OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima Preporuke sa OIE konferencije

Preporuke sa OIE konferencije

El. pošta Štampa PDF

PREPORUKE SA KONFERENCIJE

UZIMAJUĆI U OBZIR

 

 1. Nastanak i ponovno pojavljivanje bolesti u populaciji divljih životinja, kao i među domaćim životinjama i ljudima;

 2. Društveni, ekonomski i ekološki značaj očuvanja diverziteta i zdravlja divljih životinja;

 3. Ključni doprinos službi koje se bave biološkim diverzitetom i ekološkim sistemima za očuvanje zdravlja, kao i potreba da se podstakne istraživanje i proširi znanje o njihvoim interakcijama;

 4. Potrebu da se poveća kapacitet svih zemalja širom sveta da sprovode nadzor, rano otkrivanje i obezbede adekvatni odgovor na izbijanje i širenje bolesti u kod divljih životinja,

 5. Da je osnovna odgovornost veterinarskih službi i njihovih partnera u vladi da štite i unaprede zdravlje životinja, uključujući i aspekte koji se odnose na divlje životinje i biološki diverzitet, 

 6. da Svetska organizacija za zdravlje životinja OIE kontinuirano radi na razvoju i ažuriranju standarda i mehanizama za olakšavanje međunarodne trgovine, kao što je kompartmentlizacija i određivanje zona slobodnih od bolesti i bezbedne trgovine hranom i robama životinjskog porekla kako bi se uskladili nacionalni propisi koji doprinose pitanju povezanosti ekoloških sistema divljih i domaćih vrsta životinja,

 7. da organizacije, međunarodne i nacionalne, odgovorne za obezbeđivanje javnog zdravlja, veterinarske službe, divlju populaciju životinja i životnu sredinu, mogu biti smeštene u različitim institucionalnim jedinicama,

 8. da postoji rastuća potreba za životinjskim proteinima za ljudsku populaciju koja je u globalnom porastu,

 9. promene u korišćenju zemljišnih resursa i njihovom upravljanju koje mogu dovesti do novih ili modifikovanih oblika međusobne povezanosti između ljudi, domaćih i divljih životinja, mogu ići u prilogu prenošenju bolesti i gubitku biološkog diverziteta,

 10. potrebu za multidisciplinarnim naporima i saradnji između svih učesnika odn. zainteresovanih strana, uključujući javne službe i nevladine organizacije da postignu međusobno korisne rezultate u okviru međusobne povezanosti ekoloških sistema divljih i domaćih životinja i ljudi.

UČESNICI SVETSKE KONFERENCIJE O DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PREPORUČUJU  SVETSKOJ ORGANIZACIJI ZA ZDRAVLJE ŽIVOTINJA (OIE)

 1. da nastavi sa razvojem standarda zasnovanih na naučnim saznanjima o otkrivanju bolesti, prevenciji, kao i kontroli i merama za obezbeđivanje bezbednog prometa/trgovine kako bi se harmonizovale procedure koje se odnose na rizike i opasnosti od bolesti na nivou međusobne povezanosti divljih odn. domaćih životinja i ljudi.

 2. da nastavi sa davanjem podrške i ažuriranjem mehanizama prijavljivanja/obaveštavanja o bolestima divljih životinja u okviru globalnog informacionog sistema OIE WAHIS i WAHIS-Wild, istovremeno razmatrajući mogući uticaj takvog načina prijavljivanja/obaveštavanja od strane zemalja članica o trgovini/prometu domaćih životinja i njihovih proizvoda, kao i dalje promovisanje razmene podataka na međunarodnom nivou u okviru GLEWS platforme.

 3. da pruži pomoć članicama da ojačaju svoje veterinarske službe u poslovima zaštite zdravlja životinja uključujući aspekte koji se odnose na divlje životinje i biološki diverzitet, uključujući i OIE-ov PVS instrument, ako je potrebno.

 4. podtaknuti nacionalne delegate u OIE da koriste svoje saradnike za divlje životinje kako bi identifikovali potrebe u okviru izgradnje kapaciteta na nacionalnom nivou.

 5. da podržava mogućnost za članica da imaju pristup korišćenju dijagnostičke ekspertize, kao i ekspertize u uzorkovanju i validiranim instrumentima za nadzor i upravljanje domačim i divljim životinjama.

 6. da podtiče istraživanja kako bi se proširila naučna baza za zaštitu biološkog diverziteta i životne sredine i promovisanje zdravlja životinja i javnog zdravlja.

 7. da podstiče sistemsko uključivanje u program obuke i nastave u okviru veterinarstva, promovisanje, zaštitu i unapređenje zdravlja životinja i doborbiti životinja uključujući i aspekte koji se odnose na divlje životinje i biološki diverzitet.

 8. da ispita mogućnosti komunikacije i uspostavljanja jake saradnje sa relevantnim javnim i privatnim organizacijama, na globalnom nivou, koje se bave divljim životinjama i biološkim diverzitetom, kao npr. FAO, WHO, UNEP, IUCN,  CIC,  CITES,   kao i drugim relevantnim multilateralnim sporazumima za zaštitu životne sredine i međunarodnim organizacijama kako bi se pojačala podrška postojećim propisima koji uređuju promet/trgovinu divljim životinjama i njihovim proizvodima, i da se zalažu za potrebu pokretanja svih resursa u ovoj oblasti.

 9. da nastavi sa razvojem i ažuriranjem OIE strategija i politika koje se odnose na divlje životinje i biološki diverzitet kroz rad naučnog odbora i njegove radne grupe za bolesti divljih životinja kao i mreže OIE referentnih laboratorija i Centara za saradnju.

PREPORUČUJU OIE ČLANICAMA

 1. da nastave sa primenom međunarodnih standarda i smernica koje se odnose na prevenciju i kontrolu bolesti uključujući i one koje se prenose u okviru populacije divljih, domaćih životinja i ljudskoj populaciji. 

 2. da nastave sa primenom međunarodnih standarda i smernica kako bi se omogućio prihvatljiv, legalan promet/trgovina divljim životinjama i njihovim proizvodima i smanjio ilegalni promet divljim životinjama.

 3. da prijavljuju i obaveštavaju o pojavi bolesti divljih životinja preko WAHIS i WAHIS-Wild, uključujući objekte za karantin, uz oprezno prihvatanje kada ovakva obaveštavanja ne bi trebalo da utiču na promet domaćim životinjama i njihovim proizvodima sa komercijalnim partnerima u skladu sa OIE standardima o relevantnim bolestima. 

 4. da obezbede da nacionalne veterinarske službe i njihovi partneri ispunjavaju svoje odgovornosti/zaduženja u okviru očuvanja biološkog diverziteta, zdravlja životinja i dobrobiti životinja, sa stanovišta njihovog odnosa prema populaciji divljih životinja i životnoj sredini, uključujući adekvatne zakone i propise, i, gde je potrebno, traže pomoć kroz sistem OIE PVS kako bi unapredili svoje službe.

 5. da imenuju i podrže nacionalne OIE fokalne tačke za populaciju divljih životinja u njihovim aktivnostima i podstaknu saradnju sa partnerskim organizacijama i agencijama.

 6. da traže i prijave se za adekvatnu dijagnostičku ekpsertizu, kao i ekspertizu u uzorkovanju i validovanim instrumentima u upravljanju bolestima divljih životinja, uključujući učestvovanje privatnih veterinara, doktora, javnih radnika, ribara, lovaca i drugih zainteresovanih strana.

 7. da pruže podršku relvantnim istraživanjima kako bi se proširila naučna baza za zaštitu biološkog diverziteta i životne sredine, promovisala zaštita zdravlja životinja, kao i javnog zdravlja.

 8. da podstiče sistemsko uključivanje u program obuke i nastave u okviru veterinarstva, promovisanje, zaštitu i unapređenje zdravlja životinja i doborbiti životinja uključujući i aspekte koji se odnose na divlje životinje i biološki diverzitet.

 9. da podstiče javne i privatne veterinarske službe da imaju aktivnu ulogu u promovisanju biološkog diverziteta i zaštiti divljih životinja.

 10. da neguju efikasnu komunikaciju i saradnju na nacionalnom i regionalnom nivou između različitih vladinih organizacija i agencija koje dele odgovornosti u zaštiti životne sredine i zdravlja divljih životinja, stoke i ljudi.

 11. da ispitaju, istražuju i promovišu mogućnosti komunikacije, saradnje i partnerstva sa relevantnim javnim i privatnim organizacijama koje su zainteresovane za zaštitu i upravljanje populacijom divljih životinja i biološkog diverziteta, uključujući turističku privredu, privatne veterinarske službe i lekare, upravnike parkova prirode i zooloških vrtova, uzgajivače, lovce, ribare, lovce, udruženja za očuvanje i lokalne zajednice i ostale zainteresovane strane. 

 12. da promovišu usvajanje zakona kojima se pojašnjava ili definiše vlasništvo nad divljim životinjama od strane ljudi ili organizacija.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional