OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

U skladu sa članovima 84., 87. i 93. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br. 91/05 i 30/10), propisani su:

Uslovi za promet – Životinja

1. Obeležavanje i registracija životinja

Goveda, svinje, ovce, koze i kopitari na teritoriji Republike Srbije moraju da budu obeleženi i registrovani,za izvoz,kao i pri uvozu, ako nisu namenjeni za neposredno klanje, a podaci o njihovom obeležavanju i kretanju moraju biti registrovani u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja.

Sistem obeležavanja i registracije životinja sastoji se iz sledećih delova:

1.      Registra gazdinstava;

2.      obeležene životinje;

3.      pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta;

4.      registara koji se nalaze na gazdinstvu;

5.      Centralne baze.

Obeležavanje goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara vrše veterinarske ambulante, veterinarske stanice i veterinarske službe ovlašćene za obeležavanje od strane Ministarstva.

Identifikacioni dokument je pasoš ili drugi dokument koji mora da prati goveda, ovce, koze, svinje, kopitare, pse i mačke, a po potrebi i ostale životinje od rođenja do smrti. Za svaku obeleženu životinju se u skladu sa ovim zakonom, Ministarstvo izdaje identifikacioni dokument.

2. Promet životinja

Životinja može da se stavi u promet ako je obeležena i registrovana i ako potiče iz objekata ili gazdinstava registrovanih u Centralnoj bazi.

Životinju u prometu mora da prati uverenje o zdravstvenom stanju životinjeizdato od strane veterinarske stanice, veterinarske ambulante, javne veterinarske stanice, javne veterinarske ambulante odnosno veterinarske službe koja je sprovela Program mera, na osnovu dokaza o izvršenim preventivnim merama i dijagnostičkim ispitivanjima životinja.

Životinje u prometu mora da prati odgovarajući identifikacioni dokument,a životinje koje napuštaju epizootiološku jedinicu mora da prati i potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke u prometu.

Uverenje se neće izdati ako je utvrđeno da u mestu porekla životinje postoji zarazna bolest koja se može preneti tom vrstom životinje, a potvrda ako nije izvršen veterinarsko-sanitarni pregled na mestu utovara.

Uverenje o zdravstvenom stanju životinjevaži deset dana, a za pčelinje zajednice tri meseca od dana izdavanja odnosno od dana produženja njegovog važenja.

Uslovi za promet – proizvoda i hrane životiskog porekla, hrane za životinje i sporednih proizvoda životiskog porekla

Objekti u kojima se proizvodi, prerađuje, skladišti ili obavlja promet ovih pošiljaka moraju biti registrovani ili odobreni za izvoz i upisani u Registare u skladu sa Poglavljem X Zakona o veterinarstvu.

Svi objektiza gajenje životinja, proizvodnju, preradu, skladištenje i promet moraju biti pod veterinarsko – sanitarnom kotrolom u unutrašnjem i međunarodnom prometu.

Uslovi za izvoz pošiljki

Poglavlje XI Zakona o veterinarstvu

Pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog poreklai prateći predmeti koji se izvoze moraju da imaju:

1) Originalnu Međunarodnu veterinarsku potvrdu (sertifikat) kojom se potvrđuje:

  • da nema simptoma bolesti životinje, pojave zaraznih bolesti životinja u objektu, na teritoriji gde je objekat lociran ili u zemlji, koje se ovom pošiljkom mogu preneti na životinje ili ljude;

  • da su pošiljke proizvoda i hrane bezbedne za ishranu ljudi;

  • da je hrana za životinje bezbedna za ishranu životinja i

  • sporedni proizvodi bezbedni za dalju upotrebu;

2) dokumenta, odnosno moraju biti označene na način tako da se može utvrditi objekat iz kog potiču i

3) imati odgovarajući identifikacioni dokumentkada su u pitanju žive životinje.

Za izvoz ugroženih i zaštićenih vrsta divlje faune primenjuju se propisi o zaštiti životne sredine.

Usklađivanje sertifikataobavlja MPTŠV Uprava za veterinu, Odeljenje za međunarodni promet i sertifikaciju,u skladu sa međunarodnim standardima i smernicama, u skladu sa pojedinačnim zahtevima zemlja uvoznica, na zahtev stranke za usaglašavanje izvoznih sertifikata.Sertifikati se izrađuju po vrstama, svrsi i nameni, tehnološkom procesu i slično.

U prilogu je Tabela do sada usaglašenih sertifikata.

Nadležni veterinarski inspektorizdaje usaglašenu Međunarodnu veterinarsku potvrdu (sertifikat)prilikom utovara u mestu porekla pošiljke, iz izvozno registrobanog ili odobrenog objekta koji su pod njegovom kontrolom.Međunarodna veterinarska potvrda (sertifikat)izdaje se na štampanom obrascu u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima ili u skladu sa obrascem koji propisuje zemlja uvoznica. Postupak izdavanja, kao i evidenciju o izdatim sertifikatima propisan je  Pravilnikom o načinu i postupku izdavanja međunarodnih veterinarskih potvrda (sertifikata) za pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporedne proizvode životinjskog porekla i pratećih predmeta, kao i evidenciji o izdatim sertifikatima („Službeni glasniku RS”, broj 76/10).

Međunarodna veterinarska potvrda mora da bude originalna, izdata na dan otpreme pošiljke i to za jednu vrstu životinja ili proizvoda i za jednog primaoca i overena na propisan način, obeležena serijskim brojem, obavezno pisana na srpskom jeziku i jeziku zemlje porekla, a za pošiljke u provozu može biti pisana i na engleskom i na drugim jezicima koji su službeno prihvaćeni u međunarodnom prometu.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

Uprava za veterinu:

Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija

E-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs

Odeljenje za međunarodni promet i sertifikaciju

Tel: (+381 11 3196 011) i (+381 11 2602 – 634)

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional