OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

                                   IZVOZ U ZEMLJE ČLANICE EVROPSKE UNIJE


Procedura registracije, odobravanje i stavljanje na listu za izvoz u zemlje članice Evropske Unije obavlja se preko Odeljenje za veterinarsko javno zdravstvo, Uprave za veterinu MPTŠV, Omladinskih brigada br.1 N. Beograd po propisanoj proceduri.  

1.objekat mora da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove u skladu sa propisima Republike Srbije, odnosno bude odobren ili registrovan za izvoz;

2.sertifikacija pošiljaka i najava pošiljaka za obkekte koji su odobreni za izvoz kao i naja pošiljaka u izvozu se vrši elektronskim putem TRACES ili Trade Control and Expert System- Trgovinski nadzor i stručni sistem je mrežni alat za sertifikaciju pošiljaka za koje je nadležna veterina, koji Evropska unija koristi za kontrolu uvoza i izvoza živih životinja i proizvodaživotinjskog porekla za tz. harmonizovane pošiljke. Njegova mreža spada u nadležnost Evropske komisije.Pored elekronske sertifikacije pošiljku obavezno preti i papirna forma sertifikata overena od nadležne veterinarske inspekcije.

3. Pošiljke za koje ne postoji harmonizovani veterinarski sertifikat na nivou EU vrši se bilateralno usaglašavanje sa svakom zemljom članinicom EU pojedinačno tj. između dva nadležna organa pri uvozu ili izvozu.

Na dole navedenom sajtu možete proveriti listu odobrenih objekata Republike Srbije iz kojih se može izvoziti u zemlje članice EU i to po vrstama proizvodnih objekata i tehnološkom postupku obrade:

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm#


IZVOZ U ZEMLJE ČLANICE EVROAZIJSKOG EKONOMSKOG SAVEZA(RUSKA FEDERACIJA; BELORUSIJA, KAZAHSTAN,JERMENIJA I KIRGISTAN)


Za izvoz u zemlje članice Evroazijskog ekonomskog saveza (Ruska Federacija, Republika Belorusija,  Republika Kazahstan,  Republika Jermenija i Kirgiska Republika u daljem tekstu EES), potrebno je ispunjavati sledeće uslove:

4.objekat mora da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove u skladu sa propisima Republike Srbije, odnosno bude odobren ili registrovan za izvoz;

5.  da primenjuju standarde EES, koji su objavljeni na sajtu - prikazan dole,  po vrsti objekata i roba (kontrolu primene standarda obavlja Komisija veterinarskih inspektora EES, uz prethodnu proveru komisije Uprave za veterinu (UV);

6.zahtev taksiran propisanom taksom podnosi se Upravi za veterinu, Odeljenju za javno veterinarsko zdravlje, Uprave za veterinu MPTŠV, Omladinskih brigada br.1 Novi. Beograd;

7. za objekte koji ispunjavaju gore navedene uslove, Uprava za veterinu pored garancija, dostavlja  „Roseljhoznadzoru“ Ruske Federacije, radi provere i za stavljanje na listu objekata za izvoz prevedena dokumenta na ruski jezik  i to: rešenje, zapisnik veterinarskog inspektora  i ček listu (ček lista se ne dostavlja za objekte koji proizvode hranu za životinje ). Prevedena dokumenta se dostavljaju u dva originalna primerka. Takođe dokumenta treba dostaviti i skenirane elektronskim putem. Ovu proceduru obavlja Odeljenje za međunarodni promet i sertifikaciju, Uprave za veterinu (za bliže informacije obratiti se na telefon 011 311 76 30).

8. zahtev za dostavu garancija Ruskoj Federaciji taksiran propisanom taksom podnosi se Upravi za veterinu, Odeljenju za međunarodni promet i sertifikaciju, Uprave za veterinu MPTŠV, Omladinskih brigada br.1 Novi. Beograd;

Tek kada objekat bude objavljen na listi za izvoz u EES,  može se obaviti izvoz samo pošiljaka po odobrenju, uz usaglašenu Međunarodnu veterinarsku potvrdu (sertifikat) koju izdaje nadležni veterinarski inspektor koji obavlja kontrolu u objektu.Ukoliko je potrebno izdaje se i tranzitni sertifikat za provoz preko teritorije EU.

Gost sertifikacija se obavlja od strane ovlašćene laboratorije i ovlašćenog lica iz EES, po proizvodima,  na određeni period imora biti obnovljena u tom roku. Ista se obavlja u skladu sa propisima Evroazijskog ekonomskog saveza.

Radi provere izmena standarda Evroazijskog ekonomskog saveza neophodno je da proverite sledeće sajtove gde se objavljuje lista odobrenih objekata i sertifikata, kao iizmene idopune standardai to:

https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/serbia

https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport

www.fsvps.ru

Spisak sertifikata koji su izrađeni za izvoz u EES možete pogledati na sajtu

https://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/tabela-izvoznih-sertifikata

Takođe, za pošiljke je neophodna elektronska najava  koroz elektronski sistem najave „Roseljhoznadzoru“ Ruske Federacije i najave prispeća pošiljke na granice prve zemlje ulaska na teritoriju Evroazijskog ekonomskog saveza (Ruska Federacija, Republika Belorusija,  Republika Kazahstan,  Republika Jermenija i Kirgiska Republika).


                                        IZVOZ U NARODNU REPUBLIKU KINU


Radi omogućavanja izvoza sa Narodnom Republikom Kinom, potpisani su Protokoli o izvozu goveđeg mesa, jagnjećeg mesa, svinjskog mesa i mleka i proizvoda od mleka.

Za izvoz u Narodnu Republiku Kinu potrebno je ispunjavati sledeće uslove:

1. objekat mora da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove u skladu sa propisima Republike Srbije, odnosno bude odobren ili registrovan za izvoz;

2.objekat mora da popuni upitnik nadležnog organa NR Kine (Generalna administracija carine-GAC-). Popunjeni Upitnik sa svim dodacima (na engleskom jeziku) se u dva originalna primerka dostavlja Upravi za veterinu. Takođe dokumenta treba dostaviti i skenirane elektronskim putem. Uprava za veterinu dokumenta zvaničnim putem dostavljaju nadležnom organu NR Kine;

3. objekat inspekcijski pregleda komisija nadležnog organa NR Kine;

4.ukoliko je objekatza proizvodnju mesa odgovarajući, stavlja se na listu objekata odobrenih za uvoz u Kinu;

5. izvoz proizvoda od mleka je dozvoljen iz objekata koji su registrovani u CHINA IMPORT ENTERPRISE REGISTRATION SYSTEM - CIFER sistemu. Za registraciju i dostavu podataka neophodno je obratiti se Odeljenju za veterinarsko javno zdravstvo.                                    IZVOZ U UJEDINjENE ARAPSKE EMIRATE


Ukoliko objekat želi da izvozi na teritoriju UAE mora da ispuni navedene uslove;

1. objekat mora da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove u skladu sa propisima Republike Srbije, odnosno bude odobren ili registrovan za izvoz.

2. tek kada objekat bude prijavljen za izvoz u Ujedinjene Arapske Emirate, može se obaviti izvoz samo pošiljaka po odobrenju, uz usaglašenu Međunarodnu veterinarsku potvrdu (sertifikat) koju izdaje nadležni veterinarski inspektor koji obavlja kontrolu u objektu.

3.svi objekti koji žele da izvoze u Ujedinjene Arapske Emirate bez obzira na vrstu proizvoda životinjskog porekla koji se koriste za ishranu ljudi moraju imati Halal sertifikat, koji je izdat od strane Organizacije koja je odobrena od strane nadležnog organa Ujedinjenih Arapskih Emirata.

4.objekat-klanica želi da izvozi meso u Ujedinjene Arapske Emirate mora da se obrati nadležnom organu UAE (Ministry of Climate Change & Environment). Na linku https://www.moccae.gov.ae/en/our-services/licensing/newislamicabattoire.aspx. se mogu naći informacije, kao i način vršenja prijave. Inspekcija nadležnog organa UAE može doći i proveriti objekat.

5.Kada se radi o izvozu proizvoda od mesa, lista odobrenih objekata za proizvodnju proizvoda od mesa ne postoji. Objekat može izvoziti u UAE pod uslovom da meso od kog je proizvod napravljen potiče iz odobrenih klanica za uvoz u UAE koje su objavljene na sajtu nadležnog organa https://www.moccae.gov.ae/en/our-services/approved-slaughterhouses.aspx.


                                    IZVOZ U ZEMLJE BEZ POSEBNIH ZAHTEVA


Objekat mora da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove u skladu sapropisima Republike Srbije, odnosno da bude odobren ili registrovan za izvoz.

Države kao što su Sjediljene Američke Države, Kanada, Australija, Novi Zeland itd. zahtevaju posebna odobrenja i procedure izvoza u skladu sa nacionalnim propisima.

Za Bosnu i Hercegovinu, Crnu GoruiMakedoniju podnosi se zahtev taksiran propisanom administrativnom taksom i kopijom rešanja o registraciji za izvoz, sa naznakom u koje zemlje želi da izvozi pošiljke. Odeljenje za međunarodni promet isertifikaciju, Uprave za veterinu dostavlja garanciju za objekat nadležnim službama.

Lista do sada objavljenih objekata za izvoz:https://www.vet.minpolj.gov.rs/medjunarodni_odeljenje/sertifikacija/upustvo-izvoz.pdf

Lista usaglašenih veterinarskih sertifikata za izvoz: https://www.vet.minpolj.gov.rs/medjunarodni_odeljenje/sertifikacija/upustvo-izvoz.pdf

 

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional