OBAVEŠTENJE O NALAZU STRUVITA U FILETIMA SKUŠE IZ HRVATSKE


Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je informaciju za potrošače o opozivu proizvoda Adriatic Queen, „Skuša fileti u maslinovom ulju“ , težine 105 g, broj lota  L12/03/20 V4,  zbog postojanja mogućnost pojave kristala “struvita”, proizvođača  “Sardina d.o.o” , Postira, Hrvatska. Kristali struvita nastaju spajanjem prirodnih, normalnih sastojaka mesa svih morskih plodova nakon što se riba sterilizuju u konzervi. Struviti ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi, jer se rastvaraju u želucu i ne akumuliraju u organizmu kao štetne materije. Medjutim, kako ovi kristali mogu biti veličine i do 1 cm i podsećaju na staklo, mogu dovesti, naročito kod mlađe populacije, do mehaničkog oštećenja usne duplje i gornjih organa za varenje. Prema informacijama iz RASFF Hrvatska, sporni lot je stavljen na tržište Češke i Slovačke. Istragom sprovedenom u Srbiji, utvrđeno je da se sporni lot konzerve skuše ne nalazi se u ovom trenutku u prometu na teritoriji Republike Srbije.

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Ha 82. Međunarodnom sajmu polјoprivrede u Novom Sadu, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu i Delegacija EU u Srbiji, održali su konferenciju za novinare posvećenu predstavlјanju prvih rezultata  projekta „Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja i druge usluge“, koji finansira EU.

Na konferenciji za novinare, državni sekretar u Ministarstvu polјoprivrede gospodin Želјko Radošević je istakao da Republika Srbija  ima izgrađen mehanizam nadoknade šteta za određene zarazne bolesti životinja. Neophodno je međutim,  da Republika Srbija, uvažavajući najbolјu praksu u drugim zemlјama Evrope, unapredi sopstveni model, kako bi se na održiv način obezbedio adekvatan nivo dugogodišnje podrške stočarstvu. Kako je naglasio g. Radošević, osnovni cilј formiranja Nacionalnog kompenzacionog fonda je uzajamna podrška, saradnja i podelјena finansijska odgovornost između Vlade Republike Srbije i svih zainteresovanih strana, uzgajivača, prehrambene industrije, bankarskog sektora i sl. u slučaju izbijanja zarazne bolesti.

Sa ovim se saglasio i  g.  Oskar Benedikt, zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji, dodajući da da EU daje  visok prioritet prevenciji i kontroli bolesti životinja putem definisanja zajedničkog zakonodavstva u ovoj oblasti. G. Benedikt je naglasio  da u  EU takođe veliku pažnju pridaju odgovornosti i podeli troškova u smislu da državni organi, industrije i odgajivači moraju pokazati svoju odgovornost preuzimanjem  dužnosti u procesu proizvodnje mesa.

Nakon konferencije, održan je radni sastanak sa predstavnicima zainteresovanih strana (proizvođačima i njihovim udruženjima, osiguravajućim društvima i predstavnicima državnih službi zainteresovanih za uspostavlјanje rada ovog fonda).

Na radnom sastanku, VD direktor Uprave za veterinu dr. Dejan Bugarski i vođa tima eksperata, dr. Mirzet Sabirović, su obrazložili rad projekta na konceptu kompenzacionog fonda i otvorili su diskusiju o predstavlјenim prvim preliminarnim rezultatima rada koji se u suštini mogu podeliti postojanje dva osnovna zakonska pristupa – budžetski i van budžetski,  sa ukupno pet potencijalnih predloga modela koji se odnose na podelu troškova i akumuliranje sredstava u fondu.

Prisutni predstavnici zainteresovanih strana pokazali su visok stepen razumevanja za potrebu da se uspostavi kompenzacioni fond za nadoknadu šteta od zaraznih bolesti u Srbiji. Izražavajući naročito zadovolјstvo činjenicom da bi fond imao kumulativni karakter i da bi u svim važnim odlukama o namenama fonda mogli da učestvuju i proizvođači direktno.

Zaklјučeno je da će se o predloženim modelima, kao i novim opcijama koje budu proistekle iz budućih dijaloga sa zainteresovanim stranama, razgovarati u narednim mesecima, kako bi se do kraja godine pripremila strategija razvoja kompenzacionog fonda, predlozi za pravni okvir i operativne procedure, u saradnji sa proizvođačima i drugim zainteresovanim stranama.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional