране на високом нивоу и пружање подршке раду Савета

Активност 1.2 Нацрт Националне стратегије за унапређење објеката за прераду хране

Активност 1.3 Одређивање листе релевантних заинтересованих страна укључених у управљање споредним производима животињског порекла (СПЖП)

Активност 1.4 Израда Националне стратегије за управљање СПЖП

Активност 1.5 Израда стандарда хигијене за субјекте у пословању храном животињског порекла

Активност 1.6 Израда и усвајање стандард хигијене за управљање СПЖП

Активност 1.7 Успостављање ,,Специјалног инспекцијског тима” одговорног за вршење процене објеката и имплементацију програма унапређења и контролних мера

Активност 1.8 Успостављање међуминистарске Радне групе за СПЖП

Активност 1.9 Израда Плана за мрежу објеката за сакупљање СПЖП и планирање у непредвиђеним ситуацијама

Активност 1.10 Израда Националног програма за унапређење објеката за производњу хране

Активност 1.11 Нацрт вишегодишњег институционалног плана обука

Активност 1.12 Ревизија националног примарног и секундарног законодавства и пружање препорука за потпуно усаглашавање тамо где је потребно 

Активност 1.13 Праћење тока имплементације