OBAVEŠTENJE O NALAZU STRUVITA U FILETIMA SKUŠE IZ HRVATSKE


Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je informaciju za potrošače o opozivu proizvoda Adriatic Queen, „Skuša fileti u maslinovom ulju“ , težine 105 g, broj lota  L12/03/20 V4,  zbog postojanja mogućnost pojave kristala “struvita”, proizvođača  “Sardina d.o.o” , Postira, Hrvatska. Kristali struvita nastaju spajanjem prirodnih, normalnih sastojaka mesa svih morskih plodova nakon što se riba sterilizuju u konzervi. Struviti ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi, jer se rastvaraju u želucu i ne akumuliraju u organizmu kao štetne materije. Medjutim, kako ovi kristali mogu biti veličine i do 1 cm i podsećaju na staklo, mogu dovesti, naročito kod mlađe populacije, do mehaničkog oštećenja usne duplje i gornjih organa za varenje. Prema informacijama iz RASFF Hrvatska, sporni lot je stavljen na tržište Češke i Slovačke. Istragom sprovedenom u Srbiji, utvrđeno je da se sporni lot konzerve skuše ne nalazi se u ovom trenutku u prometu na teritoriji Republike Srbije.

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

U skladu sa "PRAVILNIKOM O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENI OBELEŽIVAČ, KAO I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ODGAJIVAČA ZA OBELEŽAVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA", Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača (preuzmite celokupan tekst poziva OVDE).

Odgajivačke organizacije i fizička lica zainteresovana za upis u Registar ovlašćenih obeleživača podnose zahtev Ministarstvu polјoprivrede i zaštite životne sredine - Upravi za veterinu, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 108, 11070 Novi Beograd.

Zainteresovane odgajivačke organizacije i fizička lica podnose sledeću dokumentaciju:

1. Popunjen zahtev za upis u Registar ovlašćenih obeleživača (Formular) PREUZMITE ZAHTEV OVDE

2. Kopija važećeg rešenja o upisu u Registar odgajivačkih organizacija (za odgajivačke organizacije)

3. Uplatnica na 330,00 dinara administrativne takse (Taksa na zahtev, po tarifnom broju 1),

• račun 840-742221843-57

• poziv na broj 97 - broj opštine na kojoj se vrši uplata,

• svrha plaćanja: administrativna taksa,

• primalac: Budžet Republike Srbije

4. Uplatnica na 1660,00 dinara administrativne takse (Taksa za upis u Registar ovlašćenih obeleživača, po tarifnom broju 26 st. 1)

• račun 840-742221843-57

• poziv na broj 97 - broj opštine na kojoj se vrši uplata,

• svrha plaćanja: administrativna taksa za upis u Registar

• primalac: Budžet Republike Srbije

5. Uplatnica na 4300,00 dinara, na ime troškova obuke ovlašćenih obeleživača

• račun 205 – 65958 – 94 Komercijalna Banka

• poziv na broj – jedinstveni matični broj građana / kandidata,

• svrha plaćanja: Troškovi obuke ovlašćenih obeleživača,

• primalac: Institut za stočarstvo, Autoput 16, Zemun

 

Obuka ovlašćenih obeleživača će se organizovati u Institutu za stočarstvo, Autoput 16, Zemun, a u skladu sa brojem prijavlјenih kandidata.

Štampani i elektronski materijal za obuku ovlašćenih obeleživača obezbeđuje Institut za stočarstvo.

Prijavlјene odgajivačke organizacije i fizička lica će najranije 10 dana pre održavanja obuke biti obavešteni telefonskim putem o terminu obuke. Poželјno je da kandidati na obuku ponesu laptop kompjuter.

Sve dodatne informacije zainteresovane strane mogu dobiti na telefon 011/3132-883 ili putem elektronske pošte draganaz@minpolj.gov.rs

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional