OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Pozitivni ekonomski efekti u prometu svinja i proizvoda od svinjskog mesa u direktnoj su vezi sa dobijanjem statusa zemlјe slobodne od klasične kuge svinja i uspostavlјanjem održivog mehanizma nadoknade štete u slučaju pojave zaraznih bolesti životinja. Ovo je jedan od zaklјučaka Nacionalne konferencije koju je danas 8. decembra 2015. godine, organizovala Uprava za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji.

Na konferenciji su predstavlјeni rezultati dvogodišnjeg projekta “Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja i druge usluge“, koji finansira Evropska unija.

„Konkretno, u okviru ovog projekta, urađeno je mnogo na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije u oblasti kontrole klasične kuge svinja i besnila. Izrađeni su strateški planovi i dokumenti koji treba da omoguće da se njihovom doslednom primenom stekne status zemlјe slobodne od ovih bolesti, što je višestruko značajno za zdravlјe lјudi i životinja i za ekonomiju zemlјe“, istakao je državni sekretar u Ministarstvu polјoprivrede Želјko Radošević na otvaranju Konferencije.

V.d. direktora Uprave za veterinu Miodrag Petrović je rekao da se doprinos ekonomiji zemlјe ogleda u stabilizaciji nacionalne proizvodnje i prometa svinja, rehabilitaciji izvoza svinja i svinjskog mesa i povećanju poverenja potrošača u bezbednost hrane i kvalitet proizvoda.

Uz podršku međunarodnih stručnjaka, preporučena su rešenja za formiranje Nacionalnog kompenzacionog fonda koji treba da predstavlјa garanciju za nadoknadu štete u slučaju pojave zaraznih bolesti. Podelјena finansijska odgovornost između Vlade Republike Srbije, primarne industrije i industrije prerade i pojačana odgovornost vlasnika životinja za uzgoj zdravih životinja, su pravi put za ostvarenje nacionalnih cilјeva.

Šef trećeg sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Rihard Maša je naglasio da Evropska unija daje prioritet prevenciji i kontroli bolesti životinja kroz zajedničko zakonodavstvo u ovoj oblasti i ohrabruje odgovoran i sveobuhvatan pristup u kome državna administracija, proizvođači i industrija imaju svoj deo odgovornosti u procesu zaštite zdravlјa lјudi i životinja, jer je jedno sa drugim usko povezano.

Uprava za veterinu je, uz podršku EU projekta, širom Srbije organizovala obuke u cilјu jačanja kapaciteta svih veterinarskih službi i uspostavlјanja čvršće saradnje između veterinara, inspekcije, proizvođača, odgajivača i Uprave. Poseban akcenat obuke bio je na planiranoj intenzivnoj i sveobuhvatnoj vakcinaciji svinja protiv KKS, koja bi trebalo da bude sprovedena  na teritoriji cele Srbije u narednoj godini, počev od 1. januara 2016. godine. Evropska unija je finansirala nabavku šest miliona doza vakcina kao vid podrške iskorenjivanju KKS u Srbiji, dok će Republika Srbija obezbediti sredstva za besplatnu vakcinaciju i pojačati kapacitete za monitoring i inspekcijsku kontrolu sprovođenja vakcinacije i kontrole prometa svinja.

Ova opsežna i intenzivna akcija je neophodni korak ka dostizanju krajnjeg cilјa – prestanka vakcinacije protiv KKS, što je jedan od klјučnih uslova za sticanje statusa zemlјe slobodne od KKS, što će omogućiti promet živih svinja i proizvoda od svinjskog mesa na evropsko tržište i druga tržišta gde postoje slična ograničenja u prometu svinja zbog klasične kuge svinja. Akcijom će se obezbediti znatno bolјi obuhvat vakcinacije nego do sada, kao i unapređenje nivoa biosigurnosti i prometu svinja, što su bili klјučni razlozi koji su ugrožavali potpuno iskorenjivanje kuge svinja.

Nacionalna konferencija je okupila veliki broj međunarodnih i domaćih stručnjaka koji se bave kontrolom i suzbijanjem zaraznih bolesti životinja, veterinare, veterinarske inspektore, epizootiologe, predstavnike primarne proizvodnje i industrije prerade, predstavnike Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine i Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Uprava za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku Evropske konsalting grupe, koja je na čelu konzorcijuma koji čine Trangsatec, IAC i Ankey.

Više informacija na sledećem linku:

https://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti/fond/?lang=cir

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional