OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima OBAVEŠTENJE ZBOG POJAVE BOLESTI PTICA – AVIJARNE INFLUENCE U DRŽAVAMA: NEMAČKA, HOLANDIJA I VELIKA BRITANIJA

OBAVEŠTENJE ZBOG POJAVE BOLESTI PTICA – AVIJARNE INFLUENCE U DRŽAVAMA: NEMAČKA, HOLANDIJA I VELIKA BRITANIJA

El. pošta Štampa PDF

Zbog pojave bolesti ptica - Avijarne influence u državama: Savezna Republika Nemačka, Kralјevina Holandija i Velika Britanija, na pošilјke životinjskog porekla i živih životinja koje se uvoze na teritoriju Republike Srbije, primenjuje se Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti ptica-Avijarne influence u Republiku Srbiju („Sl. glasnik RS“, br. 28/2006. dalјe: Naredba) i zabrana uvoza u skladu sa tačkama 2. ,3., 4., i 5.

Tačkom 6. i 18. Naredbe  moguće je realizovati uvoz pošilјaka, uz primenu principa regionalizacije, ako se utvrdi da ne postoji rizik po zdravlјe životinja i zdravlјe lјudi.

Imajući u vidu napred navedeno potrebno je da Zahtev za utvrđivanje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz pošilјke dopunite dodatnim dokumentima overenim od nadležne veterinarske službe zemlјe porekla pošilјke:

1. udalјenost farme (objekta) porekla životinja od najbližeg mesta izbijanja zarazne bolesti ptica – Avijarne influence, odnosno zaraženog područija;

2.  biosigurnosne mere koje se sprovode na farmi (u objektu) porekla živine (odnosi se samo na uvoz živih životinja)

3. o sprovedenim merama nadzora i programa dijagnostičkih ispitivanja sprovedenih na farmi ( u objektu) porekla živine (odnosi se samo na uvoz živih životinja).

Gore navedenu dokumentaciju neophodno je dostaviti na srpskom jeziku prevedenu od srane sudskog tumača.

Iz svega iznetog, potrebno je da u skladu sa uputstvom iz ovog obaveštenja dopunite Vaš zahtev, u roku od 15 dana od dana prijema. Ukoliko u ostavlјenom roku to ne učinite, Vaš Zahtev neće biti uzet u razmatranje, te će primenom člana 58.stava 2. ZUP-a  doneti zaklјučak kojim se zahtev odbacuje.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional