Компонента 4

ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ

Активност 4.1 Извршити мапирање заинтересованих страна и процену потреба за информацијама укључујући састанке са заинтересованим странама зарад подизања свести. Припрема информација за заинтересоване стране, припрема и спровођење плана за подизање свести

Активност 4.2 Кампања подизања свести субјеката у пословању храном о Националном програму за унапређење објеката за производњу хране и о обукама на тему општих и посебних структуралних и хигијенских услова

Активност 4.3 Кампања подизања свести и радионице за заинтересоване стране о њиховим улогама и обавезама у складу са правним оквиром и Националном стратегијом за управљање СПЖП

Активност 4.4 Припрема и ширење информација

Активност 4.5 Евалуација извршења компоненте о подизању свести

Активност 4.6 Успостављање одговарајућег механизма координације са осталим пројектима које финансира ЕУ или други донатори, укључујући и могуће везе са компонентом 5 ИПА програма (ИПАРД) 

Активност 4.7 Праћење тока имплементације