OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima REŠENJE O PROGLAŠENJU UGROŽENOG PODRUČJA I ZONE NADZORA ZARAZNE BOLESTI AVIJARNA INFLUENCA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

REŠENJE O PROGLAŠENJU UGROŽENOG PODRUČJA I ZONE NADZORA ZARAZNE BOLESTI AVIJARNA INFLUENCA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 91/05, 30/2010 i 93/2012),Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti avijarna influenca, kao i načinu njihovog sprovođenja („Službeni glasnik RS“, broj: 7/10), člana 192. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, broj: 33/97 i 30/10)i Rešenja ministarstva polјoprivrede i zaštitne životne sredine broj: 119-01-51/6/2016-09 od 12.08.2016. godine,  v.d. direktor Uprave za veterinu donosi:

R E Š E NJ E

I Područje od najmanje 10 km od granice sa Republikom Mađarskom  proglašava se UGROŽENIM od zarazne bolesti AVIJARNA INFLUENCA, a  područje  preostalog dela  Severno-bačkog i područje Zapadno-bačkog upravnog okrugaproglašava se ZONOM NADZORA od zarazne bolesti AVIJARNA INFLUENCA.

II Na UGROŽENOM području, radipraćenja kretanja , prevencije i kontrole bolesti avijarna influenca sprovodiće se sledeće mere:

1.  popis svih gazdinstava na kojima se drži i uzgaja živina u što kraćem roku, počevši od rubnih delova ugroženog područja prema zaraženom području, odnosno granici sa Republikom Mađarskom;

2.  biosigurnosne mere na gazdinstvima uklјučujući postavlјanje dezinfekcionih barijera na ulazima i izlazima sa gazdunstva, držanje živine i ptica zatvorene u objektima i sprečavanje kontakta sa divlјim pticama i drugim životinjama;

3. zabrana prometa živine, ptica i jaja unutar i iz ugroženog područja, izuzev onih koji se upućuju u prostore gde nema kontakta sa drugom živinom i pticama.  Izuzetno živina i ptice se mogu uputiti direktno na klanje ili na drugo gazdinstvo uz odobrenje, pod nadzorom i kontrolom veterinarskog inspektora.                          

4. prevoz pošilјki živine, ptica i jaja isklјučivo glavnim putevima i železnicom, kao i zabrana zaustavlјanja vozila, pretovara i istovara pošilјki živine;

5. obavezno i hitno prijavlјivanje svakog slučaja povećanja morbiditeta i mortaliteta na gazdinstvu, kao i pada produktivnosti i nosivosti, veterinarskom inspektoru. U svim slučajevima pojavlјivanja uginuća na gazdinstvima u zaraženom području većem tri puta od uobičajenog, kao/i u slučaju opadanja proizvodnje jaja ili konzumiranja hrane i za vode više od 5 %, nalaže se uzorkovanje i laboratorisko ispitivanje na svim ovim gazdinstvima;

6. čišćenje i dezinfekcija svih delova opreme koja su koristila koja su dolazila i odlazila sa gadinstva, a mogla su biti kontaminirana uzročnikom bolesti;

7. preventivne mere zaštite radi sprečavanja rizika prenošenja uzročnika bolesti od strane lica koja dolaze ili napuštaju gazdinstvo na kojima se drži i uzgaja živina:

8. vođenje evidencije od strane vlasnika i držaoca živine i ptica o licima koja su dolazila u kontakt sa živinom i pticama na gazdinstvu;

9. zabrana okuplјanja živine i ptica na sajmovima, izložbama, takmičenjima, pijacama, kao i druge vidove okuplјanja živine i ptica, osim u izuzetnim slučajevima, uz odobrenje, pod nadzorom i kontrolom veterinarskog inspektora.;

10. zabrana naselјavanja lovišta pernatom divlјači  za vreme trajanja naređenih mera;

11. u slučaju sumnje na pojavu bolesti sprovođenje epizootiološkog uviđaja.

III U ZONI NADZORA, radipraćenja kretanja , prevencije i kontrole bolesti avijarna influenca sprovodiće se sledeće mere:

1. popis svih gazdinstava/farmi na kojima se drži i uzgaja živina i staništa divlјači i divlјih ptica u što kraćem roku;

2. obavezno i hitno prijavlјivanje svakog slučaja uginuća ili sumnje na avijarnu  influencu pernate divlјači i divlјih ptica, kao i svakog slučaja povećanja morbiditeta i mortaliteta živine ili drugih ptica koje se drže zatvorene na gazdinstvu, kao i pada produktivnosti i nosivosti, veterinaru, odnosno veterinarskom inspektoru, radi dijagnostičkog ispitivanja;

3. sprovođenje pojačanje aktivnog nadzora na gazdinstvima sa živinom i staništima pernate živine i divlјih ptica, prema planu nadzora;

3. biosigurnosne mere na gazdinstvima i sprečavanje kontakta živine sa divlјim pticama;

4. edukacija vlasnika živine i informisanje javnosti o opasnosti od pojave avijarne influence živine, simptomima, preventivnim, kontrolnim merama i obavezi prijavlјivanja sumnje na pojavu bolesti nadležnom veterinaru, odnosno veterinarskom inspektoru.

IV Sredstva za dijagnostička ispitivanja na avijarnu influencu živine, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.

 

Afrička kuga svinja

RASFF

ovlasceni

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Program mera 2014

Informacije od javnog znacaja

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional