OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Zahtev se podnosi:

        MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

                                                 -Upravi za veterinu-

 

                                                                                       ul. Omladinskih brigada br. 1

                                                                                                    11070 Novi Beograd

 

 

POTREBNA  DOKUMENTA  ZA  PRIJAVU POLAGANJA  STRUČNOG  ISPITA

 

1.      Zahtev ministarstvu za polaganje ispita (slobodna forma);

         Zahtev mora biti potpisan i da sadrži kontakt adresu podnosioca kao i

         broj telefona.

2.      Overena fotokopijadiplome;

3.      Overena fotokopija radne knjižice ili odgovarajući obrazac prijave

         osiguranja u kom se vidi datum zasnivanja radnog odnosa ili u slučaju

         obavlјenog volonterskog staža original potvrde od ustanove gde je obavlјen

         staž sa preciznim vremenskim periodom obavlјenog staža.

4.      Primerak uplatnice

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional