OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Pojava i širenje bolesti u Evropi:

Prva pojava AKS  u Evropi zabeležena je 1960. godine u Španiji, Portugaliji i Sardiniji. Iskorenjena je iz Portugalije 1993. godine, iz Španije 1995. godine, dok se na Sardiniji redovno pojavlјuje. Nakon pojave bolesti u Gruziji 2007. godine, proširila se na području Ruske Federacije, od juga do severa i severozapada Rusije. Od tada, bolest se progresivno širi u pravcu Centralne i Jugoistočne Evrope. Trenutno je u Evropi bolest je zabeležena u sledećim državama: Litvanija, Letonija, Polјska, Rusija, Ukrajina, Republika Češka i Rumunija. Poslednji slučaj, najbliži teritoriji Srbije, registrovan je u  severozapadnom delu Rumunije. Na mapama su prikazani slučajevi bolesti u evropskim zemlјama:

Mapa 1: Izvor EMPRES

Mapa 2: Slučajevi AKS prema podacima OIE

Mere koje se sprovode radi sprečavanja unosa zarazne bolesti na osnovu pravilnika koji je usaglašen sa EU:

1. Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu je donela NAREDBU o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti Afričke Kuge Svinja u Republiku Srbiju, Službeni glasnik RS, broj:40/14 od 11.04.2014 godine. U skladu sa ovom Naredbom se sprovodi zabrana uvoza i provoza pošilјaka:

1.živih domaćih i divlјih svinja;

2.semena, embriona i oplođenih jajnih ćelija poreklom od domaćih i divlјih svinja;

3.mesa poreklom od domaćih i divlјih svinja;

4. proizvoda od mesa domaćih i divlјih svinja osim, termički tretiranog u hermetički zatvorenoj posudi (konzervi);

5.kože poreklom od domaćih i dvivlјih svinja;

6.sporednih proizvoda životinjskog porekla sem termički obrađenih na minimalnoj temperaturi od +80 stepeni celzijusa.

Mere se odnose na zemlјe u kojima je prijavlјena pojava AKS odnosno postoji sumnja na pojavu bolesti kod divlјih i domaćih svinja.

2. Formirana je Stručna grupe za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti afrička kuga svinja.

3. Obrazovan je tim za donošenje odluka za sprečavanje širenja, praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti afrička kuga svinja.

Deo teritorije Republike Srbije, ugrožen od pojave AKS: iako su žarišta bolesti i dalјe udalјena od naše zemlјe, postoji realna opasnost od širenja bolesti u pogođenim državama, naročito u pograničnom pojasu prema Rumuniji.

Zbog toga je potrebno pooštriti veterinarsko-sanitarne mere, kontrolu prometa svinja, odnosno unaprediti nivo biosigurnosti na farmama svinja i primenu dobrih farmskih praksi.

Uprava za veterinu je izradila posebna uputstva za uzgajivače svinja koja će pomoći u sprečavanju unošenja patogenih mikroorganizama na farme svinja (radi preuzimanja kliknite na sliku):

biosigurnost

uputstvo odgajivacima

biosigurnost

Opšte informacije o afričkoj kugi svinja

Uzročnik: AKS je DNK virus koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae i jedini je poznati DNK arbovirus koji može inficirati beskičmenjake (krpelјi roda Ornithodoros) i kičmenjake(porodica Suidae), nije zoonoza.

Izvori i putevi prenošenja i širenja: Klinički manifestna bolest javlјa se samo kod domaćih svinja i usko je povezana sa populacijom evropskihdivlјih svinja (Sus scrofa ferus). Stalnim rezervoarom virusa smatraju se afričke divlјe svinje, koje ne obole ali su dugotrajne kliconoše. To su: bradavičasta svinja (Phaccochoerus aerhiopicus), grmuša (Patomochoerus porcus) i velika šumska svinja (Hylochoerus meinertzhageni). Kod krpelјa se virus može adaptirati na tkiva, pa on tako postaje rezervoar bolesti. Nije zabeležen nijedan slučaj prenosa virusa kontaktom između afričkih divlјih i domaćih svinja, zato je verovatno da se domaće svinje inficiraju ubodom krpelјa. Domaće svinje, inficirane virusom AKS šire velike količine virusa za vreme kliničke bolesti, a izlučivanje virusa počinje 24 sata pre prvih simptoma bolesti. Virus se izlučuje putem sline, iscetka iz oka i nosa, mokraće, fecesa i sekretima genitalnih organa. Krv sadrži velike količine virusa. Prenos virusa putem aerosola zabeležen je samo kod svinja u bliskom kontaktu. Prilikom izbijanja bolesti svinje se inficiraju kontaktom sa zaraženim svinjama, kontaminiranom hranom, vodom i prostirkom. Virus se može širiti na veće udalјenosti vozilima i lјudima. U spolјnoj sredini, virus može preživeti dug period vremena ukoliko se nalazi u proteinskom medijumu (meso, krv, feces, koštana srž). Svinje se mogu zaraziti i indirektno kontaktom preko posrednika. Mehanički prenosioci mogu biti insekti, pacovi, ali i čovek (nesterilni veterinarski instrumenti). Prvi slučaj prenosa zaraze na veću udalјenost u Rusiji je konstatovan putem hrane za ličnu potrošnju.

Način ulaska uzročnika u organizam svinja: Primarno mesto umnožanja virusa su tonzile. Nakon toga nastupa viremija koja traje 30 do 50 dana. Virus se umnožava u limfnim čvorovima, slezini i koštanoj srži. Dolazi do limfopenije, smanjenog broja ćelija retikuluma i endotelnih ćelija što dovodi do propustivlјosti krvnih sudova i promena na unutarnjim organima.

Simptomi: Prvo pojavlјivanje AKS u zemlјi ili na određenom području obično se manifestuje visokom smrtnošću posle kratke febrilne faze bolesti. Svinje postaju depresivne, prestaju da jedu i grupišu se, a u perakutnom obliku bolesti mogu uginuti pre pojave kliničkih simptoma bolesti. Životinje koje prežive više od jednog dana teško dišu, teško se kreću i teturaju, javlјa se crvenilo kože, naročitou području abdomena i po ekstremitetima. Javlјanje AKS u stadu obično je povezano sa:

•kontaktom domaćih i divlјih svinja koje nose krpelјe;
•uvođenjem novih svinja u stado;
•hranjenjem svinja kontaminiranim pomijama koje nisu dobro prokuvane;
•kretanjem vozila i lјudi.

Bolest se javlјa kod svinja svih starosnih kategorija. Može biti akutnoga, subakutnog ili hroničnog toka. Klinički simptomi javlјaju se u proseku 5-15 dana nakon infekcije virusom AKS. Poseban problem je nemogućnost kontrole kretanja zaraženih divlјih svinja.

Lečenje: Bolest se ne leči niti postoji zaštita vakcinacijom. Jedina mera kontrole i eradikacije bolesti je uklanjanje obolelih i na bolest sumnjivih životinja kao i životinja iz kontaktnih gazdinstava i to ubijanjem u skladu sa Zakonom.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional