OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Održana 79 Generalna Skupština Svetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja (OIE) 22. – 27.5.2011.

Održana 79 Generalna Skupština Svetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja (OIE) 22. – 27.5.2011.

El. pošta Štampa PDF

Dr. Zoran Mićović, delegat Republike Srbije u OIE zajedno sa 198 kolega i drugih država, učestvovao je u donošenju rezolucije 18/2011 kojom se potvrđuje status zemalja slobodnih od kuge goveda i svečanom proglašenju globalnog iskorenjivanja ove bolesti, Inače OIE je osnovan 1924 godine upravo zbog velikog broja epidemija ove bolesti koje su evidentirane u to vreme. Nakon više decenija zajedničkog rada država i veterinarskih službi, pomognutih stručnom i organizacionom podrškom OIE i FAO, ostvaren je cilj da se kuga goveda potpuno iskoreni u ovoj godini.

G. Mićović sa saradnicima je obavio niz bilateralnih razgovora sa predstavnicima OIE i zemalja članica i istakao sledeće: „Pored razmene ključnih informacija, radili smo na usklađivanju međunarodnih veterinarskih sertifikata sa državama sa kojima ostvarujemo promet, posebno zemljama u regionu, članicama EU i Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, koje su odobrile uvoz pojedinih proizvoda iz Srbije. Predstavili smo našu epizootiološku situaciju, nacionalne programe iskorenjivanja kuge svinja i besnila kao i druge postignute rezultate. Veliku pažnju privukli su rezultati koje je Srbija postigla u obeležavanju goveda, ovaca, koza i svinja i razvoju informacionog sistema. Veoma sm zadovoljan efektima ovogodišnje Generalne skupštine OIE pri čemi smo na doličan način obeležil proglašavanje globalnog iskorenjivanja kuge goveda.“

Generalna skupština OIE je razmatrala predloge novih ili inoviranih standarda koji se odnose na oblast zaštite zdravlja životinja, dobrobiti životinja i bezbednosti hrane pri čemu su usvojene izmene Kodeksa OIE za kopnene odnosno vodene životinje, između kojih i sledeće:

  • Novi okvir za službene programe kontrole bolesti slinavka i šap koji sprovode zemlje članice
  • Uključivanje relevantnih životinjskih vrsta u pojedina poglavlja Kodeksa
  • Novo poglavlje o komunikaciji.

Na osnovu zahteva zemalja članica, delegati su razmatrali ključne elemente koji se odnose na zdravlje i dobrobit životinja u smislu budućih izmena kodeksa, kao što su:

  • sva poglavlja koja se odnose na bolesti pčela,
  • poglavlje koje se odnosi na dobrobit brojlera
  • poglavlje o besnilu, posebno sojevi virusa besnila koji je odgovoran za slučajeve besnila kod ljudi u smislu javnog zdravlja

Pored toga, razmatrane su informacije o kretanju 118 bolesti kopnenih i vodenih životinja, pri čemu je poseban značaj dat sledećim bolestima: slinavka i šap, avijarna influenca besnilo i afrička kuga svinja.

Na Skupštini su obrađene i dve tehničke teme i to:

  1. Doprinos veterinarskih aktivnosti za globalnu sigurnost hrane koja potiče od kopnenih životinja. Studije koje je sproveo OIE su pokazale da veterinari imaju centralnu ulogu u svim strategijama u lancu proizvodnje hrane, posebno u proizvodnji, preradi, transportu i distribuciji životinja i proivoda životinjskog porekla zbog čega ova služba predstavlja jedan od najznačanijih  faktora za bezbednost i sigurnost hrane.
  2. Sprovođenje globalne strategije za kontrolu slinavke i šap. Zbog širenja i značaja ove bolesti, OIE radi na pripremi nove strategije koja će uskoro zvanično biti predstavljena.

Delegati su takođe pozdravili nove tvining projekte za 38 laboratorija u okviru programa koji je doneo OIE, a koji ima za cilj jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija kao i razmenu kompetentnosti i znanja između OIE Referentnih laboratorija i Kolaborativnih centara sa nacionalnim laboratorijama. Akreditovana su nova 3 Kolaborativna centra i novih 11 Referentnih laboratorija, koje su deo mreže koju čini 263 institucije.

OIE je poseban značaj dao kontinuiranom razvoju veterinarskih službi u zemljama članicama i njihovoj usklađenosti sa standardima kvaliteta ove organizacije. OIE akreditovani nezavisni stručnjaci su izvršili 102 PVS misije kao i 37 Gap analiza kao i 20 misija koje pružaju podršku modernizaciji veterinarske legislative državama članicama.

Potpisani su i sporazumi o saradnji sa pojedinim međunarodnim institucijama.

Na Generlnoj skupštini je učestvoalo oko 600 učesnika iz zemalja članica i međunarodnih organizacija (FAO, SZO, Svetska banka, STO i dr.), regionalnih i nacionalnih organizacija.

Poseban značaj Skupštini dali su i visoke zvanice, uključujući i predsednika Paragvaja i više ministara zemalja članica i lidere međunarodnih organizacija.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional