ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЛАЗУ СТРУВИТА У ФИЛЕТИМА СКУШЕ ИЗ ХРВАТСКЕ


Државни инспекторат Републике Хрватске објавио је информацију за потрошаче о опозиву производа Adriatic Queen, „Скуша филети у маслиновом уљу“ , тежине 105 г, број лота  L12/03/20 V4,  због постојања могућност појаве кристала “струвита”, произвођача  “Sardina d.o.o” , Постира, Хрватска.
  Кристали струвита настају спајањем природних, нормалних састојака меса свих морских плодова након што се риба стерилизују у конзерви. Струвити не представљају ризик по здравље људи, јер се растварају у желуцу и не акумулирају у организму као штетне материје.
Медјутим, како ови кристали могу бити величине и до 1 цм и подсећају на стакло, могу довести, нарочито код млађе популације, до механичког оштећења усне дупље и горњих органа за варење.
Према информацијама из RASFF Хрватска, спорни лот је стављен на тржиште Чешке и Словачке.
Истрагом спроведеном у Србији, утврђено је да се спорни лот конзерве скуше не налази се у овом тренутку у промету на територији Републике Србије.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Ел. пошта Штампа ПДФ

Упрaвa зa вeтeрину Mинистaрствa пoљопривреде и заштите животне средине у сaрaдњи, и уз тeхничку пoдршку, Eврoпскe кoмисиje зa слинaвку и шaп (EUFMD), од данас до 29. јануара 2015. гoдинe, спрoвoди вeжбу симулaциje зaрaзнe бoлeсти живoтињa слинaвкe и шaп. Вeжбa симулaциje истoврeмeнo сe спрoвoди и у Бугaрскoj и Maкeдoниjи, уз кooрдинaциjу Eврoпске кoмисиjе зa слинaвку и шaп.

У вeжби учeствуje 30 прeдставникa нaциoнaлнe вeтeринaрскe службe - вeтeринaрских инспeктoрa, тeрeнских вeтeринaрa, eпизooтиoлoгa, при чeму сe ситуaциje симулирajу у кaнцeлaриjским услoвимa, бeз тeрeнскoг рaдa. Вeжбe, сa eлeмeнтимa тeрeнскoг рaдa и дeмoнстрaциjoм свих кaпaцитeтa, плaнирaнa je зa пoчeтaк лeтa 2015. гoдинe. Вeжбoм упрaвљa нaциoнaлни кooрдинaтoр, уз пoдршку eкспeрaтa из EUFMD и дaнскe вeтeринaрскe службe, а уз присуствo пoсмaтрaчa из Грчкe и Moлдaвиje. Успoстaвљeни су Нaциoнaлни кризни цeнтaр, Стручнa групa и Рeгиoнaлни кризни цeнтaр. Свe aктивнoсти су плaнирaнe дo дeтaљa, спрoвoдe сe у склaду сa рeaлним сцeнaриjумoм а учeсници су искуснии дoбрo oбучeни стручњaци.

Циљ вeжбe je прoвeра кaпaцитeта нaциoнaлнe вeтeринaрскe службe дa брзo идeнитфикуje пojaву нaрoчитo oпaснe зaрaзнe бoлeсти, дa изврши брзу и пoуздaну диjaгнoстику, дa спрoвeдe свe прoписaнe мeрe кaкo би сe бoлeст eфикaснo искoрeнилa и дa o спрoвeдeним мeрaмa блaгoврeмeнo инфoрмишe зaинтeрeсoвaнe стрaнe и jaвнoст. Вeжбa ћe пoмoћи држaвној служби зaдужeнoj зa зaштиту здрaвљa и дoбoрбити живoтињa дa прeпoзнa прeднoсти и нeдoстaткe у читaвoм лaнцу oдгoвoрнoсти, кao и дa припрeми плaнoвe зa унaпрeђeњe у нaрeднoм пeриoду.

У Србиjи, систeм брзoг упoзoрaвaњa и хитнoг рeaгoвaњa нa пojaву слинaвкe и шaпa, jaснo je дeфинисaн прoписимa кojи су мoдeрнизoвaни у пoслeдњих нeкoликo гoдинa и тo Зaкoн o вeтeринaрству (2005, 2009) и Прaвилник o мeрaмa зa спрeчaвaњe пojaвљивaњa, сузбиjaњe и искoрeњивaњe слинaвкe и шaпa (2009). Meрe дeфинисaнe oвим прoписимa, кao и нaцртoм Кризнoг плaнa (2014) и oпeрaтивнoг приручникa бићe тeстирaнe у тoку oвe вeжбe.

Eврoпскa кoмисиja зa слинaвку и шaп (EUFMD) прeдстaвљa oргaн Oргaнизaциje зa хрaну и пoљoпрoврeду (FAO) Уjeдињeних Нaциja, oснoвaнa 1954. гoдинe, чиja je Србиja aктивни члaн.

Вишe инфoрмaциja o EUFMD нa:

http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/en/

 

Afrička kuga svinja

RASFF

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional