OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Dokumenti Direktive

Direktive

Direktiva za hitno i prinudno klanje na gazdinstvu

Direktiva za planiranje službenih kontrola

Direktiva o postupku uzorkovanja pošiljki iz uvoza koje iz tehnički razloga nije moguće uzorkovati na određenim graničnim prelazima

Direkitva za kontrolu objekta za proizvodnju svinjskog mesa-EAEU(prilozi)

Direktiva o organizaciji radnog procesa Uprave za veterinu nakon ukidanja vanrednog stanja

Direktiva o načinu sprovođenja službene kontrole objekata za proizvodnju hrane životinjskog porekla u postupku odobravanja za izvoz na tržište Evropske unije, kao i o načinu postupanja prilikom suspenzije i povlačenja sa Liste objekata Trećih zemalja („ne-EU zemalja“) odobrenih za izvoz u EU

Prilog 1 – Forma za prijavu objekta

Prilog 2 – EU kontrolne liste

Direktiva o bližem uređivanju postupanja zaposlenih u Upravi za veterinu za vreme vanrednog stanja koje se odnosi na izdavanje rešenja za uvoz

Direktiva o bližem uređivanju postupanja zaposlenih u Upravi za Veterinu za vreme vanrednog stanja

Direktiva kojom se određuje način rada i postupanja državnih službenika a u vezi sa Naredbom o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarаzne bolesti afričke kuge svinja u Republiku Srbiju ("Službeni glasnik RS", broj 6/2019)

Direktiva o postupanju prilikom primene naradbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja,pojave,otkrivanja,širenja,suzbijanja i iskorenjavanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja(PESTIS SUUM AFRICANA) u Rebuliku Srbiju("Službeni glasnik RS" broj 6/2019,58/2019)

Direktiva o postupanju prilikom sprovođenja monitoringa goveda na spongioformne encefalopatije goveda - BSE

Direktiva o načinu uzimanja i upućivanja uzorka potrebnog za laboratorijsko ispitivanje na prisustvo transmisivnih spongioformnih encefalopatija (TCE)

Uput za laboratorijsko ispitivanje na pristustvo transmisivnih spongioformnih encefalopatija (TCE)

Direktiva o načinu i postupcima naručivanja, štampe i distribucije međunarodnih veterinarskih potvrda
Unapređenje objekata - centralna radna grupa
Unapređenje objekata - posebni inspekcijski timovi
Direktiva o načinu i postupku prenošenja ovlašćenja za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije veterinarsko sanitarnog pregleda životinja određenih za klanje mesa i proizvoda životinjskog porekla pre stavljanja u promet
Postupci prilikom izvoza goveda
Direktiva o načinu i postupcima praćenja kretanja goveda

Direktiva kojom se uredjuje način rada u postupku upisa u registar prevoznika zivotinja,održavanja drumskog prevoznog sredstva za duže i kraće prevoze i izdavanje ovašćenja prevoznika

Direktiva H1N1/2009                       

Direktiva o prijavi/odjavi zaraznih bolesti sa obrascima

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional