OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavaju se kandidati koji treba da polažu stručni ispit da će se isti održati 28. i 29. septembra i 28. oktobra  2021. godine. Ukoliko bude zainteresovanih kandidata ispit će se održati i 29 oktobra.

 

Stručni ispit, diplomirani veterinari i veterinarski tehničari polažu na osnovu propisanih obaveza iz čl.31.,33. i 34. Zakona o veterinarstvu ("Sl.glasnik RS", br. 91/05, 30/2010 i 93/12).

Stručni ispit, veterinari i veterinarski tehničari, stiču pravo da polažu posle obavlјenog pripravničkog staža.

Pripravnički staž za veterinare traje godinu dana, a za tehničare šest meseci.

Program, gradivo i način polaganja stručnog ispita, na osnovu ovlašćenja iz člana 35. Zakona o veterinarstvu, propisuje Ministar.

Stručni ispit sastoji se iz:

- pismenog dela

- usmenog dela (opšteg i posebnog).

Za pismeni deo ispita, kandidat priprema pismeni rad na odobrenu temu iz gradiva predmeta posebnog dela stručnog ispita.

Teme za pismeni rad su prilagođene stepenu stručne spreme veterinarskih radnika, odnosno programu stručnog ispita.                  

Usmeni deo ispita sastoji se iz opšteg i posebnog dela.

Iz opšteg dela polaže se pet ispitnih predmeta, i to:

1. ustavno uređenje,

2. sistem državne uprave,

3. upravni postupak i spor,

4. kancelarijsko poslovanje

5. rad i radni odnosi.

Posebni deo ispita obuhvata tri ispitna predmeta, i to:

1. Zdravstvena zaštita životinja,

2.  Higijena namirnica životinjskog porekla

3. Zoohigijena sa osnovama veštačkog osemenjavanja.

Stručni ispit se prijavlјuje posle obavlјenog kompletnog pripravničkog staža. Zahtev sa priloženom dokumentacijom se predaje preko organa zaduženog za prijem podneska ( pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa ) svakog radnog dana u toku radnog vremena ili putem pošte, na adresu Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu, Omladinskih brigada br.1, Novi Beograd

O datumu, vremenu, dodelјenoj temi i visini naknade za polaganje ispita, kandidat se obaveštava pismeno.

Prijave za stručni ispit primaju se tokom cele godine, a stručni ispit se organizuje u zavisnosti od broja zainteresovanih kandidata. (obično 4-5 puta godišnje, odnosno na 2- do tri meseca).

Kandidati koji polože stručni ispit dobijaju Uverenje o položenom stručnom ispitu

Sve dodatne informacije vezane za polaganje stručnog ispita mogu se dobiti kod sekretara ispitne komisije Maje Andrijašević na telefon : 011/311-73-15.

   

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional