OBAVEŠTENJE O NALAZU STRUVITA U FILETIMA SKUŠE IZ HRVATSKE


Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je informaciju za potrošače o opozivu proizvoda Adriatic Queen, „Skuša fileti u maslinovom ulju“ , težine 105 g, broj lota  L12/03/20 V4,  zbog postojanja mogućnost pojave kristala “struvita”, proizvođača  “Sardina d.o.o” , Postira, Hrvatska. Kristali struvita nastaju spajanjem prirodnih, normalnih sastojaka mesa svih morskih plodova nakon što se riba sterilizuju u konzervi. Struviti ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi, jer se rastvaraju u želucu i ne akumuliraju u organizmu kao štetne materije. Medjutim, kako ovi kristali mogu biti veličine i do 1 cm i podsećaju na staklo, mogu dovesti, naročito kod mlađe populacije, do mehaničkog oštećenja usne duplje i gornjih organa za varenje. Prema informacijama iz RASFF Hrvatska, sporni lot je stavljen na tržište Češke i Slovačke. Istragom sprovedenom u Srbiji, utvrđeno je da se sporni lot konzerve skuše ne nalazi se u ovom trenutku u prometu na teritoriji Republike Srbije.

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima PREPORUKE O NAČINU DRŽANJA KONJA

PREPORUKE O NAČINU DRŽANJA KONJA

ZAKONODAVNI OKVIR

Zakonom o dobrobiti životinja (''Službeni glasnik RS'' br. 41/09) vlasnik, odnosno držalac životinje odgovoran je za život, zdravlјe i dobrobit životinje i mora da preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio da se životinji ne nanosi nepotreban bol, patnja, strah i stres, odnosno povreda.

Vlasnik, odnosno držalac životinje je dužan da:

 • prema životinji postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da obezbedi uslove za držanje i negu životinja koji odgovaraju vrsti, rasi, polu,starosti, kao i fizičkim, biološkim i proizvodnim specifičnostima i osobinama u ponašanju i zdravstvenom stanju životinje;

 • blagovremeno obezbedi pomoć veterinara ako je životinja obolela, pri porođaju životinje, kao i zbrinjavanje bolesne, povređene i iznemogle životinje.

Odgovorno vlasništo podrazumeva i da je vlasnik, odnosno držalac životinje dužan da obezbedi:

 • odgovarajući i siguran smeštaj životinje, kao i mikroklimatske uslove, higijenu, dovolјno prostora, slobodu kretanja, hranu i vodu koja odgovara vrsti, rasi, polu, starosti i fizičkim, biološkim, proizvodnim potrebama i potrebama u ponašanju životinje,

 • zaštitu životinja od štetnog uticaja vremenskih prilika, kao i od prirodnih neprijatelјa,

 • odvojeno držanje životinja koje uznemiravaju jedna drugu ili predstavlјaju opasnost za druge životinje i lјude,

 • odvojeno držanje bolesnih, povređenih i iznemoglih životinja.

Kada su u pitanju radni konji jasno je propisano da korišćenje životinja za rad mora biti primereno vrsti, rasi, polu,starosti i zdravstvenom stanju životinja.Bolesne, povređene i iznemogle životinje, kao i bremenite životinjepočev od trećine graviditeta, ne mogu se koristiti za rad.

SAVETI VLASNICIMA I DRŽAOCIMA KONJA

Držanje i briga o konjima može predstavlјati veliko zadovolјstvo ali treba uvek imati u vidu da je to takođe veoma velika i skupa obaveza. Bilo da se o konjima vodi briga privremeno ili stalno mora im se obezbediti:

 • odgovarajući način držanja i ambijentalne uslove

 • odgovarajuća ishrana

 • uslovi u kojima može da ispolјi prirodno ponašanje

 • zaštita od bola, patnje, povreda i obolјenja

 • odgovarajuća socijalizacija socijalizacija

 • redovan nadzor i kontrola.

Način držanja i ambijentalni uslovi

Nije potrebno da se svi konji drže zatvorenim objektima. Pojedine teške rase konja, sa debelom i gustom dlakom mogu da žive napolјu ali im je potrebno obezbediti sklonište od vetra, sunca i insekata. Skloništa mogu da budu prirodna, kao što je drveće ili živa ograda ili posebno izgrađena.

Ipak, treba imati u vidu da konjima sa tanjom dlakom, veoma mladim, kao i veoma starim jedinkama treba obezbediti poseban smeštaj, kako bi se zaštitile od ekstremnih temperatura.

Poseban, odvojeni smeštaj takođe treba obezbediti obolelim i povređenim životinjama.

Smeštajni prostor

Smeštajni prostor treba da bude takav da obezbedi sigurnost i udobnost životinji, nesmetan prilaz, odgovarajuću drenažu i ventilaciju.

Objekti i oprema u objektima treba da budu izrađeni od materijala koji nije štetan po zdravlјe životinja, da nemaju oštre rubove ili izbočine, koji mogu da prouzrokuju povrede životinja.

Takođe površine treba da budu takve da se mogu lako čistiti, prati i dezinfikovati.

Podovi moraju da budu ravni, neklizajući i izrađeni tako da se mogu lako drenirati.

Vrata boksa bi trebalo da budu širine od najmanje 1.25m. Visina vrata bi trebalo da bude takva da omogući konju da bez napora može da gleda okolinu.

Objekat mora da bude dovolјne visine, kako bi se obezbedila odgovarajuća ventilacija i cirkulacija vazduha. Trebalo bi obezbediti najmanje 60 do 90 cmiznad ušiju konja, koji stoji u svom normalnom položaju.

Temperatura, vlažnost vazduha , ventilacija, koncentracija štetnih gasova i prašine  moraju da budu u greanicama koje nisu štetne po životinje. Za konje je obezbeđivanje odgovarajuće ventilacije od klјučnog značaja jer su konji veoma osetlјivi i ukoliko je ventilacija u objektu loša, dolazi do respiratornih obolјenja.

Osvetlјenje

Objekti moraju da budu dovolјno osvetlјeni, prirodno ili veštački, fiksno ili prenosno mora da bude takvo da omogući životinjama da vide okolinu, kao i omogući nadzor i kontrolu životinja u bilo koje doba dana i noći.

Prostor po životinji

Svakoj životinji se mora obezbediti dovolјno prostora u kome može da bez teškoća legne, ustane i da se okrene oko svoje ose. Zavisno od tipa konja, preporučuje se sledeće površine po životinji:

 

konji

3.65m x 3.65m

veliki konji

3.65m x 4.25m

poni

3.05m x 3.05m

veći poni

3.05m x 3.65m

boskovi za ždrebljenje

4.25m x 4.25m

Grupno držanje

Konji se mogu držati i u grupnim štalama ali tada treba posebnu pažnju obratiti na to da se svakoj životinji obezbedi dovolјno prostora, kao i nesmetani prilaz hrani i vodi.

Takođe, prilikom formiranja grupa treba obratiti pažnju na agresivne životinje, koje se moraju odvojiti. Kobile na kraju graviditeta, kao i kobile sa ždrebadi treba držati pojedinačno.

Prostirka

Konjima se mora takođe obezbediti odgovarajuće prostirka, kako bi im se pružila toplina, zaštita od povreda i mogućnost da udobno legnu.

Prostirka bilo da je slama, strugotina, guma ne sme da bude toksična po životinje, mora da bude slobodna od vlage i prašine.

Ako se koristi gumena podloga, potrebno je dodati posebnu prostirku radi absorbcije urina.

Ispaša

Površina za ispašu po životinji varira zavisno od tipa trave, konfiguracije zemlјišta, doba godine, tipa konja i slično. Generalno se po svakom pojedinačnom konju preporučuje oko 0,5 do 10 hapaše odgovarajućeg kvaliteta ukoliko se ne obezbeđuje dodatna ishrana.

Manje površine treba obezbediti ukoliko se konji drže u zatvorenim objektima, pa se tek povremeno puštaju na ispašu.

Ukoliko je tlo mokro i blatnjavo, važno je svakom konju obezbediti dovolјno veliku i dovolјno dreniranu površinu, na kojoj može da stoji, legne, da se hrani i napaja.

Ograda

Ograda mora biti dovolјno čvrsta i dovolјne visine kako konji ne bi mogli pobeći i izgrađena i održavana tako da se spreči mogućnost povreda.

Visina ograde zavisi od tipa konja, mada se generalno preporučuje visina od  1.25mili približnije:

 

konji

  1.08-1.38m

poni

  1m - 1.3m

pastuvi

  1.38m -1.8m

* po potrebi mora obezbediti i dupla ograda, kako bi se sprečilo agresivno ponašanje

 

Vezivanje

Kada su konji vezani potreba za redovnim nadzorom je najvažnija i tada konje treba kontrolisati na najmanje svakihšest sati.

Ne treba vezivati:

 • konje mlađe od dve godine

 • ženke u poslednjoj trećini graviditeta

 • kobile kada su pored pastuva

 • pastuve, a ako se to mora učiniti, onda samo privremeno i veoma pažlјivo

 • bolesne  konje

 • stare i slabe konje

Utoplјavanje

U slučajevima niskih temperatura, konje je preporučlјivo prekriti ih ćebadima, koji će im pomoći da održe telesnu temperaturu, a telo suvo. Ova preporuka važi i za stare konje

Kontrola i nadzor

Konje na isapaši treba kontrolisati najmanje jednom dnevno, po potrebi i češće. Konje smeštene pojedinačnio ili grupno u štalama trba kontorolisati najmanje dva puta dnevno.

Svakodnevno, pilikom kontrole, posebnu pažnju bi trebalo usmeriti na način na koji životinja hoda,stanje kopita, kao i apetit.

Konje treba redovno timariti, kako bi se održala koža čistom, slobodnom od parazita

Ishrana

Konji na prirodno ispaši jedu malo ali često. Nјihova uobičajena hrana je trava.

Konjima treba obezbediti vlaknastu hranu , bilo da je to trava, seno ili zamenice za seno.

Hrana mora biti prilagođena starosti konja, tipu konja, težini, kondiciji, zdravstvenom stanju , kao i nameni konja (za rad, vuču, sprotski konji...).

Hrana mora da budedobrog kvaliteta, čista, svežeg mirisa, slobodna od plesni i prašine.

Količina koncentrovane hrane, kao dodatka ishrani treba da bude takva da obezbedi dovolјno energije i sa istom se ne sme preterati, pošto može doći do zdravstvenih problema, kao što su gastrointerstilani poremećaji i laminitis.

Dnevnu količini koncentrovane hrane treba podeliti u najmanje dva obroka.

Konje nikada ne treba hraniti neposredno pre treninga ili rada , pošto to može dovesti do poremećaju u radu digestivnog trakta.

Potrebe u ishrani variraju tokom života, pa tako ždrebad, gravidne kobile i star konji treba da se drže na posebnom režimu ishrane pa se u takvim slučajevima proporučuje konsultovanje veterinara.

Napajanje

Konjima se mora obezbediti odgovarajuća količina čiste i pitke vode.

Pojilice treba da budu konstruisane tako se se spreče povrede životinje, fiksirane kako se voda ne bi prosula i postavlјene na visini, koja omogućasva konjima nesmetan pristup.

Pojilice, ukoliko nisu automatske moraju se često proveravati i voda po potrebi dodavati.

Konjima treba relativno velika količina vode dnevno, što varira od životinje do životinje ali prosečno iznosi 25 do 50 litara za prosečnog odraslog konja (oko 5 litara na 100 kg telesne mase).

Količinu vode treba povećati tokom toplih letnjih dana, kao i nakon treninga ili rada.

Socijalizacija životinja

Konji su veoma socijalne životinje i prirodno žive u grupama.Takođe im prija i društvo lјudi.

Kada se formiraju grupe konja, treba preduzeti sve mere da se na najmanju moguću meru smanji rizik od međusobnih borbi i stresa, što se može desiti posebno kada se konji grupišu po prvi put. Rizik od ovoga se može smanjiti obezbeđivanjem većeg prostora ili stavlјanjem novopridošlog konja u posebno ograđen prostor blizu postojeće grupe radi postepenog navikavanja.

Agresivne jedinke treba držati odvojeno, pastuve,  kobile pred partus i kobile sa ždrebadima.

Briga o starim i bolesnim konjima

Stare konje treba posebno nadzirati i obezbediti redovne preglede i kontrole od strane veterinara.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional