ПОЧЕТНА

 

Твининг пројекат Европске уније за Србију

Јачање капацитета надлежних институција

Републике Србије у области контроле зооноза и болести преносивих храном

Општи циљ
Модернизација пољопривреде и изградња активног руралног сектора, као и постизање напретка у транспоновању правне тековине Европске уније (acquis commu-nautaire) и усклађивање са начелима и циљевима Заједничке пољопривредне политике.

Сврха пројекта
Унапређeње безбедности хране и система контроле болести у Републици Србији кроз побољшавање управљања зоонотским болестима животиња, болестима преносивим храном и отпорности на антибиотике, као и даље усклађивање са захтевима Европске уније, кроз хармонизацију прав-ног оквира и јачање институционалних и стручних капацитета.

Циљеви и опсег
Главни циљ пројекта је пружање помоћи надлежним институцијама Републике Србије у јачању капацитета у контроли зооноза, болести преносивих храном и отпорности на антибиотике, као и даље усклађивање са захтевима Европске уније.
Како би се обезбедио висок ниво заштите јавног здравља, односно потрошача,    неопходно је да се систем за интегрисано праћење зооноза, њихових изазивача и отпорности на антибиотике преиспита и учини функционалним, како би се осигуралa пропраћеност болести преносивих храном одговарајућим епидемиолошким испитивањима. Сваке године ће се прикупљати подаци, оцењивати и достављати Европској комисији. Пројекат, чији је циљ имплементација оваквог система, заснован је на хармонизацији процедура између држава чланица.

Очекивани резултати

Резултат 1: Дефинисање страте-шког, институционалног и правног оквира за откривање, надзор, пре-венцију, контролу и извештавање о зоонозама, болестима преносивим храном и отпорности на антибиотике, као и његов развој у складу са захтевима Европске уније.

Резултат 2: Унапређивање стручних капацитета надлежних институција за спровођење стандарда и прописа о контроли зооноза, болести прено-сивих храном и отпорности на антибиотике.

Резултат 3: Подизање свести заин-тересованих страна и опште јавности о проблему зооноза, болести преносивих храном и отпорности на антибиотике (активности контроле, превенције, стандарди и захтеви Европске уније итд.).

Трајање пројекта

децембар 2016 – новембар 2018. (24 месеца)