OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Uprava za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji, i uz tehničku podršku, Evropske komisije za slinavku i šap (EUFMD), od danas do 29. januara 2015. godine, sprovodi vežbu simulacije zarazne bolesti životinja slinavke i šap. Vežba simulacije istovremeno se sprovodi i u Bugarskoj i Makedoniji, uz koordinaciju Evropske komisije za slinavku i šap.

U vežbi učestvuje 30 predstavnika nacionalne veterinarske službe - veterinarskih inspektora, terenskih veterinara, epizootiologa,pri čemu se situacije simuliraju u kancelarijskim uslovima, bez terenskog rada. Vežbe, sa elementima terenskog rada i demonstracijom svih kapaciteta, planirana je za početak leta 2015. godine. Vežbom upravlјa nacionalni koordinator, uz podršku eksperata iz EUFMD i danske veterinarske službe, a uz prisustvo posmatrača iz Grčke i Moldavije. Uspostavlјeni su Nacionalni krizni centar, Stručna grupa i Regionalni krizni centar. Sve aktivnosti su planirane do detalјa, sprovode se u skladu sa realnim scenarijumom a učesnici su iskusnii dobro obučeni stručnjaci.

Cilј vežbe je provera kapaciteta nacionalne veterinarske službe da brzo idenitfikuje pojavu naročito opasne zarazne bolesti, da izvrši brzu i pouzdanu dijagnostiku, da sprovede sve propisane mere kako bi se bolest efikasno iskorenila i da o sprovedenim merama blagovremeno informiše zainteresovane strane i javnost. Vežba će pomoći državnoj službi zaduženoj za zaštitu zdravlјa i doborbiti životinja da prepozna prednosti i nedostatke u čitavom lancu odgovornosti, kao i da pripremi planove za unapređenje u narednom periodu.

U Srbiji, sistem brzog upozoravanja i hitnog reagovanja na pojavu slinavke i šapa, jasno je definisan propisima koji su modernizovani u poslednjih nekoliko godina i to Zakon o veterinarstvu (2005, 2009) i Pravilnik o merama za sprečavanje pojavlјivanja, suzbijanje i iskorenjivanje slinavke i šapa (2009). Mere definisane ovim propisima, kao i nacrtom Kriznog plana (2014) i operativnog priručnika biće testirane u toku ove vežbe.

Evropska komisija za slinavku i šap (EUFMD) predstavlјa organ Organizacije za hranu i polјoprovredu (FAO) Ujedinjenih Nacija, osnovana 1954. godine, čija je Srbija aktivni član.

Više informacija o EUFMD na:

https://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/en/

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional